Zgoda współwłaścicieli na przyłącze gazowe wzór

16.00 

Jak napisać zgodę współwłaściciela na przyłącze gazowe? Zgoda współwłaścicieli na przyłącze gazowe jest niezbędna, aby możliwe było przeprowadzenie takiej inwestycji. Niekiedy bardzo istotne może okazać się jednak ustalenie, czy inwestor potrzebuje zgody od większości, czy od wszystkich współwłaścicieli. Ta kwestia uzależniona jest natomiast od tego, jak zakwalifikowane zostaną czynności związane z wykonaniem przyłącza – czy będą mieścić się w zakresie zwykłego zarządu, czy też nie.

Jak powinna wyglądać zgoda współwłaścicieli na przyłącze gazowe? Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody – którą pobierzesz powyżej.

Zarządzanie nieruchomością wspólną a budowa przyłącza gazowego

Nieruchomość wspólna to nieruchomość, która ma więcej niż jednego właściciela. Współwłasność sprowadza się między innymi do wspólnego podejmowania decyzji dotyczących zarządzania nieruchomością. Nie ma wątpliwości, że zgoda współwłaściciela na przyłącze gazowe jest niezbędna, aby wykonać taką inwestycję. Pytanie brzmi: czy potrzebna jest zgoda wszystkich, czy większości współwłaścicieli?

Aby odpowiedzieć na takie pytanie, należy zaczerpnąć z przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 199:

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Natomiast zgodnie z art. 201:

Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności.

Oznacza to, że do wykonywania czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli, a do wykonania czynności wykraczających poza zakres czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Czy wykonanie przyłącza gazowego mieści się w zakresie czynności zarządu?

Taka ocena jest rzeczą subiektywną, ponieważ czynności zwykłego zarządu to z reguły „zwykła eksploatacja rzeczy”. Orzeczenia sądowe sugerują, że wykonanie przyłącza można zakwalifikować, jako czynność zwykłego zarządu, jeżeli inwestycja zwiększa użyteczność nieruchomości. Istotna jest jednak również ocena charakteru niezbędnych do przeprowadzenia prac.

Jeśli wykonanie przyłącza wiąże się z koniecznością rozkopania drogi, trudno zakwalifikować taką czynność jako zwykły zarząd – zniszczona droga może wiązać się z uszczupleniem majątku wspólnego.

Z tego względu nie da się powiedzieć, czy budowa przyłącza to zawsze czynność zwykłego zarządu, czy czynność wykraczająca poza ten zakres. Za każdym razem trzeba ocenić tę kwestię indywidualnie. Niemniej jednak inwestor będzie potrzebował zgody współwłaścicieli – większości lub wszystkich.

Warto wspomnieć, że zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza gazowego potrzebna jest też z innego powodu. Aby wykonać przyłącze, należy dokonać zgłoszenia jego budowy w starostwie. Wymagane dokumenty uwzględniają zaś zaświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeden z właścicieli nie może przedłożyć takiego zaświadczenia w imieniu wszystkich – potrzebuje ich pisemnej zgody.

Jak powinna wyglądać zgoda współwłaścicieli na przyłącze gazowe?

Zgoda współwłaścicieli to nic innego jak oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonanie przyłącza gazowego. Stosowny dokument najłatwiej jest przygotować w oparciu o wzór zgody współwłaścicieli na przyłącze gazowe. Wystarczy wypełnić druk odpowiednimi danymi i uzyskać podpis współwłaścicieli – większości lub wszystkich.

Nie ma obowiązku sporządzania zgody na przyłącze gazowe w formie pisemnej, ale ze względów praktycznych niezbędne jest posiadanie takiego dokumentu – choćby po to, aby móc dołączyć go do zgłoszenia budowy przyłącza (do starostwa). Poza tym oświadczenie pełni rolę dowodową.

Zgoda współwłaścicieli powinna uwzględniać takie dane jak:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • dane współwłaściciela,
  • treść oświadczenia woli,
  • oświadczenie dotyczące zapoznania się z zakresem planowanych prac,
  • czytelny podpis.

Zgoda większości współwłaścicieli a udziały

Jeśli budowa przyłącza gazowego zostanie uznana za czynność zwykłego zarządu i inwestor będzie potrzebował zgody większości współwłaścicieli, to należy wziąć pod uwagę ich udziały. Większość nie dotyczy bowiem liczby współwłaścicieli, ale ich udziałów.

Może zdarzyć się zatem, że trzech współwłaścicieli posiada nierówne udziały (dwoje z nich posiada razem mniej 50% udziałów lub mniej), a wtedy do wykonania przyłącza i tak trzeba będzie uzyskać zgodę każdego z nich. Należy wiedzieć jednak, że zasada ta działa również w drugą stronę. ”Mniejszość” współwłaścicieli może zgłosić swój sprzeciw do sądu, ale ten powinien stanąć wtedy po stronie pozostałych.

A co zrobić w przypadku braku zgody na wykonanie przyłącza gazowego? Konieczne będzie ustanowienie służebności, do czego można doprowadzić na drodze sądowej, decyzją administracyjną lub zawarciem umowy.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgoda współwłaścicieli na przyłącze gazowe wzór