Zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać zgodę sąsiada na przyłącze wodociągowe? Budowa przyłącza wodociągowego, polega na „podłączeniu” nowo powstałego budynku do przyłącza innego, uzbrojonego już w potrzebne media budynku.

Oznacza to, że takie korzystanie z przyłącza będącego własnością sąsiada, sprowadza się do jego użyczenia, o którym mówi art. 710 Kodeksu cywilnego. Co więcej, przeprowadzenie niezbędnych prac będzie wymagało wejścia na teren sąsiedni i dokonania wykopu, na co również trzeba uzyskać zgodę właściciela danej posesji.

Jak powinna wyglądać więc pisemna zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody – którą pobierzesz powyżej.

Dlaczego zgoda na przyłącze wodociągowe jest niezbędna?

Przyłącza wodociągowe budowane są na własny koszt właścicieli nieruchomości i stanowią ich własność. Prawo własności rozciąga się natomiast zarówno nad, jak i pod obszar posesji, dlatego, aby podłączyć nowy budynek do sieci wodociągowej, a konkretnie do przyłącza sąsiedniego, potrzebna jest zgoda sąsiada na wykonanie przyłącza.

W ramach takiej zgody sąsiad pozwala na podłączenie mediów do kolejnej nieruchomości w miejscu własnego przyłącza, a także na wykonanie niezbędnych prac ziemnych, czyli zrobienie wykopu, czemu nierzadko towarzyszy zniszczenie trawnika czy ułożonej kostki.

Sąsiad za wyrażenie zgody na przyłącze może oczekiwać zatem wynagrodzenia lub odszkodowania. Ma też prawo oczekiwać, że po zakończeniu prac wszystko zostanie przywrócone do stanu pierwotnego.

Jak powinna wyglądać zgoda sąsiada na przyłącze wody?

Zgoda na przyłącze wodociągowe powinna przyjmować formę pisemną dla celów dowodowych. Taki dokument przyjmuje postać oświadczenia woli, w którym sąsiad deklaruje, iż zapoznał się z planowanymi pracami i wyraża na nie zgodę oraz że zgadza się użyczyć swoje przyłącze inwestorowi.

Cały dokument powinien uwzględniać także:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane sąsiada,
  • oznaczenie działki sąsiada,
  • dane inwestora,
  • oznaczenie działki inwestora,
  • podpis sąsiada.

Wskazane elementy dotyczą najkorzystniejszej dla inwestora sytuacji, w której sąsiad udziela zgody na przyłącze bezpłatnie i bezterminowo. Kiedy jednak jego zgoda ma charakter odpłatny, dokument przypomina bardziej umowę użyczenia części nieruchomości. Poza podstawowymi informacjami, jak data i miejsce, dane sąsiada czy dane inwestora, należy ująć z nim także:

  • termin wykonania przyłącza,
  • czas obowiązywania umowy,
  • wysokość zapłaty za użyczenie,
  • określenie sankcji za brak przestrzegania warunków umowy, na przykład wysokości odsetek za zwłokę w zapłacie.
Stosowny dokument najwygodniej jest przygotować w oparciu o nasz wzór zgody sąsiada na przyłącze wodociągowe. Druk wystarczy wypełnić i dać do podpisu sąsiadowi. Zgoda dobrze zabezpiecza interesy obu stron.

Przyłącze wodne a współwłasność

Omawiając zagadnienie „przyłącze wody zgoda sąsiada”, nie sposób nie wspomnieć o sytuacji, w której sieć wodociągowa przechodzi pod terenem wspólnym, czyli takim, do którego prawa własności ma kilka osób. W takiej sytuacji inwestor musi uzyskać zgodę współwłaścicieli. Pytanie brzmi, czy wszystkich, czy większości z nich.

W takim przypadku wszystko zależy od tego, czy wykonanie przyłącza zostanie zakwalifikowane jako czynność zwykłego zarządu, czy czynność wykraczająca poza zakres zwykłego zarządu. Jeśli czynność mieści się we wspomnianym zakresie, potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli.

Budowa przyłącza z reguły, zaliczana jest do czynności zwykłego zarządu, stąd inwestor, aby rozpocząć prace związane z budową instalacji wodociągowej, powinien uzyskać zgodę od większości współwłaścicieli.

W przypadku braku takiej zgody inwestor nie może przeprowadzić żadnych prac.

Współwłaściciele mogliby oskarżyć go o naruszenie ich prawa własności, a także żądać usunięcia przyłącza. Jedynym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji wystąpienie na drogę sądową i uzyskanie orzeczenia, które zastąpi zgodę pozostałych współwłaścicieli.

Co zrobić, kiedy sąsiad nie wyraża zgody na budowę przyłącza?

Zgoda sąsiada na przyłącze wody daje inwestorowi zielone światło do działania. Po dopełnieniu pozostałych formalności może on przystąpić do wykonywania niezbędnych prac. Nawet jeśli wyrażenie takiej zgody jest odpłatne, nadal stanowi dla inwestora lepsze rozwiązanie niż alternatywa, na którą jest skazany w przypadku całkowitego braku takiej zgody.

Jeśli sąsiad odmawia udzielenia zgody na wykonanie przyłącza wodociągowego, inwestorowi pozostaje jedynie droga sądowa i ustanowienie służebności. Służebność gruntowa to ograniczone prawo rzeczowe, które polega na możliwości ingerencji w cudzą własność.

Obciąża się nią nieruchomość, a nie jej właściciela. Dzięki służebności właściciel nieruchomości władnącej – tu inwestor – ma prawo korzystać w określonym zakresie z nieruchomości obciążonej – nieruchomości sąsiada.

Dzięki temu, że służebność nie dotyczy właściciela nieruchomości, lecz samej nieruchomości, przysługuje każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości władnącej, jednocześnie ograniczając każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej.

Sąd zdecyduje o ustanowieniu służebności gruntowej tylko wtedy, kiedy jej celem będzie zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej. W przypadku przyłącza – nie tylko wodociągowego – ten warunek jest spełniony. Taką służebność ustala się zazwyczaj na czas nieoznaczony. Jeśli więc nie da się uzyskać zgody sąsiada polubownie, inwestor ma duże szanse uzyskać zastępczą zgodę w sądzie.

Problemem takiego rozwiązania jest czas trwania postępowania sądowego. Najpierw inwestor składa do sądu odpowiedni wniosek, później prowadzone jest postępowanie, które kończy się wydaniem orzeczenia. Natomiast zgodę sąsiada, nawet odpłatną, można uzyskać tego samego dnia.

Warto podkreślić, że podobny problem może pojawić się osobno w odniesieniu do samej budowy przyłącza i konieczności wejścia na teren sąsiedni w celu przeprowadzenia prac budowlanych.

W tym drugim przypadku, jeśli inwestor nie zdobędzie pisemnej zgody sąsiada na korzystanie z gruntu – bezpłatnej lub odpłatnej – to powinien postarać się o zastępczą zgodę w formie decyzji administracyjnej.

Wniosek w takiej sprawie składa się do Starosty, opisując w treści dokumentu planowane prace i wyjaśniając, dlaczego wejście na teren sąsiada jest konieczne. Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu 14 dni.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe wzór