Komornik

Kim jest komornik i co robi? Komornik to osoba, która jest upoważniona do prowadzenia egzekucji z należności pieniężnych na podstawie tytułów wykonawczych wydawanych przez sądy lub inne organy uprawnione (np. Urząd Skarbowy).

 

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym i podlega nadzorowi Ministra Sprawiedliwości. Głównym zadaniem komornika jest odzyskiwanie należności pieniężnych na rzecz wierzycieli, w przypadku gdy dłużnik nie chce lub nie jest w stanie ich uregulować dobrowolnie.

 

Komornik może dokonywać zajęcia ruchomości (np. samochody, meble, sprzęt AGD, biżuteria) i nieruchomości dłużnika (mieszkania, działki, grunty rolne), przeprowadzać licytacje oraz egzekwować inne świadczenia pieniężne, takie jak alimenty czy kwoty należne na rzecz Skarbu Państwa (np. zaległości z tytułu abonamentu RTV).

 

W przypadku gdy dłużnik nie ma żadnych ruchomości lub nieruchomości, komornik może skierować wniosek o ustanowienie egzekucji z wynagrodzenia, egzekucji z konta bankowego lub z innych źródeł dochodów dłużnika, np. renty czy emerytury.

 

Czym są opłaty komornicze? Opłaty komornicze to koszty, jakie ponosi dłużnik z tytułu działań podejmowanych przez komornika w celu odzyskania należności pieniężnych. Opłaty komornicze składają się z kilku elementów, takich jak np. opłata za czynności egzekucyjne, opłata za zajęcie ruchomości czy opłata za przeprowadzenie licytacji komorniczej.

 

Wysokość opłat komorniczych jest ustalana na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji i zależy od wielu czynników, takich jak np. wysokość należności, rodzaj egzekucji czy stopień skomplikowania sprawy.

 

Opłaty komornicze są naliczane od wartości odzyskanych należności i są płacone przez dłużnika. W przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie uiścić opłat komorniczych, może wystąpić o ich zwolnienie lub rozłożenie na raty kosztów komorniczych.

Showing 1–16 of 56 results