Pełnomocnictwo do komornika – wzór

16.00 

W postępowaniu egzekucyjnym występują dwie strony – wierzyciel i dłużnik – które mogą działać osobiście lub poprzez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo do komornika pozwala wskazać osoby, które będą reprezentowały dłużnika lub wierzyciela, ale nie pozbawia ich przy tym czynnego uczestnictwa w postępowaniu. 

Należy wiedzieć, że nie każdy może być pełnomocnikiem w postępowaniu egzekucyjnym.

Pełnomocnictwo do komornika może zostać udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu, a także bliskim członkom rodziny, jak małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony, a także osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Pełnomocnictwa można udzielić ustnie lub pisemnie.

Do przygotowania pełnomocnictwa na potrzeby postępowania egzekucyjnego dłużnik i wierzyciel mogą wykorzystać wzór pełnomocnictwa do komornika, w którym określą, czy udzielane przez nich pełnomocnictwo jest ogólne, rodzajowe czy szczególne – czyli jaki ma być zakres umocowania pełnomocnika.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pełnomocnictwo do komornika – wzór