Czy jest możliwość zmiany miejsca sanatorium NFZ?

Jak napisać skuteczne podanie o zmianę miejsca sanatorium? Leczenie sanatoryjne opiera się między innymi na wykorzystaniu walorów naturalnych danej miejscowości uzdrowiskowej. Nic więc dziwnego, że wielu ubezpieczonych chciałoby odbyć leczenie w konkretnym mieście czy regionie.

Wybór lokalizacji sanatorium na NFZ jest możliwy, ale tylko w uzasadnionych przypadkach można negocjować z funduszem kwestię miejsca leczenia sanatoryjnego. W jaki sposób chory może postarać się o zmianę miejsca pobytu w sanatorium i jak napisać skuteczne podanie w tej sprawie?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma o zmianę miejsca sanatorium <– które pobierzesz tutaj.

Zmiana sanatorium

Co do zasady, odpowiedź na pytanie: czy jest możliwość zmiany miejsca sanatorium z NFZ – jest dwuznaczna. Wynika to bezpośrednio z obowiązujących przepisów, a także ze sposobu, w jaki chorzy są kierowani na takie kuracje.

Oznacza to, że ubezpieczony może skontaktować się z odpowiednim oddziałem NFZ, aby w uzasadnionych okolicznościach postarać się o zmianę miejsca na leczenie uzdrowiskowe.

Zatem osoby zainteresowane odpowiedzią na pytanie: “czy można zmienić miejsce sanatorium z NFZ” powinny wiedzieć, że istnieje taka szansa, ale kuracjusz musi postarać się o zmianę miejsca pobytu i bardzo starannie uzasadnić swoją prośbę w tej sprawie.

Niestety, powody takie jak niechęć do danego regionu czy pragnienie odbycia leczenia w konkretnej placówce z uwagi na jej atrakcyjne położenie, czy krajobrazy naturalne, mogą nie przekonać pracowników funduszu do poszukiwań innej lokalizacji sanatorium.

Konieczne jest też sprawdzenie, czy w ogóle istnieje inna placówka, w której pacjent o danym profilu leczenia może odbyć swoją kurację.

Jak pacjenci są kierowani do konkretnych sanatoriów?

Zanim ubezpieczony przygotuje podanie do NFZ o zmianę miejsca pobytu w sanatorium, powinien wiedzieć, na jakich zasadach poszczególne osoby są kierowane na leczenie do konkretnych placówek uzdrowiskowych.

W pierwszej kolejności chory ubiega się o skierowanie do sanatorium u swojego lekarza, a następnie skierowanie to jest weryfikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarze decydują o potwierdzeniu lub odrzuceniu skierowania na podstawie dokumentacji medycznej czy kolejnych badań osobistych.

Później ustalany zostaje profil leczenia sanatoryjnego i to właśnie na nim bazują pracownicy NFZ, kierując ubezpieczonego do konkretnego ośrodka lecznictwa.

Każda taka placówka specjalizuje się bowiem w leczeniu określonych chorób, kontuzji czy dolegliwości. Nie można więc udać się do dowolnie wybranego sanatorium, ponieważ ośrodki lecznictwa tego typu nie są uniwersalne – są ukierunkowane, jeśli chodzi o wykonywane w nich zabiegi czy prowadzone ćwiczenia rehabilitacyjne.

Zmiana miejsca leczenia sanatoryjnego będzie możliwa tylko wtedy, kiedy istnieje w kraju inna placówka zajmująca się pacjentami z takim samym profilem leczenia. W przeciwnym razie, składanie wniosku o zmianę lokalizacji nie ma najmniejszego sensu.

Poza tym, ubezpieczony wnioskujący o zmianę miejsca leczenia powinien mieć ku temu naprawdę dobry powód. Decyzja w tej sprawie zależy od tego, czy przekona do swoich racji pracowników oddziału NFZ.

Jak napisać wniosek o zmianę miejsca leczenia sanatoryjnego?

Jeśli ubezpieczony wie, że istnieje szansa na skierowanie go na leczenie do innego ośrodka, pozostaje mu jedynie znaleźć odpowiedź na pytanie, jak napisać podanie o zmianę miejsca sanatorium. Taki wniosek nie jest szczególnie skomplikowany – najważniejsze, aby zawierał dane umożliwiające zidentyfikowanie świadczeniobiorcy i dobre uzasadnienie.

Pismo sporządza się zgodnie z następującym schematem:

 • data i miejsce,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane odbiorcy pisma – odpowiedniego oddziału NFZ,
 • właściwy nagłówek,
 • oznaczenie skierowania,
 • treść wniosku z uzasadnieniem,
 • podpis świadczeniobiorcy.

Takie pismo składa się do oddziału NFZ najlepiej za pośrednictwem poczty – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jak natomiast uzasadnić chęć zmiany miejsca leczenia sanatoryjnego? Obiektywnie ważne powody mogą wskazywać w tym przypadku na:

 • dużą odległość ośrodka lecznictwa od miejsca zamieszkania pacjenta,
 • wysokie koszty dojazdu – chory pokrywa je z własnej kieszeni,
 • zły stan zdrowia, uniemożliwiający odbycie dalekiej podróży z bagażami,
 • złej jakości połączenie komunikacji publicznej z miejscem docelowym.
W trosce o dobro ubezpieczonego NFZ może przychylić się do tak uzasadnionej prośby, ale warto pamiętać, że świadczeniobiorca nigdy nie ma takiej gwarancji. Często o wiele łatwiej jest zmienić termin wyjazdu, niż lokalizację sanatorium – jest to po prostu prostsze rozwiązanie dla pracowników funduszu.

Jak zmienić termin leczenia sanatoryjnego?

Leczenie sanatoryjne planowane jest z dużym wyprzedzeniem z uwagi na fakt, że kolejka oczekujących na kurację w ramach NFZ jest bardzo długa. Na swoją kolej świadczeniobiorca może oczekiwać nawet kilka, kilkanaście miesięcy.

Nic więc dziwnego, że czasami okazuje się, iż z różnych przyczyn nie może stawić się w sanatorium w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji powinien niezwłocznie skontaktować się z odpowiednim oddziałem NFZ i poinformować o swoim problemie, jednocześnie wnosząc o wyznaczenie nowego terminu leczenia i zwracając potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

Im szybciej ubezpieczony zgłosi się z taką sprawą do NFZ, tym lepiej – fundusz będzie miał czas, aby na miejsce osoby rezygnującej z danego terminu skierować inną osobę z kolejki. Poza tym brak jakiegokolwiek działania i niestawienie się na leczeniu będzie skutkowało utratą miejsca zajętego w kolejce.

Podobne w skutkach jest też oddanie skierowania bez uzasadnienia. Jeżeli jednak ubezpieczony zwróci skierowanie i uzasadni je, pracownicy funduszu wyznaczą mu nowy, najbliższy wolny termin.

Jak uzasadnić chęć zmiany terminu leczenia sanatoryjnego? Obiektywnymi przyczynami mogą być w tym przypadku:

 • ciężka choroba,
 • wypadek,
 • hospitalizacja,
 • brak urlopu w pracy,
 • wyjazd służbowy i tym podobne.
Przyczyny osobiste, takie jak chęć wzięcia udziału w przyjęciu rodzinnym czy też niesprzyjająca pogoda, z pewnością nie zostaną uznane za zasadne przez pracowników NFZ.

Jeśli wniosek o zmianę terminu okaże się nieskuteczny, ubezpieczony może skorzystać z innego rozwiązania – wyjechać do sanatorium prywatnie, co wiąże się oczywiście z wyższymi kosztami, ale pozwala na samodzielny wybór zarówno miejsca, jak i terminu leczenia.

Podsumowanie w kilku słowach

Lekarz specjalista po przejrzeniu zebranej dokumentacji medycznej kieruje nas do konkretnego sanatorium leczniczego, potwierdzeniem takiego skierowania będzie otrzymane pocztą pismo, z którego dowiemy się, gdzie jedziemy na leczenie i w jakim terminie.

Jeśli chcemy zrezygnować z przydzielonego nam sanatorium na NFZ i udać się do innego sanatorium uzdrowiskowego w innej miejscowości lub w ogóle do innej części Polski, warto wykorzystać przygotowany przez nas wzór podania o zmianę miejsc sanatorium, który pobierzesz na samej górze strony.

Aby starać się o zmianę miejsca w sanatorium uzdrowiskowym z Narodowego Funduszu Zdrowia trzeba postarać się uzasadnić naszą prośbę. Uzasadnienie zmiany sanatorium może przybierać różne formy i treść, jednak warto być szczerym i wprost napisać, dlaczego nie chcemy udać się do wyznaczonego sanatorium.

Oczywiście możliwa jest także całkowita rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego, wtedy także należy jak najszybciej powiadomić Narodowy Fundusz Zdrowia, przesyłając na jego adres pisemną rezygnację oraz skierowanie w wersji papierowej lub e skierowanie.

Można też wnioskować o zmianę terminu leczenia w sanatorium, wtedy – po otrzymaniu naszego pisma, NFZ wyznaczy nowy termin pobytu w uzdrowisku. Wszystkie potrzebne wzory pism pobierzesz poniżej:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Jak zrezygnować ze studiów? Wzór rezygnacji

Jak zrezygnować ze studiów, aby w prosty sposób dopełnić wszystkich formalności i nie zostać w żaden sposób ukaranym? lub obciążonym finansowo? poniżej pobierzesz przydatne wzory pism, które wystarczy jedynie uzupełnić danymi i dostarczyć na uczelnię osobiście lub listem poleconym: Rezygnacja ze studiów wzór (ogólny) Rezygnacja ze studiów WSB (Wyższa Szkoła Bankowa) Rezygnacja ze studiów UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Rezygnacja ze studiów UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Rezygnacja ze studiów PP (Politechnika Poznańska) Rezygnacja ze studiów UW (Uniwersytet Warszawski) Rezygnacja ze studiów UŚ (Uniwersytet Śląski) Rezygnacja ze studiów UJ (Uniwersytet Jagielloński) Czym jest skreślenie z listy studentów? Skreślenie z listy studentów jest jednoznaczne z wydaleniem studenta z uczelni. Dziekan musi skreślić studenta z listy w przypadku gdy ten: nie podejmie studiów, zrezygnuje ze studiów, nie złoży na czas pracy dyplomowej, nie obroni pracy dyplomowej w terminie, zostanie ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni, nie uczęszcza na zajęcia, nie zalicza sesji egzaminacyjnej (nieuzyskanie zaliczenia semestru), lub nie płaci za studia. [rada]Jak widać, skreślenie z listy może nastąpić z woli studenta lub wbrew woli studenta. Z perspektywy młodej osoby często najkorzystniejszym rozwiązaniem jest przerwanie nauki i zaprzestanie uczęszczania na zajęcia - dotyczy to wyłącznie uczelni prywatnych.[/rada] W takiej sytuacji student może jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy korzystać z legitymacji studenckiej (do momentu utraty ważności dokumentu). Natomiast w przypadku, gdy student sam składa wniosek o rezygnację, większość uczelni żąda zwrotu legitymacji już w momencie wystąpienia z pismem w sprawie wykreślenia z listy. Jak zrezygnować ze studiów przed ich rozpoczęciem? Rezygnacja ze studiów przed ich rozpoczęciem to inaczej rezygnacja z przyjęcia na studia czy rezygnacja z rekrutacji. Podjęcie decyzji o rezygnacji ze studiów na tym etapie upraszcza całą procedurę, jednak nawet przed podpisaniem ślubowania większość uczelni wymaga złożenia rezygnacji na piśmie. Oficjalną rezygnację warto złożyć szczególnie w przypadku, kiedy student planuje jedynie zmienić kierunek kształcenia lub uczelnię, a nie całkowicie zrezygnować z edukacji. Jeśli nie dopełni obowiązku złożenia pisemnej rezygnacji, nie będzie mógł wnioskować o przyjęcie go na inny kierunek. Rezygnacja ze studiów w trakcie semestru Podanie o rezygnacje ze studiów można złożyć na każdym etapie edukacji na uczelni wyższej. Dziekan powinien przyjąć takie pismo nawet w trakcie sesji egzaminacyjnej. Nauka na uczelni publicznej nie wiąże się z zawieraniem umowy o kształcenie, dlatego stron nie obowiązuje żaden okres wypowiedzenia. Nie ma też ryzyka, że placówka obciąży studenta jakimikolwiek opłatami czy karami. [informacja]Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku rezygnacji z uczelni prywatnej. Tutaj student i placówka związani są umową, która zawsze odnosi się też do warunków i konsekwencji jej przedterminowego wypowiedzenia. Warto zapoznać się z nimi przed złożeniem rezygnacji.[/informacja] Jak zrezygnować ze studiów dziennych? Rezygnacja ze studiów dziennych jest zdecydowanie prostsza niż rezygnacja ze studiów zaocznych. W tym przypadku rezygnację składa się w formie nakazanej w regulaminie studiów na danej uczelni. Zwykle wymagana jest rezygnacja w formie pisemnej, którą kieruje się do właściwego dziekanatu. Oświadczenie ma charakter jednostronny, zatem uczelnia nie może go nie przyjąć. Pismo nie wymaga też uzasadnienia, ale warto takowe sporządzić, jeśli student przypuszcza, że być może wróci w przyszłości na daną uczelnię. Wniosek o rezygnacje ze studiów dziennych powinien zawierać: dane osobiste studenta, a także numer albumu, oznaczenie kierunku, roku i semestru studiów, oświadczenie o rezygnacji, uzasadnienie decyzji, podpis studenta. [pomoc]Pismo wnosi się najczęściej za pośrednictwem odpowiedniego dziekanatu. Jeśli student nie złoży rezygnacji i tak zostanie wykreślony z listy studentów, ale dopiero po określonym czasie - zwykle po niezaliczeniu najbliższej sesji egzaminacyjnej.[/pomoc] Przed wykreśleniem studenta z listy z powodu nieuczęszczania na zajęcia i nieprzystąpienia do egzaminów uczelnia będzie podejmowała próby kontaktu w celu wyjaśnienia sprawy, zatem jeśli student pragnie ich uniknąć, powinien sam dopilnować wykreślenia go z listy. Jak zrezygnować ze studiów zaocznych? Studia zaoczne od studiów dziennych różnią się nie tylko systemem, w jakim odbywają się zajęcia, ale również odpłatnością. Podstawą odbywania takich studiów jest umowa zawarta z uczelnią. W ramach takiej umowy placówka określa sposób rozliczania się ze studentem. Ustalane są też zasady wypowiedzenia umowy. W przypadku rezygnacji ze studiów zaocznych należy koniecznie przygotować odpowiednie pismo w tej sprawie i uzyskać potwierdzenie złożenia go w określonym terminie. Ma to związek z opłatami za czesne, które często należy uiszczać do momentu wygaśnięcia umowy - do chwili upływu okresu wypowiedzenia. Uczelnia prywatna nie powinna pobierać opłat od rezygnującego studenta za cały bieżący semestr, w którym złożył on wypowiedzenie umowy. Jeśli taki zapis znajduje się w umowie, jest to klauzula niedozwolona. [rada]Pisemne wypowiedzenie umowy zawartej z prywatną uczelnią jest kluczowe w przypadku studiów płatnych. Jeżeli w takich okolicznościach student po prostu zaprzestanie pojawiać się na zajęciach, brak udziału w wykładach nie zwolni go z obowiązku uiszczania opłat.[/rada] Z czasem te mogą skumulować się w naprawdę wysoką kwotę, zwłaszcza jeśli doliczone zostaną także odsetki za zwłokę. Po podjęciu decyzji o rezygnacji ze studiów nie warto więc zwlekać. Im szybciej student złoży odpowiedni wniosek o wykreślenie z listy, tym niższe koszty wypowiedzenia umowy poniesie. Pisemna rezygnacja ze studiów - jak napisać? Jak zostało wspomniane, w większości przypadków rezygnacja ze studiów musi przyjmować formę pisemną. Jest to jednostronne oświadczenie studenta, które można przygotować w oparciu o nasz wzór rezygnacji ze studiów, wypełniając go kolejno takimi danymi jak: data i miejsce sporządzenia, dane studenta i kierunku podjętych studiów, dane uczelni (pismo kieruje się do dziekana), uzasadnienie rezygnacji ze studiów (nieobowiązkowo), podpis. Chociaż uzasadnienie rezygnacji ze studiów nie jest wymagane, to jednak warto uwzględnić je w swoim wniosku. Wystarczy jedno zdanie, którym student potwierdzi, że jego decyzja jest świadoma i dobrze przemyślana. Przyczyną rezygnacji ze studiów może być na przykład: chęć zmiany kierunku kształcenia, chęć zmiany uczelni (np. z uwagi na odległość od miejsca zamieszkania), konieczność podjęcia pracy zarobkowej, brak środków na opłacanie czesnego (studia zaoczne), chęć całkowitej rezygnacji z dalszej edukacji, i tak dalej. Czy można wrócić na studia po skreśleniu z listy studentów? [pomoc]Decyzja o rezygnacji ze studiów nie jest nieodwracalna. Student może ubiegać się o ponowne wpisanie go na listę, składając odwołanie od wykreślenia z listy studentów. Pismo w tej sprawie powinien skierować do dziekana.[/pomoc] W tym przypadku prosząc o wznowienie studiów w celu dalszej nauki - uzasadnienie wniosku jest zazwyczaj obowiązkowe. W zależności od etapu, na jakim zakończona została edukacja, student może zostać przyjęty na ten sam rok czy semestr studiów. Problemów z powrotem na studia nie powinien mieć też student uczelni prywatnej. Jeśli prawidłowo rozliczył się z poprzedniego etapu edukacji, placówka z pewnością podpisze z nim nową umowę. [paragraf]Podstawa prawna: ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).[/paragraf]

Jak napisać podanie o zmianę miejsca sanatorium?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma o zmianę miejsca sanatorium NFZ <--który pobierzesz tutaj. Czym jest leczenie sanatoryjne NFZ? Sanatorium to ośrodek leczniczy, który oferuje osobom potrzebującym zabiegi i zajęcia rehabilitacyjne. Charakterystyczne dla sanatorium jest wykorzystywanie walorów naturalnych i rekreacyjnych danej miejscowości, jako dodatkowych elementów ułatwiających rekonwalescencję i wypoczynek. Działalność sanatorium sprowadza się do udzielania świadczeń zdrowotnych i wykorzystywania do tego celu warunków naturalnych uzdrowiska, na przykład wód zdrojowych czy leczniczego klimatu. Opieka w sanatorium jest całodobowa. Programy leczenia obejmują nie tylko zabiegi czy ćwiczenia, ale również edukację zdrowotną i świadczenia profilaktyczne.  Oferta sanatorium skierowana jest do osób zmagających się z problemami zdrowotnymi. Najczęściej są to pacjenci z chorobami przewlekłymi, wymagający rehabilitacji poszpitalnej, a także potrzebujący wsparcia w procesie odzyskiwania zdrowia i pełni sprawności po urazie lub chorobie. Sanatorium przysługuje osobom ubezpieczonym przez NFZ, ZUS lub KRUS.  Aby dostać się na leczenie sanatoryjne, należy uzyskać skierowanie od lekarza. Pobyt na podstawie skierowania może być bezpłatny lub częściowo odpłatny. Do sanatorium można zapisać się także w opcji pełnopłatnej - to rozwiązanie dostępne również dla osób, które nie są chore, ale chcą skorzystać z wypoczynku w uzdrowisku. Czy jest możliwość zmiany miejsca sanatorium Zgodnie z przepisami, ubezpieczeni nie mają możliwości zmiany miejsca sanatorium, jeśli korzystają z wyjazdu w ramach ubezpieczenia NFZ. Wynika to z faktu, że są oni kierowani do konkretnych placówek na podstawie swojego profilu leczenia. Określone schorzenia i dolegliwości leczy się w ośrodkach, które specjalizują się w danych zabiegach. Chory nie może więc wybierać dla siebie dowolnej placówki, na przykład takiej, która odpowiada mu ze względu na lokalizację.  W praktyce istnieje możliwość skontaktowania się z oddziałem NFZ w celu zmiany miejsca leczenia sanatoryjnego. Zmiana miejsca sanatorium ZUS jest dopuszczalna, ale ostateczną decyzję w tej sprawie podejmują pracownicy funduszu. Ponieważ to od ich dobrej woli zależy zmiana miejsca leczenia - w granicach możliwości z uwzględnieniem profilu leczenia - warto wystosować w tej sprawie pismo do właściwego oddziału NFZ i starannie je uzasadnić. Jak napisać wniosek o zmianę sanatorium? Wniosek o zmianę miejsca sanatorium powinien zawierać kilka elementów formalnych, charakterystycznych dla pism kierowanych do urzędów i instytucji państwowych. Niezbędne są w nim takie elementy jak: data i miejsce sporządzenia, dane wnioskodawcy, dane odbiorcy pisma, odpowiedni nagłówek, treść z uzasadnieniem, podpis świadczeniobiorcy. Do przygotowania dokumentu można wykorzystać nasz wzór pisma o zmianę miejsca sanatorium. Druk wystarczy wypełnić własnymi danymi i adekwatnym uzasadnieniem. Gotowe pismo, najlepiej wydrukowane i podpisane ręcznie, należy przesłać na adres właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału NFZ.  Jak uzasadnić zmianę miejsca sanatorium Pismo o zmianę miejsca sanatorium musi zostać uzasadnione za pomocą argumentów ważnych i obiektywnych. Wykazanie w nim, że kuracjusz nie lubi danego miasta czy regionu, raczej nie przekona pracowników oddziału NFZ do zmiany ustalonego już miejsca leczenia. [rada]Argumenty, na jakie warto się powołać, powinny mieć związek między innymi ze stanem zdrowia świadczeniobiorcy, ewentualnie z kosztami dojazdu, które ten pokrywa z własnej kieszeni.[/rada] Najczęściej, chorzy wskazują w swoim uzasadnieniu na: dużą odległość ośrodka lecznictwa od miejsca zamieszkania, konieczność odbycia trudnej podróży komunikacją publiczną, z licznymi przesiadkami, zły stan zdrowia utrudniający obycie samodzielnej podróży z bagażami, np. bóle pleców, bóle stawów, wysokie koszty odbycia podróży prywatnym samochodem, i tak dalej.  W takich okolicznościach pracownicy funduszu powinni przychylić się do prośby o zmianę miejsca leczenia, o ile będzie to możliwe (z uwagi na profil leczenia chorego). Jak zmienić termin leczenia sanatoryjnego? Podobnie jak niewykluczona jest zmiana miejsca leczenia sanatoryjnego po kontakcie z oddziałem NFZ, tak samo możliwa jest też zmiana terminu wyjazdu do sanatorium z NFZ na wniosek zainteresowanego. W tym przypadku procedura jest jednak znacznie dokładniej uregulowana. Po pierwsze, ubezpieczony musi zwrócić potwierdzone skierowanie na leczenie sanatoryjne. Po drugie, musi dołączyć do zwrotu uzasadnienie z prośbą o zmianę terminu leczenia.  Należy pamiętać przy tym, że nie każdy argument przemawiający za zmianą terminu leczenia zostanie uznany za zasadny. Kuracjusz może liczyć na zmianę terminu w sytuacji, kiedy odbycie kuracji uniemożliwia mu na przykład: hospitalizacja, zły stan zdrowia, brak urlopu (odmowa pracodawcy), konieczność odbycia podróży służbowej, i tak dalej. Jeśli kuracjusz z powodu braku możliwości stawienia się w sanatorium we wskazanym terminie jedynie zwróci skierowanie na leczenie, trafi na koniec kolejki. Natomiast w przypadku uznania zwrotu za uzasadniony, NFZ wyznaczy dla kuracjusza nowy, najbliższy możliwy termin leczenia. Czy można pojechać do sanatorium z wybraną osobą? Wiele osób zastanawia się, czy istnieje możliwość wyjazdu do sanatorium ze wskazaną osobą, na przykład z małżonkiem. Tutaj również warto odnieść się do sposobu, w jaki kuracjusze kierowani się do konkretnych ośrodków lecznictwa, czyli do profilu leczenia. Jeśli profil ten pokrywa się w przypadku dwóch osób, to mogą one wnioskować o wspólny wyjazd, argumentując to między innymi podziałem kosztów dojazdu czy zapewnieniem sobie wzajemnej opieki. Rozpatrzenie wniosku jest kwestią uznaniową - zależy od decyzji pracowników NFZ. Podobne wzory pism: Rezygnacja z sanatorium NFZ Zmiana terminu wyjazdu do sanatorium z NFZ Odwołanie od skierowania do sanatorium wzór Wzór odwołania do sanatorium Jak złożyć wniosek do sanatorium razem z mężem? Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium