Czy po złożeniu dokumentów na studia można zrezygnować?

Nauka na uczelni wyższej nie jest przymusowa, dlatego każdy student ma prawo z niej zrezygnować, niezależnie od przyczyny czy etapu pobierania nauki. Nieco inaczej wygląda jednak rezygnacja z procesu dalszej rekrutacji, a rezygnacja ze studiów po podpisaniu ślubowania.

O innych rzeczach trzeba pamiętać również w przypadku rezygnacji z kierunków płatnych - gdzie płaci się za czesne za studia zaoczne i inne usługi edukacyjne. Jak złożyć podanie o rezygnacje ze studiów?

Czy można zrezygnować ze studiów?

Odpowiedź na pytanie “czy po złożeniu dokumentów na studia można zrezygnować?” jest prosta: można, w dowolnym momencie. Warto rozróżnić jednak dwie sytuacje:

  • rezygnację ze studiów przed podpisaniem ślubowania, czyli rezygnację z dalszego procesu rekrutacji po tym, jak uczelnia przyjęła studenta (po złożeniu przez niego wymaganych dokumentów),
  • rezygnację ze studiów po podpisaniu ślubowania, czyli rezygnację z nauki na uczelni po tym, jak kandydat stał się jej pełnoprawnym studentem (również po złożeniu wszystkich dokumentów).

Jeśli student nie podpisał jeszcze ślubowania, rezygnuje z dalszego procesu rekrutacji, zatem składa oświadczenie o rezygnacji z rekrutacji na studia. Nie musi dopełniać wielu formalności – może od razu po rozpatrzeniu pisma odebrać swoje dokumenty, na przykład po to, aby złożyć je na innej uczelni.

Jeżeli student podpisał ślubowanie i rozpoczął pobieranie nauki, proces rezygnacji może okazać się już nieco bardziej złożony. Po pierwsze, student powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji ze studiów. Po drugie, student będzie musiał zdać w dziekanacie kartę obiegową oraz otrzymaną legitymację studencką.

Jak zrezygnować ze studiów, aby w prosty sposób dopełnić wszystkich formalności i nie zostać w żaden sposób ukaranym? lub obciążonym finansowo? poniżej pobierzesz przydatne wzory pism, które wystarczy jedynie uzupełnić danymi i dostarczyć na uczelnię osobiście lub listem poleconym:

Jakie mogą być przyczyny rezygnacji ze studiów?

Wiedząc już, czy można zrezygnować ze studiów po złożeniu dokumentów, warto zastanowić się także nad przyczynami takiej rezygnacji. Co prawda, w oświadczeniu o rezygnacji nie trzeba podawać powodu podjęcia takiej decyzji, jednak warto tego dokonać na wypadek, gdyby student jednak zmienił zdanie.

Bardzo często przyczyną rezygnacji ze studiów jest nietrafiony kierunek nauki. Kiedy tematyka kształcenia nie wciąga studenta tak, jak tego oczekiwał lub gdy poziom trudności okazuje się zbyt wysoki, często lepiej zmienić kierunek nauczania jak najszybciej, aby nie tracić cennego czasu.

Zdarza się również, że to okoliczności życiowe sprawiają, iż student czuje się zmuszony do rezygnacji ze studiów. Dotyczy to zwłaszcza kierunków płatnych i pogorszenia sytuacji finansowej.

Czasem student składa rezygnację, ponieważ ma trudności z zaliczeniem semestru/roku lub po prostu zmienia swoje plany życiowe, np. postanawia rozpocząć karierę zawodową lub wyjechać za granicę. Żadnej z tych przyczyn uczelnia nie ma prawa kwestionować.

Jak zrezygnować ze studiów?

Niezależnie od tego, czy student szuka informacji na temat tego, jak zrezygnować ze studiów przed ich rozpoczęciem, czy po ich rozpoczęciu – odpowiedź na to pytanie zawsze będzie taka sama.

Rozpoczynając kształcenie na uczelni wyższej kandydat zawiera z uczelnią umowę cywilnoprawną, która reguluje między innymi odpłatność za nauczanie czy powtarzanie semestru. Umowa ta jest wiążąca aż do momentu jej wypowiedzenia lub ukończenia studiów. Jeśli więc student postanowi przerwać naukę, powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej.

Konieczność złożenia pisemnego oświadczenia woli o rezygnacji okazuje się szczególnie ważna w przypadku uczelni prywatnych i płatnych kierunków nauczania, ponieważ brak takiej rezygnacji sprawi, że student może zostać obciążony opłatami.

Czasami student uważa, że niezaliczenie semestru czy roku doprowadzi do automatycznego skreślenia go z listy studentów. Student ma jednak prawo wnioskować o przedłużenie terminu sesji, zatem dopóki czas na złożenie takiego pisma nie minie – ponieważ umowa nadal obowiązuje – uczelnia może naliczać opłaty między innymi za czesne na kolejny semestr.

Jak napisać rezygnację ze studiów?

Rezygnacja ze studiów po złożeniu dokumentów wymaga złożenia stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej. Taki dokument powinien uwzględniać:

  • datę i miejsce złożenia rezygnacji,
  • dane studenta,
  • dane uczelni,
  • oświadczenie woli, opcjonalnie z uzasadnieniem,
  • czytelny podpis studenta.

Pismo doręcza się osobiście do dziekanatu lub przesyła pocztą listem poleconym. Po złożeniu oświadczenia woli o rezygnacji uczelnia nie powinna naliczać już żadnych opłat. Ma nawet obowiązek zwrócić pobrane, nadpłacone kwoty proporcjonalnie do okresu niewykorzystanych zajęć. W przypadku uczelni prywatnych warto upewnić się, czy przedterminowe wypowiedzenie umowy nie wiąże się z żadnymi karami umownymi.

Rezygnacja ze studiów dziennych i zaocznych

Jak zostało wspomniane rezygnacja ze studiów przed ich rozpoczęciem i po ich rozpoczęciu, a także rezygnacja ze studiów na uczelni publicznej i uczelni prywatnej (kierunkach płatnych) mogą nieco się od siebie różnić. Rezygnacja z bezpłatnych studiów dziennych jest na pewno prostsza.

W tym przypadku wystarczy przestrzegać regulaminu uczelni i – najczęściej – złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki w dziekanacie. Student nie jest narażony na żadnego typu kary, a jego decyzja ma charakter jednostronny, co oznacza, że uczelnia nie może odrzucić rezygnacji.

W przypadku studiów zaocznych, płatnych, sprawa nieco się komplikuje, ponieważ studenta obowiązują zapisy ujęte w zawartej z uniwersytetem umowie. Ta może określać w sposób precyzyjny zasady rozliczania się ze studentem również w momencie rezygnacji. Jeśli student płaci za studia, swoją rezygnację powinien złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Konieczne jest też uzyskanie potwierdzenia przyjęcia dokumentów wraz z datą – od tego terminu obowiązuje rezygnacja, dlatego opłaty naliczone później są bezzasadne. Co ważne, z uczelni prywatnej czy ze studiów zaocznych można zrezygnować w każdym czasie, a placówka nie powinna pobierać od studenta opłaty za cały semestr – taka klauzula w umowie jest niedozwolona.

Studenci kierunków płatnych powinni pamiętać, że “rzucenie” studiów z dnia na dzień nie sprawi, iż ich umowa sama zostanie rozwiązana. Takie działanie naraża studenta na wysokie koszty, zwłaszcza że w przypadku braku rezygnacji i braku płatności uczelnia ma prawo doliczyć do obowiązkowych opłat także odsetki za zwłokę.

Zsumowanie materiału

Rezygnując ze studiów w określonym terminie, należy również zdać legitymację studencką, ponieważ zaraz po uprawomocnieniu się decyzji uczelni o wykreśleniu studenta z listy studentów – traci on prawa studenta.

Podstawa prawna: Art. 190 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Zalanie mieszkania z winy spółdzielni mieszkaniowej – wniosek o odszkodowanie

Jak uzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania z winy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma - przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do spółdzielni o odszkodowanie za zalane mieszkanie, który pobierzesz poniżej: [product id="19227"] Kiedy spółdzielnia jest odpowiedzialna za zalanie mieszkania? Wiele osób zastanawia się, czy spółdzielnia odpowiada za zalanie mieszkania w bloku. Należy wiedzieć zatem, że podmiotem odpowiedzialnym za takie zdarzenie może być: właściciel lokalu, jeśli doszło do uszkodzenia poziomej instalacji wodnej, czyli elementów przed zaworami odcinającymi, jeśli doszło do awarii urządzeń jak pralka czy zmywarka, jeśli nie zakręcił kranu czy nie zamknął okna w trakcie ulewy, sąsiad z piętra wyżej, jeśli to u niego doszło do jednej z wymienionych wyżej sytuacji, administracja budynku, jeśli do wycieku doszło w obrębie części wspólnych, jak dach czy pionowe instalacje wodne i kanalizacyjne. Zatem zalanie mieszkania z winy spółdzielni mieszkaniowej będzie wynikiem zaniedbania zarządcy budynku, który odpowiada za stan techniczny dachu oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w jej części pionowej. Dokładne „granice” takiej odpowiedzialności powinny zostać określone w regulaminie spółdzielni mieszkaniowej. Jak uzyskać odszkodowanie od spółdzielni mieszkaniowej za zalanie? Odpowiedzialność spółdzielni za zalanie mieszkania to kwestia, którą można ustalić w trakcie sporządzania protokołu zalania. Należy wiedzieć jednak, że niezależnie od ustalonej samodzielnie przyczyny zalania, spółdzielnia powinna zostać o nim poinformowana. Przesłanie pisma do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania skutkuje wizytą jej pracowników w lokalu. Pracownicy spółdzielni powinni towarzyszyć właścicielowi mieszkania w trakcie sporządzania protokołu szkody. Protokół z zalania mieszkania potwierdza odpowiedzialność spółdzielni mieszkaniowej za szkody wynikłe z zalania mieszkania oraz opisuje zakres tych szkód, dlatego dokument należy sporządzić przy świadku - pracowniku spółdzielni. Druk uwzględnia: datę zalania, adres zalanego lokalu, dane osobowe właściciela mieszkania, opis szkody, oszacowanie strat, ustalenie przyczyny zalania mieszkania (to leży po stronie spółdzielni mieszkaniowej), dane spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej, która ponosi odpowiedzialność za zalanie, podpis administratora budynku. Dokument ma bardzo istotne znaczenie w procesie dochodzenia wypłaty odszkodowania, po które poszkodowany może zgłosić się zarówno do ubezpieczyciela spółdzielni, jak i do własnego ubezpieczyciela. Drugie towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wypłacić poszkodowanemu należne środki. Następnie wystąpi o ich zwrot do ubezpieczyciela podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za zalanie. Zawiadomienie spółdzielni o zalaniu Większość wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych wymaga złożenia zawiadomienia o zalaniu mieszkania w formie pisemnej. Informacja na ten temat powinna zostać ujęta w regulaminie spółdzielni/wspólnoty. Dokument potwierdza bowiem, że właściciel lokalu zawiadomił o zdarzeniu zarządcę budynku. Co ważne, pismo z zawiadomieniem może być równocześnie wnioskiem o wypłatę odszkodowania za zalanie, jeśli to właśnie zarządca ponosi za nie odpowiedzialność. Pismo można przygotować jednak także osobno, wykorzystując wzór pisma do spółdzielni mieszkaniowej o odszkodowanie za zalanie. Pismo z żądaniem odszkodowania sporządza się na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Z kolei sposób naprawienia szkody reguluje art. 363 Kodeksu cywilnego, w brzmieniu: [paragraf]§ 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.[/paragraf] Poszkodowany może zatem żądać od spółdzielni przywrócenia stanu poprzedniego - przeprowadzenia remontu w mieszkaniu - lub wypłaty odszkodowania. Roszczenie tego typu można skierować jednak jedynie do zarządcy, ponieważ ubezpieczyciel ma jedynie obowiązek wypłaty odszkodowania (nieprzywrócenia stanu poprzedniego). Procedura uzyskania odszkodowania za zalanie Odszkodowanie za zalanie mieszkania będzie należało się właścicielowi lokalu, jeśli po wystąpieniu takiego zdarzenia postąpi zgodnie z procedurą opisaną w warunkach polisy. Najczęściej procedura ta wygląda następująco: Poszkodowany powinien powstrzymać szkodę, czyli zapobiec rozprzestrzenianiu się szkód poprzez zatamowanie wycieku, jeśli to możliwe i na ile to możliwe bez narażania własnego zdrowia i życia. Poszkodowany powinien udokumentować szkody - zrobić zdjęcia, filmy, sporządzić protokół szkody w obecności świadka. Poszkodowany powinien zgłosić szkodę do ubezpieczyciela - zwykle w terminie do 3 dni. Szkodę można zgłosić przez telefon, mailowo czy pocztą. W zgłoszeniu należy opisać przebieg zdarzenia ze szczegółami. Poszkodowany powinien czekać na kontakt ze strony ubezpieczyciela. Nie może jednak naprawiać szkody na własną rękę - ubezpieczyciel może przysłać swojego rzeczoznawcę, który oceni wymiar szkód. Procedurę zgłaszania szkody i wypłaty odszkodowania za zalanie określa OWU polisy ubezpieczeniowej. Warto dokładnie zapoznać się z tym dokumentem, zarówno przy podpisywaniu umowy, jak i w momencie, kiedy dojdzie już do zalania. Jak wygląda likwidacja szkody po zalaniu? Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela (własnego lub spółdzielni), należy oczekiwać wizyty rzeczoznawcy towarzystwa ubezpieczeniowego. Podczas takiej wizyty sporządzony zostanie protokół szkód. Rzeczoznawca ustali też przyczyny zalania i podmiot odpowiedzialny za zdarzenie. W celu ułatwienia oszacowania strat warto przygotować na czas takiej wizyty rachunki i faktury za zniszczone sprzęty i meble. Udokumentowane koszty pomagają dokonać wyceny, która finalnie nie okaże się zaniżona przez ubezpieczyciela. Przyspieszają także całą procedurę. Warto wiedzieć również, że na wypłatę odszkodowania ubezpieczyciel ma 30 dni. Informację o przyznaniu świadczenia poszkodowany otrzymuje jednak znacznie wcześniej - kilka dni po oględzinach. Zalane mieszkanie - podsumowanie Co robić gdy mieszkanie zostało zalane? Właściciel mieszkania w przypadku zalania mieszkania z winy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej powinien zwrócić się z pismem do zarządcy budynku, w którym to poinformuje zarządcę o zajściu, wymieni szkody powstałe z tego tytułu, a także zażąda zadośćuczynienia w postaci odszkodowania. Oczywiście w takich sytuacjach warto zawsze posiadać swoje własne ubezpieczenie mieszkania, które pokryje poniesione straty w wyniku zalania mieszkania. Niestety nie wszyscy lokatorzy czy właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych decydują się na wykup własnej polisy mieszkaniowej. [paragraf]Ubezpieczenie mieszkania nie jest przecież wcale takie drogie, bo obecnie jest to koszt około 150 zł na rok. Co więcej, ubezpieczenie nieruchomości chroni lokatora nie tylko od zalania, ale także o szeregu innych zdarzeń, jak kradzieże, zniszczenie sprzętu, zbicie szyby, następstwo warunków atmosferycznych, itd.[/paragraf] W przypadku winy spółdzielni mieszkaniowej zawsze najważniejsze jest, by szybko zgłosić zalanie mieszkania sąsiadowi oraz spółdzielni mieszkaniowej. Sąsiad będzie mógł choć trochę przygotować się do zalania mieszkania, a spółdzielnia mieszkaniowa szybko wyśle na miejsce hydraulika.