Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Instytucja odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności opisana jest w ustawie Kodeks karny wykonawczy. Odroczenie wykonania kary jest jednym z odstępstw od obowiązku bezzwłocznego wykonania kary. Jako sytuacja szczególna wymaga, aby jej stosowanie odbywało się w granicach ściśle określonych przepisami. A zatem wniosek w przedmiocie odroczenia wykonywania kary powinien być należycie i kompleksowo umotywowany, udokumentowany i zarazem spełniać wszelkie warunki przewidziane w/wskazaną ustawą.

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może złożyć skazany który nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, a więc przed przyjęciem go do zakładu karnego bądź aresztu śledczego.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – regulacje

Odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności opisane zostało w art. 150 oraz 151 k.k.w. Instytucję tę możemy podzielić na taką, którą właściwy sąd orzeka obligatoryjnie. Wraz z momentem ziszczenia się określonych w ustawie przesłanek oraz fakultatywnie – udzielenie odroczenia wykonania kary zależy od subiektywnej decyzji orzekającego składu sądu.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – obowiązek

Artykuł 150 k.k.w. mówi, iż sąd ma obowiązek odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności do czasu ustania przeszkody. W wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary przez skazanego. Kodeks nie definiuje pojęcia ciężkiej choroby, pozostawiając każdorazowo ocenę stanu zdrowia skazanego sądowi. Jedynie § 2 powyższego artykułu stwierdza krótko, że za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. W praktyce kwestię stanu zdrowia skazanego sąd pozostawia do rozpoznania biegłych sądowych stosownych specjalizacji. To od ich opinii zależało będzie czy skazany cierpiący na poważne schorzenie lub ciężką chorobę będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa instytucji odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na rok

Artykuł 151 k.k.w. daje nam możliwość odręczenia przez sąd wykonania kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Dodatkowo w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę  nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka. Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, przy czym łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 1 roku lub 3 lat (kobiety w ciąży lub osoby samotnie wychowujące dzieci). Zgodnie z § 4 niniejszego przepisu sąd odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Należy pamiętać by do wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności dołączyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do czasu wydania przez sąd decyzji w przedmiocie odroczenia. Jest to istotne, gdyż może dojść do sytuacji, że przed wydaniem postanowienia w przedmiocie odroczenia kary. Właściwy sąd wyda postanowienie o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności przez skazanego i wezwie go do zakładu penitencjarnego celem obycia owej kary, natomiast w przypadku niestawienia się skazanego w wyznaczonym przez sąd zakładzie karnym, sąd może wydać nakaz doprowadzenia osoby skazanej przez Policję. W efekcie wniosek o odroczenie osoby osadzonej staje się bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych opłata od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wynosi 80 zł.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy.
  •  ustawa z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych.

 

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.