Wniosek o przywrócenie prac społecznych wzór

(1 opinia klienta)

17.00 

Jak napisać wniosek o przywrócenie prac społecznych? Kara wykonywania prac społecznych to kara ograniczenia wolności. Takiego obowiązku nie można lekceważyć, ponieważ niepodjęcie wyznaczonej pracy sprawi, że kurator skieruje do sądu wniosek o wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

W takim przypadku ilość dni kary ograniczenia wolności zostanie przeliczona na dni kary pozbawienia wolności poprzez ich podział przez dwa. Skazany może złożyć jednak wniosek o przywrócenie prac społecznych, aby dostać drugą szansę na sumienne wykonanie kary ograniczenia wolności – jak takie pismo napisać?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz powyżej↑

Kara ograniczenia wolności prace społeczne

Prace społeczne stanowią formę ograniczenia wolności. Skazany może wykonywać je na dwa sposoby:

 • świadcząc nieodpłatną pracę, pod kontrolą kuratora,
 • podlegając potrąceniom z wynagrodzenia za pracę w wysokości od 10 do 25% miesięcznie, na wybrany przez sąd cel społeczny.

Kara wykonywania prac społecznych nakładana jest w miesiącach lub latach, maksymalnie dwóch. Świadcząc pracę w ramach kary ograniczenia wolności, skazany ma obowiązek:

 • sumiennego wykonywania swoich obowiązków,
 • przestrzegania zasad i dyscypliny.

Jeśli skazany uchyla się od wykonywania kary prac społecznych, jego kurator może wystąpić do sądu z wnioskiem o orzeczenie wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności.

Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

Jak przywrócić prace społeczne? Taka możliwość pojawiła się w przepisach dopiero w 2015 roku wraz z nowelizacją ustawy kodeks karny wykonawczy. Zgodnie z treścią art. 65:

Sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany oświadczy na piśmie, że podejmie odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym; wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności.

Nawet kiedy skazany lekceważy orzeczoną karę ograniczenia wolności i doprowadza w ten sposób do zarządzenia wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności, ma szansę uniknąć jej i przywrócić karę wykonania prac społecznych. Sąd może podjąć decyzję o wstrzymaniu kary zastępczej w każdym czasie.

Warunkiem jest sporządzenie przez skazanego oświadczenia, w którym deklaruje on:

 • podjęcie odbywania kary ograniczenia wolności,
 • poddanie się rygorom związanym z wykonywaniem kary ograniczenia wolności,

Jak napisać wniosek o przywrócenie prac społecznych?

W takim piśmie skazany musi przede wszystkim wyrazić skruchę z powodu swojego zaniedbania. Powinien także zobowiązać się do rzetelnego wykonania kary ograniczenia wolności, czyli do wykonania prac społecznych.

Oświadczenie musi przygotować na piśmie, dlatego najwygodniej będzie wykorzystać w tym celu wzór wniosku o przywrócenie prac społecznych. Oczywiście, dokument wymaga również odpowiedniego uzasadnienia.

Chcąc zamienić karę pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności, skazany może powołać się na przykład:

 • na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • na fakt bycia jedynym żywicielem rodziny,
 • na konieczność sprawowania opieki nad chorym/niepełnosprawnym członkiem rodziny,
 • na ryzyko utraty pracy.

Jeśli sąd zaakceptuje wniosek i wstrzyma wykonanie kary pozbawienia wolności, a skazany dostanie drugą szansę na wykonanie prac społecznych. Gdyby ponownie zaniechał tego obowiązku, nie będzie mógł już starać się o przywrócenie prac społecznych.

Możliwość wstrzymania wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności na podstawie art. 65 KKW przysługuje bowiem tylko jeden raz.

Umorzenie prac społecznych

Skazany na ograniczenie prac społecznych może złożyć:

 • wniosek o odroczenie prac społecznych,
 • wniosek o zamianę prac społecznych na inną karę,
 • wniosek o umorzenie/skrócenie prac społecznych.

W przypadku, kiedy skazany wnioskował już o przywrócenie prac społecznych, najlepszym rozwiązaniem wydaje się złożenie wniosku o umorzenie reszty godzin prac społecznych, czego można dokonać po odbyciu co najmniej połowy kary.

Zgodnie z przepisami, prawo do złożenia takiego wniosku ma skazany, który sumiennie wykonywał swoją pracę, przestrzegał porządku prawnego i przeszedł proces resocjalizacji. Jeśli sąd będzie przekonany, że wykonanie kary prac społecznych stanowiło dla skazanego skuteczną formę resocjalizacji, przychyli się do wniosku o skrócenie kary ograniczenia wolności.

Wniosek o umorzenie prac społecznych powinien wskazywać, że:

 • skazany wykonał już co najmniej połowę orzeczonych godzin prac społecznych,
 • skazany przestrzegał porządku prawnego,
 • skazany wykonywał prace społeczne sumienie, przestrzegając zasad i dyscypliny,
 • skazany wykazuje skruchę,
 • skazany nie złamie w przyszłości przepisów.

Pismo powinno zostać odpowiednio umotywowane. W tym przypadku skazany może powołać się na fakt, iż wykonywanie prac społecznych koliduje z jego pracą zarobkową, z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem lub innymi członkami rodziny, czy też uniemożliwia mu wyjazd za granicę w celach zarobkowych.

Wniosek o umorzenie prac społecznych składa się do sądu za opłatą stałą w wysokości 45 zł. Należy dołączyć do niego dowody potwierdzające użyte argumenty, np. kopię umowy o pracę czy zaświadczenie ze szkoły dla dorosłych.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o przywrócenie prac społecznych wzór
 1. Szybko i sprawnie, pismo spełniło moje wymagania. Pozdrawiam