Prawo do integralności utworu – ochrona osobistych praw autorskich

Zamawiasz dane dzieło u wykonawcy zewnętrznego, może to być logo, baner reklamowy, sponsorowany artykuł, czy obraz. Po podpisaniu stosownej umowy, wszystkie prawa do dzieła przechodzą na Ciebie. Niestety nie do końca, uzyskujesz jedynie majątkowe prawa autorskie. Prawo do integralności utworu, będące osobistym prawem autorskim, pozostaje przy twórcy dzieła.
prawo do integralności utworu

Co jeżeli jednak uznasz, że dzieło nie spełnia wszystkich twoich wymagań i potrzebne będzie naniesienie stosownych zmian? Jeżeli chciałbyś dokonać zmian w utworze, każdorazowo powinieneś zwrócić się do twórcy o pozwolenie na naniesienie modyfikacji. Gwarantuje to prawo do integralności utworu.

Prawo do integralności utworu

Prawo do integralności utworu zostało uregulowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako u.p.a.). Nabywcą w rozumieniu u.p.a. jest osoba, która nabyła autorskie prawa majątkowe, uzyskała zezwolenie lub licencję na korzystanie z utworu, oraz ta, która odziedziczyła owe prawa autorskie.

Należy mieć na uwadze, że prawo do integralności utworu nigdy nie wygasa i pozostaje przy twórcy na zawsze. Zgodnie z art. 35 u.p.a. korzystanie z dzieła przez jego nabywcę nie może godzić w słuszne interesy twórcy. Oznacza to, że prawo nabywcy do swobodnego ingerowania w treść utworu zostaje ograniczone.

W judykaturze oraz doktrynie przyjmuje się, że prawo do integralności utworu jest wynikiem emocjonalnego związku autora ze swoim dziełem, przez co jego osobiste prawa do stworzonego dzieła muszą podlegać zaostrzonej ochronie. Co więcej, prawo to nie pozwala na zrzeczenie się lub zbycie przez twórcę swoich osobistych prawa autorskich.

Naruszenie prawa do integralności utworu

Naruszeniem prawa do integralności utworu są wszelkie zachowania, które mogą wypaczać sens dzieła, nadmierne uwypuklać tylko jeden jego aspekt utworu itd., co z kolei może doprowadzić do naruszenia więzi między twórcą a jego działem.

Oznacza to, że do naruszenia osobistego prawa autorskiego może dojść wskutek dokonania zmian w dziele, pominięcia jego części, wprowadzenia dodatków lub uzupełnień oraz nierzetelnego wykonania utworu.

W przypadku naruszenia osobistych praw autorskich twórcy ma on prawo do tzw. nadzoru autorskiego. Nadzór autorski uprawnia twórcę do wezwania nabywcy do zaniechania naruszenia. Jeżeli jednakże okaże się ono bezskuteczne, autor wówczas może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć, zachowując jednocześnie prawo do wynagrodzenia określonego w umowie.

Ograniczenia

Pomimo prawa do integralności utworu, będącego zasadą generalną, wskazać należy, że nie każda zmiana będzie stanowiła naruszenie osobistych praw autorskich twórcy. Nabywca ma prawo do drobnych modyfikacji treści lub formy dzieła.

Przy czym zmiany te są dozwolone pod warunkiem, że spowodowane są oczywistą koniecznością, a autor nie miałby uzasadnionych podstaw do sprzeciwienia się im.

W niektórych przypadkach także celowe ośmieszenie cudzego utworu lub wypaczenie jego wymowy nie będzie naruszeniem. Przy czym chodzi tu głównie o sytuacje, w których dany utwór jest inspiracją dla stworzenia parodii, pastiszu czy satyry.

Zgoda autora na ingerowanie w jego utwór

Zgodnie z u.p.a. naniesienie zmian w utworze za każdym razem wymaga pozwolenia. Zgoda twórcy może zostać wyrażona na trzy sposoby. Pozwolenie może zostać zawarte w umowie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich, może zostać udzielone na prośbę nabywcy w formie oddzielanego oświadczenia wydanego po zawarciu umowy, jak również zgoda może zostać wydana po dokonaniu już zmian w dziele.

Zgoda na naniesienie modyfikacji do utworu, nie oznacza, że nabywca może zmienić całe dzieło bez żadnych konsekwencji. Autor wciąż ma prawo do wystąpienia z roszczeniem do nabywcy o zaprzestanie naruszenia jego dzieła.

Jeżeli ingerencja w utwór będzie zbyt istotna i spowoduje zerwanie lub co najmniej osłabienie więzi twórcy z utworem, to zarzut naruszenia osobistych praw autorskich będzie skuteczny.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191).

Polecane wzory pism:

Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.

więcej porad

Bez kolejki do lekarza. Dla kogo uprawnienia w przychodni i szpitalu?

Materię omawianych uprawnień reguluje przepis art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nim, bez kolejki do lekarza mają prawo się udać: [reklama-ads] kobiety w ciąży; inwalidzi wojenni i wojskowi; kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa; Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepów, świadczeniobiorcy do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu; działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych. Oprócz osób wskazanych w art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, poza kolejnością przyjmowani są także pacjenci w sprawach nagłych. Chodzi o sytuacje, w których istnieje konieczność natychmiastowego udzielenia im pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. Pacjenci ci są przyjmowani niezwłocznie, przed pacjentami oczekującymi zgodnie z listą - również przed tymi uprawnionymi. Warto mieć na uwadze, że Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, na mocy ustawy o refundacji leków, mają prawo do bezpłatnego - do wysokości limitu finansowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji leków - zaopatrzenia w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leki recepturowe. W jakim terminie osoby upragnione powinny zostać przyjęte do lekarza? [reklama-ads] Co do zasady osoba rejestrująca wizytę w przychodni lub szpitalu, po okazaniu ważnego dokumentu, powinna zostać przyjęta do lekarza jeszcze tego samego dnia. W przypadku natomiast, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, wyznaczany jest inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Warto pamiętać, że przyjęcie w dniu zgłoszenia, nie oznacza, iż osoba uprawniona ma pierwszeństwo przed wszystkimi pajetami oczekującymi do lekarza danego dnia. „Pisząc” prościej, że ma pierwszy numerek do lekarza i wchodzi od razu po rejestracji do gabinetu. Termin przyjęcia poza kolejnością oczekujących odnosi się do wpisu na listę pacjentów danego dnia, nie ma już zastosowania do kolejności osób oczekujących tego dnia na wizytę. [rada]Niedopuszczalne są sytuacje, w których osoba uprawniona odsyłana jest przez pracownika rejestracji do lekarza celem uzyskania zgody na udzielenie wspomnianych świadczeń.[/rada] Jak udokumentować uprawnienie? Pacjent chcący skorzystać ze swojego uprawnienia, w czasie rejestracji, powinien okazać odpowiedni dokument. Potwierdzeniem uprawnień są: Legitymacja Inwalidy Wojennego i Wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS; Legitymacja Osoby Represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu Rw-52; Legitymacja Kombatanta wydawana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydana przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża; Legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wydana przez Ministra Zdrowia. [reklama-ads] Wyłączenia Nie w każdym przypadku osoby uprawnione mogą korzystać z ustawowego przywileju. Istnieje szereg wyłączeń, przez które uprawnieni będą musieli „czekać w kolejce” zgodnie z ogólnymi zasadami przyjęć. Wyłączenie przepisów dotyczących listy oczekujących odnosi się w szczególności do: osób objętych planem leczenia, czyli kontynuujących proces leczniczy, wymagających okresowego, w ściśle ustalonych terminach, wykonywania kolejnych etapów świadczenia (np. kolejnych wizyt, badań); osób podlegających obowiązkowemu leczeniu na podstawie decyzji sądu; osób przyjmowanych w ramach świadczeń pohospitalizacyjnych; osób, które są wpisywane na krajowe listy oczekujących na przeszczep komórek, tkanek i narządów; osób objętych diagnostyką i leczeniem onkologicznym (zastosowanie mają wówczas przepisy dot. kart DiLO. [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510). ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1844).[/informacja] [reklama-ads] Podobne wzory pism: Skarga na lekarza wzór Skarga na przychodnię wzór Wzór skargi na pielęgniarkę

Świadczenia na dziecko w 2019 roku

Rodzice z tytułu narodzin dziecka mogą liczyć na szereg świadczeń pieniężnych. Niektóre z nich są wypłacane opiekunom niezależnie od ich sytuacji materialnej, inne zależą od dochodów rodziny. Sprawdź na jaką pomoc możesz liczyć, ile ona wynosi i gdzie należy się po nią zgłosić. Poniżej prezentujemy jak będą wyglądały świadczenia na dziecko w 2019 roku.  Becikowe [reklama-ads] Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe w 2019 roku wyniesie 1000 zł. Przysługuje ona osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 1922 zł netto miesięcznie.  Aby otrzymać becikowe, należy złożyć wniosek w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Wniosek ten trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o opiece medycznej matki najpóźniej od 10. tygodnia ciąży; akt urodzenia dziecka; odpis dowodu osobistego; zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie rodziny; zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne; jeżeli zostały orzeczone – postanowienie dot. alimentów na dziecko. Kosiniakowe Świadczenie rodzicielskie, zwane kosiniakowe wynosi 1000 zł miesięcznie i jest wypłacane: przez 12 miesięcy przy narodzinach jednego dziecka; przez 65 tygodni przy narodzinach 2 dzieci; przez 67 tygodni przy narodzinach 3 dzieci; przez 69 tygodni przy narodzinach 4 dzieci; przez 71 tygodni przy narodzinach więcej niż 4 dzieci. [reklama-ads] O ten rodzaj pomocy ubiegać się mogą matki lub ojcowie, a w określonych przypadkach także rodzice adopcyjni, opiekunowie faktyczni, rodzina zastępcza. Kosiniakowe przysługuje bez względu na wysokość dochodu, jednakże mogą go pobierać wyłącznie osoby, którym ze względu na status zawodowy, nie przysługuje roczny urlop rodzicielski. Pomoc taką otrzymają więc rolnicy, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, studenci oraz osoby bezrobotne. Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności omawiane świadczenie przysługuje matce. Ojciec otrzyma je, w przypadku gdy matka skróci okres pobierania kosiniakowego, jednakże po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, lub jeżeli nastąpi śmierć matki bądź porzucenie dziecka przez matkę. [rada] Jeżeli jeden z rodziców otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi z rodziców nie ma już prawa do świadczenia rodzicielskiego.[/rada] Pomoc przysługuje także rodzicom w przypadku, gdyby zasiłek macierzyński był niższy niż 1000 zł miesięcznie. Dochodzi wówczas do wyrównania zasiłku. Wniosek należy złożyć w instytucji gminnej zajmującej się pomocą społeczną. Można tego dokonać również przez Internet. Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka. Wniosek trzeba złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia porodu. W innym wypadku świadczenie to nie zostanie wyrównane i zostanie wypłacane dopiero od momenty złożenia wniosku. Program 500+ [reklama-ads] Co do zasady program 500+ kierowany jest do rodzin, w których znajduje się co najmniej dwójka małoletnich dzieci. W określonych przypadkach pomoc będzie przysługiwała także w przypadku jednego dziecka. W sytuacji, gdy rodzice wychowują jedno dziecko poniż. 18. roku życia, możliwość skorzystania z programu zależy od statusu materialnego rodziny. Mimo iż rząd obiecuje zmiany, w chwili obecnej aby otrzymać 500 zł na pierwsze dziecko miesięczny dochód rodziny nie może przekraczać 800 zł na osobę bądź 1200 zł, jeżeli dziecko posiada orzeczoną niepełnosprawność. Pod uwagę bierze się dochody uzyskiwane zarówno w kraju, jak i za granicą z różnych tytułów. Może być to zatrudnienie na umowie o pracę, na umowie cywilnoprawnej; dochód z działalności gospodarczej; emerytury, renty, świadczeń rodzinnych, a także dochody z gospodarstw rolnych. [rada]Świadczenie wynosi 500 zł i jest wypłacane co miesiąc aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.[/rada] Wniosek 500+ można składać za pośrednictwem rządowego Portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej (za pomocą profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego). Jednocześnie można go składać drogą tradycyjną – papierową w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. [rada]Świadczenia z programu 500 +nie są wliczane do dochodu rodziny w innych systemach wsparcia i nie powodują utraty tych świadczeń.[/rada] [uwaga]Czytaj też: Uprawnienia rodzicielskie ojca – pracownika[/uwaga] Pozostałe świadczenia rodzinne [reklama-ads] Poza jednorazowymi świadczeniami rodzinnymi, tj. jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka – becikowym oraz świadczeniem rodzicielskim – kosiniakowym, możemy wyróżnić również inne świadczenia, o które mogą wnioskować rodzice. Są to: Zasiłek rodzinny zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia wynosi – 95 zł; zasiłek rodzinny na dziecko w wieku od 5. ukończenia 18. roku życia wynosi – 124 zł; zasiłek rodzinny na dziecko w wieku od 18. do ukończenia 24. roku życia wynosi – 135 zł. Prawo do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od spełnienia przez rodziców kryterium dochodowego: kryterium dochodowe ogólne - 674 zł; kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. Aktualne przepisy gwarantują, iż rodziny, w których dochód przewyższa dany próg dochodowy nie będą pozbawieni zasiłku. Świadczenia dla rodziców przekraczających próg są jednak pomniejszane o kwotę, o jaką został przekroczony owy próg. Wniosek należy złożyć instytucjach gminnych zajmujących się pomocą społeczną. Dodatki do zasiłków rodzinnych Osoby którym przysługuje zasiłek rodzinny mogą ubiegać się również o szereg dodatków: [reklama-ads] dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł – przysługuje on przez 24 miesiące – w przypadku sprawowania opieki nad jednym dzieckiem; 36 miesięcy – więcej niż jednym dzieckiem; 72 miesiące – w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty – 193 zł (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci); dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia – 90 zł; od 5. do do ukończenia 24. roku życia – 110 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł; na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł; Świadczenie pielęgnacyjne Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom dzieci, których niepełnosprawność powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia; w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do  ukończenia 25 roku życia. Przyznanie przedmiotowego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny. Pomoc przysługuje: matce lub ojcu; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną; innym osobom, na których zgodnie z prawem ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Od 2019 roku wysokość świadczenia ma być waloryzowane i będzie rosło o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę. W tym roku będzie wynosiło 1583 zł miesięcznie. Podobne wzory pism: [reklama-ads] Pozew o podwyższenie alimentów wzór Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów wzór Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór Rezygnacja z alimentów przez dorosłe dziecko wzór Ugoda alimentacyjna wzór Ugoda w sprawie alimentów wzór Wniosek o zniesienie alimentów wzór