Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Ustawa - Kodeks pracy określa czym jest rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Poniżej opisujemy kto może taką umowę wypowiedzieć, jakie prawa przysługują w przypadku wypowiedzenia pracodawcy, a jakie pracownikowi.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem może zainicjować każda ze stron, czyli zarówno pracownik, jak i pracodawca. Pamiętajmy jednak, że rozwiązanie następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Okresy wypowiedzenia

Według kodeksu pracy okres wypowiedzenia zależny jest od rodzaju umowy jaką posiadamy, oraz okresu jej obowiązywania.

Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na okres próbny, wówczas okres wypowiedzenia wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Jeśli zatrudnieni jesteśmy na czas określony lub nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Wyjątkiem od powyższych zasad jest sytuacja, gdy pracownik zatrudniony jest na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, wówczas w przypadku umowy na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, pozostałych umów 2 – 3 miesiące.

Możliwe jest jednak ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy. Pamiętajmy, że takie ustalenie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Pracodawca może zwolnić pracownika z konieczności wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia. Ten jednak powinien za ten okres otrzymać wynagrodzenie.

Dni wolne na poszukiwanie pracy

Niewielu wie, że pracownikowi w trakcie okresu wypowiedzenia przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy. Jeśli wypowiedzenie trwa co najmniej dwa tygodnie, a umowa została wypowiedziana przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wówczas wymiar zwolnienia wynosi 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia, lub 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia.

Komu nie można wypowiedzieć umowy?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Prawa tego nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ponadto pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, chyba że upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.