Wzór wypowiedzenia umowy terminala płatniczego

16.00 

Jak napisać wypowiedzenie umowy terminala płatniczego? Umowa terminala płatniczego to nic innego jak umowa najmu. Aby rozwiązać ją bez konsekwencji, należy stosować się do postanowień kontraktu oraz do przepisów dotyczących umowy najmu, ujętych w Kodeksie cywilnym.

Umowę najmu zawartą na czas nieokreślony najemca może wypowiedzieć w dowolnym momencie, natomiast umowę najmu zawartą na czas określony tylko w uzasadnionych przypadkach, przewidzianych w treści tej umowy.

Jak przygotować prawidłowe wypowiedzenie umowy terminala płatniczego? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia – który pobierzesz powyżej.

Na początek odstąpienie od umowy

Wypowiedzenie umowy najmu terminala płatniczego nie zawsze stanowi jedyne rozwiązanie – jeśli decyzję o rezygnacji z umowy przedsiębiorca podejmie w krótkim czasie po jej zawarciu, może zwyczajnie odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania.

W takim przypadku umowa najmu zostanie uznana za niebyłą od początku tak, jakby nigdy nie została zawarta. Przedsiębiorca nie będzie zatem w żaden sposób ukarany.

Oczywiście, odstąpienie od umowy wymaga nie tylko złożenia stosownego oświadczenia, ale również rozliczenia się, czyli dokonania zwrotu terminala płatniczego i wypłaty środków należnych przedsiębiorcy. Warto wiedzieć również, że wyróżnia się dwa rodzaje odstąpienia od umowy:

 • odstąpienie od umowy przed jej realizacją – zanim najemca przyjmie terminal na wynajem (rozwiązanie jest możliwe w każdych okolicznościach, bez uzasadnienia),
 • odstąpienie od umowy po jej realizacji – po otrzymaniu terminala przez najemcę (rozwiązanie jest możliwe w uzasadnionych przypadkach, np. gdy terminal okaże się wadliwy).
Dodatkowe warunki odstąpienia od umowy terminala może precyzować sama umowa, dlatego warto zapoznać się z jej zapisami po podjęciu takiej decyzji.

Warunki wypowiedzenia umowy terminala płatniczego

Po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, rezygnacja z terminala płatniczego PayTel, eService, Elavon, czy choćby Polskie ePłatności będzie możliwa:

 • w dowolnym czasie, jeśli umowę zawarto na czas nieokreślony – z obowiązkiem zachowania okresu wypowiedzenia od 1 do 3 miesięcy (zazwyczaj),
 • w określonych sytuacjach, czyli na zasadach opisanych w treści umowy.

Do tematu wypowiedzenia umowy najmu terminala odnoszą się również przepisy Kodeksu cywilnego, które wskazują, że w niektórych przypadkach możliwe jest nawet wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym. Są to jednak sytuacje uzasadnione niewywiązywaniem się jednej ze stron ze swoich zobowiązań.

Wynajmujący terminal płatniczy operator może więc wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeśli przedsiębiorca nie realizuje zapisów umowy:

 • zalega z płatnościami za najem terminala za co najmniej dwa pełne okresy płatności – musi jednak wcześniej wezwać go do uiszczenia płatności, wskazując nowy termin przekazania środków,
 • bez zgody operatora podnajmuje terminal osobom trzecim lub oddaje go do bezpłatnego używania osobom trzecim,
 • używa terminala w sposób sprzeczny z przeznaczeniem lub w sposób sprzeczny z umową,
 • zaniedbuje terminal do tego stopnia, że naraża go przez to na uszkodzenie/zgubienie.

Przedsiębiorca może zaś wypowiedzieć umowę terminala w trybie natychmiastowym (nie ma zastosowania minimalny czas trwania umowy), jeśli operator:

 • nie realizuje swoich obowiązków wynikających z treści umowy,
 • nie udostępnia przedsiębiorcy usługi, za którą ten płaci,
 • pobiera opłaty, o których nie poinformował przedsiębiorcy w momencie podpisywania umowy, na przykład wprowadził nowy cennik, nowy regulamin.

Jak wypowiedzieć umowę terminala płatniczego?

Wypowiedzenie umowy terminala płatniczego wymaga złożenia na ręce operatora stosownego oświadczenia woli. Można przygotować je w oparciu o przygotowany przez nas i od razu gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy terminala płatniczego, który wystarczy wysłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście w placówce operatora.

Dokładne zasady takiej procedury powinny zostać opisane w treści umowy, ale nierzadko są dostępne również na stronie internetowej wynajmującego terminal.

W większości przypadków najemca urządzenia powinien liczyć się z koniecznością zachowania miesięcznego terminu wypowiedzenia, czyli z obowiązkiem ponoszenia opłat z tytułu najmu do końca następnego miesiąca kalendarzowego.

Wypowiedzenie umowy PayTel, wypowiedzenie umowy Elavon, lub innego operatora płatności zawsze wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, dlatego stosowne pismo warto przygotować na podstawie druku, jakim jest wzór wypowiedzenie umowy o terminal płatniczy.

Dokument uwzględnia wszystkie wymagane elementy formalne, w tym:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane strony wypowiadającej umowę, czyli przedsiębiorcy,
 • dane wynajmującego terminal,
 • oznaczenie umowy najmu terminala i samego urządzenia, które należy zwrócić,
 • oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy najmu ze wskazaniem podstawy prawnej wypowiedzenia oraz informacji na temat obowiązującego okresu wypowiedzenia, czyli wskazanie terminu faktycznego rozwiązania umowy,
 • uzasadnienie wypowiedzenia umowy,
 • podpis wypowiadającego umowę.

Tak przygotowane pismo najlepiej jest wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, ewentualnie złożyć osobiście, prosząc przy tym o pokwitowanie odbioru na osobnej kopii.

Konsekwencje przedwczesnego wypowiedzenia umowy terminala

Przedsiębiorca często boi się wypowiedzenia umowy wynajmującemu terminal płatniczy ze względu na ewentualne koszty przedwczesnego rozwiązania kontraktu.

Faktycznie, istnieje ryzyko, że takie działanie spowoduje nałożenie na firmę kary, ale tylko w przypadku, kiedy wypowiedzenie zostanie złożone przed upływem tak zwanego okresu karencji.

Okres karencji to określony w umowie najmu minimalny czas jej trwania, którego nie można przerwać wypowiedzeniem umowy najmu. Jeśli w tym czasie przedsiębiorca mimo wszystko złoży wypowiedzenie najmu terminala, musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi.

Po upływie okresu karencji, strony obowiązuje już jedynie okres wypowiedzenia umowy – przedsiębiorca nie powinien zostać obciążony żadną karą finansową.

Informacje na temat okresu trwania karencji oraz wysokości ewentualnej kary za przerwanie tego okresu powinna określać umowa najmu terminala.

Zapisy umowy z reguły odnoszą się również do tematu obowiązującego okresu wypowiedzenia, warunków wypowiedzenia umowy czy prawidłowego sposobu wypowiedzenia umowy.

Z tego względu zawsze warto dokładnie czytać zapisy kontraktu przed podpisaniem umowy, a także po podjęciu decyzji o zakończeniu współpracy z operatorem.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór wypowiedzenia umowy terminala płatniczego