Jakie sprawy prowadzi adwokat od prawa rodzinnego i z czym można się do niego udać ?

W życiu większości z nas przychodzi moment., w którym konieczne może okazać się uzyskanie pomocy prawnej. Sprawy sądowe nie należą do najprzyjemniejszych, jednak czasem trzeba stawić im czoło. Aby zminimalizować stres i zadbać o swoje interesy, warto skorzystać w takiej sytuacji z pomocy profesjonalisty, Jednymi z najczęściej występujących spraw, z jakimi przyjdzie zmierzyć się części z nas są sprawy z zakresu prawa rodzinnego.
adwokat

Warto mieć świadomość, w jakich sprawach może nam pomóc adwokat rodzinny w Warszawie i jakie sprawy obejmują szeroko pojęte prawo rodzinne. Specjalista od prawa rodzinnego może okazać się niezbędną pomocą w przypadku spraw rozwodowych. A także tych o zasądzenie bądź uchylenie alimentów, ustalenie kontaktów z dzieckiem czy też uzyskania zgody sądu na dokonanie czynności prawnej w imieniu dziecka.

W jakich sprawach może pomóc adwokat rodzinny?

Prawo rodzinne w Warszawie i całej Polsce obejmuje szereg spraw, które, jak sama nazwa wskazuje, najczęściej dotyczą spraw rodziny i wszystkich pochodnych, które z rodziną się wiążą czyli dzieci, małżeństwa itp. Specjalista od prawa rodzinnego najczęściej zajmuje się prowadzeniem spraw:

  • Rozwodowych.
  • O separację.
  • O alimenty.
  • O ustalenie kontaktów z dzieckiem.
  • O ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków.
  • O zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w imieniu dziecka.

Sprawy rozwodowe i o separację

Sprawy rozwodowe należą niewątpliwie do jednych z najtrudniejszych. Toczą się one, w celu orzeczenia rozwiązania małżeństwa. Są prowadzone przez sądy okręgowe. Pomoc specjalisty od prawa rodzinnego może okazać się nieoceniona.

Gdyż w rozwodowych sądy niejednokrotnie orzekają o tym, kto przejmuje opiekę nad małoletnimi dziećmi stron. W jakiej wysokości zostaną zasądzone alimenty. Jak i również co stanie się po rozwodzie z majątkiem stron. Rozwody są często bardzo obciążające psychicznie.

A na tyle istotne dla przyszłości, że konieczne może się okazać skorzystanie z pomocy adwokata. Adwokat rodzinny Warszawa i cała Polska to osoba, która pomoże przejść przez ten trudny proces spokojniej.

Może on również pomóc uzyskać korzystne orzeczenie. Te o separację także bywają trudne, gdyż często są następstwem poważnych problemów w małżeństwie. Specjalista od prawa rodzinnego może podpowiedzieć, jakie kroki prawne można podjąć.

Sprawy o alimenty

Utrzymanie dziecka jest obowiązkiem obu rodziców. Często jednak jedno z nich uchyla się od niego, co skutkuje koniecznością wystąpienia do sądu z pozwem o alimenty. O alimenty prowadzą sądy rejonowe.

Z mocy ustawy powód, czyli osoba składająca pozew, jest zwolniona z ponoszenia kosztów. Warto w takim przypadku skorzystać z pomocy adwokata rodzinnego w Warszawie bądź innym mieście, który pomoże prawidłowo sporządzić pozew tak, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy dziecka.

Sprawy o ustalenie kontaktów

Bardzo często rodzice dziecka, którzy nie tworzą związku i nie mieszkają razem – mają problem, jak ustalić kontakty między dzieckiem a rodzicem, który mieszka oddzielnie. W takim przypadku konieczne może okazać się złożenie wniosku do sądu rejonowego o ustanowienie kontaktów.

Adwokat rodzinny może w takiej sprawie pomóc sporządzić wniosek i reprezentując wnioskodawcę w sądzie, co przełoży się na ustalenie kontaktów najkorzystniejszych dla dobra dziecka.

Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Są to sprawy dość zawiłe, które często będą wymagały skorzystania z pomocy eksperta. Oceni on czy zachodzą przesłanki do ustanowienia takiej rozdzielności i jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze.

Sprawy o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w imieniu dziecka

Mało kto wie, że prawo cywilne w Polsce określa dziedziczenie długów, również przez osoby małoletnie. Aby zabezpieczyć dobro dziecka, można dokonać odrzucenia spadku. Jednak aby móc występować w imieniu dziecka, konieczne jest uzyskanie zgody sądu. Specjalista od rodzinnego może pomóc określić, czy dziedziczenie zachodzi, gdyż kwesta ta nie jest zawsze jednoznaczna.

Zgoda na dokonanie czynności prawnej w imieniu dziecka będzie również niezbędna np. w momencie chęci uzyskania odszkodowania np. za uraz powstały w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Jak zatem widać, istnieje cała gama spraw, w których może pomóc specjalista od prawa rodzinnego. Pomoc eksperta może okazać się nieoceniona, warto więc z niej skorzystać. Dobrze mieć na uwadze, że adwokaci zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego mają szerokie doświadczenie nie tylko w prowadzeniu tego typu spraw.

Ale również w obsłudze klientów w sytuacjach kryzysowych. Jeżeli zatem mamy wątpliwości, jak poradzić sobie w sprawie z zakresu prawa rodzinnego, warto udać się po pomoc do doświadczonego adwokata.

Podobne wzory pism:

Współpraca
Współpraca
Artykuł sponsorowany - tekst partnera.

więcej porad

Rozwiązanie spółki komandytowej bez likwidacji

Rozwiązanie spółki komandytowej bez likwidacji jest w miarę szybkim i tanim procesem. Wystarczy sporządzenie pisemnej uchwały wspólników i złożenie wniosku o wykreślenie podmiotu w KRS. Koszt całej procedury to 400 zł. Byłoby to o wiele droższe, gdyby wspomniana uchwała wymagała formy aktu notarialnego. A takie wymogi mają owe "niektóre sądy rejestrowe". Mimo, że nie robi im to żadnej różnicy finansowej (Skarb Państwa na tym nie zarabia), ani nie ma do tego logicznych przesłanek, to sądy te wskazują na obowiązek sporządzenia uchwały w obecności notariusza. [reklama-ads] Rozwiązanie spółki komandytowej – wyjątek od reguły Co do zasady rozwiązanie spółki komandytowej wymaga przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Nie wchodząc w szczegóły jest ono żmudne, długie, skomplikowane i może kreować dość wysokie koszty. Spółka jawna, partnerska i komandytowa może jednak skorzystać z innej – wyjątkowej – metody. Rozwiązanie może zostać przeprowadzone z pominięciem likwidacji. [reklama-ads] Jeżeli wspólnicy w umowie spółki przewidzą inny sposób zakończenia działalności spółki, wystarczy wtedy zgodna uchwała wspólników. Procedura likwidacyjna będzie obowiązkowa jedynie w przypadku, gdy przyczyną rozwiązania spółki będzie wypowiedzenie umowy spółki dokonane przez wierzyciela wspólnika. [rada]Aby możliwe było rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzania likwidacji umowa spółki musi zawierać zapis o takim sposobie zakończenia działalności. Umowa powinna dodatkowo wskazywać na zasady podziału majątku spółki oraz sposobu zaspokojenia i zabezpieczenia wierzycieli. [/rada] Co, jeżeli jednak umowa spółki nie przewiduje możliwości jej rozwiązania bez likwidacji? Wystarczy zmienić umowę. W takim wypadku w pierwszej kolejności wspólnicy podejmują uchwałę w przedmiocie zmiany umowy spółki, a dopiero następnie o jej rozwiązaniu. Zmiana umowy spółki komandytowej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. [reklama-ads] Procedura rozwiązania spółki komandytowej - podział majątku Zakończenie funkcjonowania spółki wymaga, aby wspólnicy dokonali uzgodnień co do zabezpieczenia i podziału majątku spółki, a także ustalenia zasad odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Jeszcze przed rozwiązaniem spółki wspólnicy powinni dokonać podziału majątku. Podział może zostać przeprowadzony w sposób dowolny. [uwaga]Czytaj też: Spółka komandytowo-akcyjna a Polski Ład – dla kogo to dobry wybór?[/uwaga] Rozwiązanie spółki komandytowej Rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzania likwidacji wymaga wyłącznie podjęcia uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania likwidacji. Uchwała ta musi zostać podjęta jednomyślnie. [rada]Brak jednomyślnej zgody wspólników przy podejmowaniu uchwały o rozwiązaniu spółki będzie oznaczał konieczność przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.[/rada] [reklama-ads] Rozwiązanie spółki a wykreślenie z KRS Podjęcie uchwały nie kończy jeszcze bytu spółki. Potrzebne jest jeszcze wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu złożony musi zostać właściwy wniosek. [rada]Wniosek składają wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki w Portalu Rejestrów Sądowych lub w systemie S24 (jeżeli spółka została założona w systemie S24).[/rada] Należy pamiętać, aby do wniosku, oprócz uchwały wspólników dołączyć: uchwałę wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki; oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności. Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców podlega opłacie sądowej w wysokości 300 zł. Dodatkowo należy opłacić publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Koszt ogłoszenia to 100 zł. Forma uchwały [reklama-ads] Forma uchwały w przedmiocie rozwiązania spółki komandytowej powinna przyjąć formę pisemną. Niestety niektóre sądy się z tym nie zgadzają i wymagają formy aktu notarialnego. W sprawie którą prowadziłem, referendarz sądowy uzasadniał to w taki sposób: „uchwała wspólników w sprawie rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji została podjęta w zwykłej formie pisemnej podczas gdy zgodnie z art. 77 § 3 k.c. mającym zastosowanie na podstawie art. 2 k.s.h. rozwiązanie umowy spółki komandytowej winno nastąpić w takiej formie jaką ustawa przewiduje do jej zawarcia, czyli w formie aktu notarialnego (art. 106 ksh)”. Uważam, że to rozumowanie jest zupełnie pozbawione logiki. Złożyłem więc skargę na orzeczenie referendarza, którą sąd uznał za zasadną. Wskazałem tam przede wszystkim, że uchwała o rozwiązaniu spółki komandytowej nie powoduje rozwiązania spółki. Następuje ono dopiero na podstawie postanowienia sądu rejestrowego. Uchwała wraz z wnioskiem do KRS są jedynie podstawą do wszczęcia postępowania o wykreślenie spółki z rejestru. Do czasu jej wykreślenia, mimo zawarcia uchwały o rozwiązaniu spółki, podmiot ten w dalszym ciągu istnieje a wspólnicy mogą podejmować prawnie wiążące działania. Umowa spółki w dalszym ciągu stanowi wiążące wspólników źródło obowiązków i uprawnień. Dopiero wykreślenie spółki z KRS kończy jej istnienie i eliminuje węzeł obligacyjny łączący wspólników. Niezasadne jest bowiem utożsamianie rozwiązania umowy, o którym mowa w przepisie art. 77 § 3 KC, a która to czynność prowadzi do zakończenia więzów obligacyjnych między stronami umowy bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności, z uchwałą o rozwiązaniu spółki. [reklama-ads] Uchwała jest jedynie podstawą do wydania przez sąd rejestrowy konstytutywnego postanowienia o wykreśleniu podmiotu. Sama uchwała nie powoduje bowiem ustania bytu prawnego spółki komandytowej. Inne rozumienie tej instytucji wydaje się więc nielogiczne i jawnie przeczące konstrukcji prawnej wprowadzonej przez tzw. „racjonalnego prawodawcę”. Podkreśla się przy tym, że również konieczność ochrony wierzycieli spółki w przypadku rozwiązania spółki bez przeprowadzania likwidacji nie przemawia za koniecznością objęcia uchwały o rozwiązaniu spółki komandytowej aktem notarialnym. Za zobowiązania spółki komandytowej ponoszą odpowiedzialność jej wspólnicy, dzięki czemu nie ma żadnego ryzyka po stronie wierzycieli uszczuplenia ich praw przez wspólników przy rozwiązaniu spółki i dystrybucji pomiędzy nich pozostałego jej majątku, które uzasadniałoby konieczność podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki komandytowej w obecności notariusza mogącego powstrzymać wspólników przed działaniem narażającym wierzycieli spółki na szkodę. [reklama-ads] Wskazać dodatkowo należy, że przepisy dotyczące spółki komandytowej nie regulują w sposób szczególny przyczyn jej rozwiązania. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 103 § 1 KSH, należy odpowiednio stosować przepisy o spółce jawnej. Jedną z przyczyn rozwiązania spółki jawnej jest jednomyślna uchwała wszystkich wspólników (art. 58 § 1 pkt 2 KSH). Nie ma zatem wątpliwości, że podjęcie jednomyślnej uchwały przez wspólników spółki komandytowej powoduje rozwiązanie takiej spółki. Przepis ten nie wprowadza szczególnego wymogu co do formy dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki. Może to być zatem zwykła forma pisemna.  Tym samym uchwała o rozwiązaniu spółki komandytowej również może zostać podjęta w zwykłej formie pisemnej. Zauważyć bowiem należy, że tam, gdzie prawodawca chce przewidzieć szczególną formę podjęcia uchwały, wyraźnie to stwierdza. Przykładem jest wymóg podejmowania uchwały o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aktu sporządzonego przez notariusza. [reklama-ads] W odniesieniu do spółki komandytowej nie istnieje jakikolwiek przepis, który w sposób jednoznaczny wprowadzałby wymóg zachowania określonej formy (np. formy aktu notarialnego). Biorąc pod uwagę przypadek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uznać trzeba, że gdyby ustawodawca chciał, aby przedmiotowa uchwała była podejmowana w formie aktu notarialnego, wyraziłby to wprost w przepisie KSH.

Kiedy mamy do czynienia z zasiedzeniem nieruchomości w dobrej wierze?

Posiadacz samoistny a zasiedzenie Według polskiego prawa posiadaczem samoistnym nieruchomości może zostać osoba, która włada nieruchomością jak właściciel i zachowuje się jak właściciel. Osoba taka ponosi przez dany okres wszelkie koszty związane z posiadaniem nieruchomości - naprawy, opłaty stałe, konserwacje, podatki. [reklama-ads] Co ważne, nie wyklucza się także, że przez ten okres pobiera z nieruchomości pożytki. Zasiedzenie a prawo Głównym kryterium zasiedzenia jest okres, w jakim posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nieprzerwanie ją posiada. Zasiedzenie nieruchomości uregulowane jest ustawą z dnia 23 kwietnia, 1964 r. Kodeksu cywilnego. Artykuł 172 § 1,2 stanowi, że posiadacz nieruchomości, który nie jest właścicielem nieruchomości, nabywa jej własność po dwudziestu latach nieprzerwanego posiadania jako posiadacz samoistny, jeśli uzyskał posiadanie w dobrej wierze. Natomiast, po upływie trzydziestu lat posiadania nieprzerwanego nabywa własność, nawet jeśli uzyskał posiadanie w złej wierze. Zasiedzenie w dobrej wierze [reklama-ads] Po dwudziestu latach nieprzerwanego posiadania nieruchomości ma miejsce zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze, jednak musi zachodzić przesłanka, że posiadanie nieruchomości jest zgodne z prawem. Zasiedzenie w złej wierze Zasiedzenie nieruchomości w złej wierze ma miejsce, gdy osoba, która włada nieruchomością, ma świadomość, że nie jest posiadaczem danej nieruchomości i że nie przysługuje jej prawo do tego posiadania, i nie ma podstaw do usprawiedliwienia tej niewiedzy. Co można zasiedzieć? Zasiedzenie dotyczy nieruchomości gruntowych oraz budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy odrębnych przepisów stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Nie można natomiast zasiedzieć części składowych rzeczy, które nie mogą być odrębnym przedmiotem własności, np. jednego pomieszczenia w domu, czy mieszkaniu. Jak wygląda proces zasiedzenia? [reklama-ads] Chcąc ubiegać się o zasiedzenie, należy złożyć dokumenty do sądu właściwego do rozpoznania wniosku o zasiedzenie nieruchomości, którym jest sąd rejonowy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, bez względu na wartość przedmiotu sporu, w wydziale cywilnym sądu. Wniosek o zasiedzenie nieruchomości powinien złożyć sam zainteresowany, jego adwokat lub radca prawny. Wniosek o zasiedzenie nieruchomości - jakie informacje? We wniosku należy wskazać dane wszystkich osób, których dotyczy postępowanie, dane określające nieruchomość, tj. adres administracyjny nieruchomości, kategorię użytku nieruchomości, powierzchnię użytku oraz numer księgi wieczystej nieruchomości. [informacja]Podstawa prawna ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.[/informacja] [reklama-ads] Polecane wzory pism: Odpowiedź na wniosek o zasiedzenie wzór