Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego wzór

16.00 

Sprawozdanie finansowe zawsze składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej, obejmującej: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, a także dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego stanowią liczbowo-opisowe uzupełnienie (uszczegółowienie, wyjaśnienie lub rozszerzenie) danych wykazanych w bilansie, rachunku zysków i strat lub w zestawieniu zmian w kapitale własnym, a także w rachunku przepływów pieniężnych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego służą do jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej, zobrazowania rentowności i wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Informacji tych nie zamieszcza się w sprawozdaniach finansowych. Ich zakres uzależniony jest natomiast od charakteru działalności czy potrzeb odbiorców informacji. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe, warto wykorzystać wzór dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego, który w zależności od sytuacji podmiotu może uwzględniać między innymi omówienie stosowanych metod wyceny, przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny czy przedstawienie dokonanych zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego wzór