KW-WPIS wzór wypełnienia wykreślenie hipoteki

16.00 

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej oznacza usunięcie zapisu o obciążeniu nieruchomości hipoteką z księgi wieczystej. Księga wieczysta jest dokumentem, w którym zapisywane są informacje o własności nieruchomości oraz o wszelkich ograniczeniach i obciążeniach dotyczących danej nieruchomości.

Hipoteka natomiast to rodzaj zabezpieczenia kredytu, który polega na ustanowieniu na rzecz banku prawa do władania daną nieruchomością, w przypadku gdy kredytobiorca nie spłaca zadłużenia zgodnie z umową kredytową.

Aby wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wniosek taki można złożyć w sytuacji, gdy:

  • została spłacona cała kwota kredytu i nie ma już żadnego zadłużenia wobec banku,
  • została zawarta umowa ugody z bankiem, na mocy której kredyt został spłacony w inny sposób (np. poprzez sprzedaż nieruchomości),
  • została złożona przez kredytobiorcę oferta spłaty kredytu w ramach tzw. oddłużenia konsumenckiego (czyli procedury, w ramach której kredytobiorca może zgłosić wniosek o umorzenie części swojego zadłużenia).

Wniosek o wykreślenie hipoteki należy złożyć w formie pisemnej i dołączyć do niego odpowiednie dokumenty potwierdzające spłatę kredytu (np. potwierdzenie zapłaty całej kwoty kredytu, umowa ugody, orzeczenie sądu o umorzeniu części zadłużenia itd.).

Po rozpatrzeniu wniosku sąd może zdecydować o wykreśleniu hipoteki z KW.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

KW-WPIS wzór wypełnienia wykreślenie hipoteki