Łączenie kar – wniosek z omówieniem

Kodeks Karny przewiduje mieszany system łączenia kar. Łączenie kar odbywa się w granicach od najwyższej z wymierzonych kar za poszczególne przestępstwa do ich sumy.

Łączenie kar jest instytucją prawa karnego która znalazła swoje miejsce w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.. K.k. zawiera zasadę absorpcji polegającą na pochłanianiu przez karę najsurowszą innych lżejszych kar; oraz zasadę kumulacji polegająca na sumowaniu kar za poszczególne przestępstwa.

Ograniczenia

Wyrok łączny nie może przekroczyć 810 stawek dziennych grzywny; 2 lat ograniczenia wolności bądź 20 lat pozbawienia wolności. Jeżeli jednak suma orzeczonych kar pozbawienia wolności wynosi 25 lat albo więcej; a chociażby jedna z podlegających łączeniu kar wynosi nie mniej niż 10 lat, sąd może orzec karę łączną 25 lat pozbawienia wolności.

Możliwość łączenia kary pozbawienia wolności z karną ograniczenia wolności

W takim wypadku sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności. Przyjmuje się, za miesiąc ograniczenia wolności – 15 dni pozbawienia wolności (2:1). Jeśli za zbiegające się przestępstwa wymierzono kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności; kara łączna pozbawienia wolności nie przekroczyłaby 6 miesięcy, zaś  kara łączna ograniczenia wolności – 2 lat, sąd może orzec te kary łączne jednocześnie, o ile cele kary zostaną w ten sposób spełnione.

Łączenie środków karnych oraz środków zabezpieczających

Środki karne; przepadek; środki kompensacyjne; środki zabezpieczające oraz dozór stosuje się, chociażby orzeczono je tylko co do jednego ze zbiegających się przestępstw. W razie orzeczenia za zbiegające się przestępstwa pozbawienia praw publicznych, zakazów lub obowiązku tego samego rodzaju, sąd stosuje odpowiednio przepisy o karze łącznej.

Elementy wniosku

Określenie sądu i wskazanie wydziału

Przepis art. 569 § 1 Kodeksu postępowania karnego stanowi, iż właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu. Jeżeli w I instancji orzekały sądy różnego rzędu (tj. sąd rejonowy i okręgowy) wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu. Właściwym wydziałem będzie wydział karny sądu który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu.

Określenie osoby wnioskującego

Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać dane pozwalające sądowi w sposób jednoznaczny go zidentyfikować, tj. swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

Wskazanie sygnatury

Warto wymienić sygnaturę akt sprawy, w której zapadł ostatni prawomocny wyrok, tak by ułatwić sądowi zapoznanie się z aktami naszej sprawy.

Określenie rodzaju wniosku

W tym miejscu należy określić rodzaj wniosku. Co prawda art. 119 Kodeksu postępowania karnego wprost tego nie wymaga, jednakże doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).

 

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym i restrukturyzacyjnym.