Łączenie kar – wniosek z omówieniem

Kodeks Karny przewiduje mieszany system łączenia kar. Łączenie kar odbywa się w granicach od najwyższej z wymierzonych kar za poszczególne przestępstwa do ich sumy.

Łączenie kar jest instytucją prawa karnego która znalazła swoje miejsce w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.. K.k. zawiera zasadę absorpcji polegającą na pochłanianiu przez karę najsurowszą innych lżejszych kar; oraz zasadę kumulacji polegająca na sumowaniu kar za poszczególne przestępstwa.

Ograniczenia

Wyrok łączny nie może przekroczyć 810 stawek dziennych grzywny; 2 lat ograniczenia wolności bądź 20 lat pozbawienia wolności. Jeżeli jednak suma orzeczonych kar pozbawienia wolności wynosi 25 lat albo więcej; a chociażby jedna z podlegających łączeniu kar wynosi nie mniej niż 10 lat, sąd może orzec karę łączną 25 lat pozbawienia wolności.

Możliwość łączenia kary pozbawienia wolności z karną ograniczenia wolności

W takim wypadku sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności. Przyjmuje się, za miesiąc ograniczenia wolności – 15 dni pozbawienia wolności (2:1). Jeśli za zbiegające się przestępstwa wymierzono kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności; kara łączna pozbawienia wolności nie przekroczyłaby 6 miesięcy, zaś  kara łączna ograniczenia wolności – 2 lat, sąd może orzec te kary łączne jednocześnie, o ile cele kary zostaną w ten sposób spełnione.

Łączenie środków karnych oraz środków zabezpieczających

Środki karne; przepadek; środki kompensacyjne; środki zabezpieczające oraz dozór stosuje się, chociażby orzeczono je tylko co do jednego ze zbiegających się przestępstw. W razie orzeczenia za zbiegające się przestępstwa pozbawienia praw publicznych, zakazów lub obowiązku tego samego rodzaju, sąd stosuje odpowiednio przepisy o karze łącznej.

ELEMENTY WNIOSKU

Określenie sądu i wskazanie wydziału

Przepis art. 569 § 1  Kodeksu postępowania karnego stanowi, iż właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu. Jeżeli w I instancji orzekały sądy różnego rzędu (tj. sąd rejonowy i okręgowy) wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu. Właściwym wydziałem będzie wydział karny sądu który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu.

Określenie osoby wnioskującego

Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać dane pozwalające sądowi w sposób jednoznaczny go zidentyfikować, tj. swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

Wskazanie sygnatury

Warto wymienić sygnaturę akt sprawy, w której zapadł ostatni prawomocny wyrok, tak by ułatwić sądowi zapoznanie się z aktami naszej sprawy.

Określenie rodzaju wniosku

W tym miejscu należy określić rodzaj wniosku. Co prawda art. 119 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego wprost tego nie wymaga, jednakże doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.