Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy – wzór

Kategorie: , ,
(2 opinie klienta)

16.00 

Jak napisać odmowę przyjęcia nowych warunków pracy i płacy? Pracodawca, który chce zatrudniać pracownika na innych warunkach niż określone w umowie, musi zawrzeć z nim porozumienie zmieniające lub skorzystać z instytucji wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Takie wypowiedzenie – wypowiedzenie zmieniające – polega na jednoczesnym wypowiedzeniu pracownikowi dotychczasowych warunków pracy i płacy oraz zaproponowaniu warunków nowych.

Wypowiedzenie zmieniające może dotyczyć między innymi zmiany stanowiska, wysokości wynagrodzenia, miejsca wykonywania pracy oraz wymiaru etatu. Jeśli pracownik nie zgadza się na świadczenie pracy na nowych warunkach, przysługuje mu możliwość odmowy. Jak napisać oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy i czym skutkuje złożenie takiego pisma?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odmowy, którą pobierzesz powyżej.

Czym jest wypowiedzenie zmieniające?

Wypowiedzenie zmieniające to rozwiązanie przewidziane w treści w art. 42 Kodeksu pracy. Znajduje ono zastosowanie w sytuacji, kiedy pracownik nie zgadza się na zmianę warunków świadczenia pracy w drodze porozumienia – czyli na tak zwane porozumienie zmieniające. 

Wypowiedzenie zmieniające to jednoczesne wypowiedzenie pracownikowi dotychczasowych warunków pracy i płacy, a także zaproponowanie nowych warunków. Warunki te dotyczą:

 • zajmowanego stanowiska,
 • wysokości wynagrodzenia,
 • wymiaru etatu,
 • miejsca wykonywania pracy.

Niedopuszczalne jest natomiast wykorzystanie wypowiedzenia zmieniającego w celu zamiany rodzaju umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na umowę na czas określony. 

Zgodnie z treścią art. 42 Kodeksu pracy, do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy powinno nastąpić więc na piśmie, a także zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy w ciągu 21 dni.

W przypadku, gdy wypowiedzenie zmieniające dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, to pracodawca ma obowiązek podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie i zawiadomić o zamiarze wręczenia wypowiedzenia zmieniającego zakładową organizację związkową reprezentującą pracownika.

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy

Nowe warunki pracy i płacy z wypowiedzenia zmieniającego zostają uznane za zaakceptowane, jeśli nie nastąpi oficjalna odmowa przyjęcia nowych warunków pracy.

Pracownik może bowiem przed upływem połowy okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Jeśli tego nie zrobi, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. 

Co do zasady, wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie o możliwości złożenia odmowy. Jeśli w piśmie takiego pouczenia nie ma, pracownik może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy do końca okresu wypowiedzenia.

Czas na złożenie odmowy liczy się od pierwszego dnia następnego miesiąca po doręczeniu przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego oraz do dnia upływu okresu wypowiedzenia, który przypada odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Okres wypowiedzenia wynosi odpowiednio:

 • 2 tygodnie w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Należy wiedzieć, że pracodawca nie ma prawa wywierać presji na pracownika, aby ten przyjął nowe warunki pracy lub płacy. Takie zachowanie pracodawcy może zostać uznane za naruszające zasady współżycia społecznego.

Jeśli pracownik nie napisze oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy pod wpływem groźby, będzie mógł uchylić się od skutków prawnych takiego działania. 

Jak napisać oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy?

Wielu pracowników nie wie, jak napisać odmowę przyjęcia nowych warunków pracy, aby taka odmowa była prawnie skuteczna.

Należy pamiętać, że odmowa przyjęcia nowych warunków pracy nie jest tym samym co odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego – pracownik nie może odmówić przyjęcia wypowiedzenia, a nawet jeśli nie zechce potwierdzić odbioru dokumentu, nie ma to wpływu na fakt wypowiedzenia umowy i rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia. 

Jeśli więc pracownik nie wyraża zgody na przyjęcie nowych warunków pracy, powinien przygotować odmowę na piśmie i złożyć ją w odpowiednim terminie. Może wykorzystać do tego wzór oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy, pamiętając o tym, że odmowa przyjęcia nowych warunków pracy skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę wraz z upływem okresu wypowiedzenia. 

W przypadku, gdy druk oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy nie zostanie wypełniony i złożony w terminie, umowa o pracę nie zostanie rozwiązana całkowicie – zakończeniu ulegnie umowa o pracę na poprzednich warunkach, natomiast automatycznie (po upływie okresu wypowiedzenia) wejdzie w życie umowa o pracę na nowych warunkach. 

Kiedy nie jest potrzebna zgoda pracownika na zmianę warunków pracy lub płacy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w przypadku powierzenia pracownikowi – gdy jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy – innej pracy niż określona w umowie na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.

Pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę pod warunkiem, że nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia za pracę i odpowiada kwalifikacjom pracownika. W takim przypadku pracodawca nie wręcza wypowiedzenia zmieniającego, a zgoda pracownika nie jest konieczna. 

Komu nie można wręczyć wypowiedzenia zmieniającego?

Wypowiedzenia zmieniającego nie można wręczyć tym pracownikom, którym nie wolno wręczyć też wypowiedzenia definitywnego, czyli między innymi:

 • pracownikom przebywającym na urlopie,
 • pracownikom przebywającym na zwolnieniu lekarskim,
 • pracownicom w ciąży, 
 • pracownikom, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Jeśli pracownik znajduje się w okresie ochrony, wypowiedzenie zmieniające można wręczyć mu jedynie w przypadku wprowadzenia nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników, a także w sytuacji, kiedy pracownik utraci zdolności lub uprawnienia do wykonywania dotychczasowej pracy.

Podsumowanie tematu

Odmowa przyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy i płacy leży po stronie pracownika i spowoduje to, że owo wypowiedzenie zmieniające zamieni się automatycznie w wypowiedzenie definitywne, które prowadzić będzie do rozwiązania umowy o pracę.

Jeśli natomiast pracownik nie zareaguje na zaproponowane warunki (brak jakiejkolwiek reakcji pracownika) spowoduje to, że nowe warunki pracy lub płacy automatycznie wejdą w życie z upływem okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna, którą warto znać:

Art. 42. – Wypowiedzenie zmieniające; okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy – Kodeks pracy.

§ 1.Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§ 2.Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§ 3.W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (2)

2 komentarze

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy – wzór
 1. Pismo oceniam pozytywnie, oświadczenie sporządzone prawidłowo, wszystkie potrzebne dane…

 2. Jak wyżej, wszystko się zgadza…