Wypowiedzenie zmieniające – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać wypowiedzenie zmieniające? Wypowiedzenie zmieniające dotyczy wypowiedzenia warunków pracy i płacy, określonych w umowie łączącej pracownika i pracodawcę. Wypowiedzenie zmieniające może złożyć tylko pracodawca.

Najczęściej dochodzi do tego w sytuacji, kiedy osoba zatrudniona nie zgadza się na wprowadzenie zmian w warunkach świadczenia pracy, czyli na zawarcie porozumienia zmieniającego. Jak przygotować wypowiedzenie zmieniające zgodnie z przepisami?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia zmieniającego, który pobierzesz powyżej.

Czym jest wypowiedzenie zmieniające?

Wypowiedzenie zmieniające – wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy – to jednostronne oświadczenie woli pracodawcy, które ma doprowadzić do zmiany warunków pracy i płacy danego pracownika.

Przepisy prawa pracy zabraniają pracodawcom samodzielnego wprowadzania zmian w warunkach zatrudnienia pracowników. W związku z tym pracodawca musi przedstawić pracownikowi wypowiedzenie omawiające takie zmiany (gotowy do wypełnienia wzór pobierzesz u góry), a następnie uzyskać akceptację osoby zatrudnionej.

Jeśli pracownik nie zgodzi się na przedstawione zmiany, dojdzie do rozwiązania stosunku pracy.

Warto wspomnieć przy tym, że pracownik również może złożyć wypowiedzenie zmieniające, ale nie jest ono dla pracodawcy wiążące, zatem ten może potraktować je jako zwykłe wypowiedzenie umowy. Zgodnie z przepisami, zmiany warunków świadczenia pracy z inicjatywy pracownika można dokonać bowiem jedynie w drodze porozumienia stron.

Wypowiedzenie zmieniające – uzasadnienie

Wypowiedzenie zmieniające powinno posiadać uzasadnienie. Jest ono obowiązkowe w przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony. Przyczyny wypowiedzenia zmieniającego mogą być różne, ale uzasadnienie wypowiedzenia nie powinno być zbyt ogólnikowe.

Nie może też wskazywać na przyczyny, które nie stanowiły faktycznej podstawy wypowiedzenia zmieniającego.

Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie zmieniające mogą dotyczyć pracownika lub pracodawcy. Do przyczyn leżących po stronie pracownika zalicza się między innymi utratę uprawnień niezbędnych do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku, a także długotrwałą niezdolność do pracy spowodowaną chorobą. 

Wypowiedzenie zmieniające okres wypowiedzenia

Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się te same przepisy, które dotyczą wypowiedzenia umowy o pracę. Jeśli pracownik nie zgłosi odmowy, proponowane zmiany wejdą w życie wraz z upływem obowiązującego okresu wypowiedzenia, który wynosi:

 • 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia obejmującego okres do 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia obejmującego okres co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące w przypadku zatrudnienia obejmującego okres co najmniej 3 lat.

Okresy te dotyczą umowy na czas nieokreślony i określony. W przypadku umowy na okres próbny obowiązują już nieco inne terminy, mianowicie:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny trwa co najmniej 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny trwa 3 miesiące.

Co ważne, jeśli wypowiedzenie zmieniające nie zawiera pouczenia o prawie odmowy przyjęcia nowych warunków świadczenia pracy i nie wskazuje terminu na zgłoszenie odmowy, to czas na złożenie oświadczenia pracownika wydłuża się do końca przysługującego mu okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie zmieniające a zasiłek dla bezrobotnych

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę. Zgodnie z przepisami, taka umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia. Stosunek pracy rozwiązany w takim trybie określany jest jednak jako rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Oznacza to, że pracownik pozbawiony pracy na skutek odrzucenia nowych warunków, ma prawo pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

Aby go otrzymać, musi dopełnić formalności w powiatowym urzędzie pracy. Zwolniony pracownik otrzyma zasiłek dla bezrobotnych, jeśli spełnia warunki wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli w przypadku gdy:

 • nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych ani robót publicznych,
 • pracownik w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego skutkuje tym, że wypowiedzenie to zmienia się w wypowiedzenie definitywne i prowadzi do rozwiązania stosunku pracy. Należy pamiętać przy tym, że taka odmowa powinna być wyraźna.

Przepisy nie precyzują sposobu ani formy złożenia przez pracownika oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy i płacy.

Przyjmuje się więc, że wola pracownika może być wyrażona poprzez „każde zachowanie dostatecznie ją ujawniające”, ale ze względów praktycznych najlepiej jest złożyć ją w formie pisemnej. 

Porozumienie zmieniające a wypowiedzenie zmieniające

Porozumienie zmieniające i wypowiedzenie zmieniające to dwa sposoby na wprowadzenie zmian w warunkach pracy i płacy. Obie metody znacząco jednak różnią się od siebie, ponieważ:

 1. Porozumienie zmieniające wywodzi się z zasady swobody umów – z kodeksu cywilnego, a nie z przepisów prawa pracy. Jest to dwustronna czynność prawna obejmująca zgodne oświadczenie woli stron – tutaj pracodawcy i pracownika.Z inicjatywą zawarcia porozumienia zmieniającego może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik. Brak zgody jednej ze stron uniemożliwia wprowadzenie zmian za pomocą porozumienia.
 2. Wypowiedzenie zmieniające jest jednostronną czynnością prawną pracodawcy, której cel to zmiana dotychczasowych warunków pracy lub płacy po upływie okresu wypowiedzenia. Z inicjatywą wprowadzenia zmian w warunkach świadczenia pracy za pomocą wypowiedzenia zmieniającego może wyjść tylko pracodawca. Natomiast pracownik może zmiany zaakceptować lub je odrzucić. Przyjęcie przez pracownika nowych warunków świadczenia pracy może nastąpić przez złożenie odpowiedniego oświadczenia przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. Podobny skutek będzie miało także milczenie, czyli niezłożenie oświadczenia z odmową przyjęcia nowych warunków świadczenia pracy.

Podsumowanie tematu

Czym jest wypowiedzenie zmieniające? wypowiedzenie zmieniające wiąże się z wypowiedzeniem dotychczasowych warunków pracy pracownika i automatycznym zaproponowaniu nowych warunków. Konieczność wręczenia wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi zachodzi w momencie istotnej zmiany warunków pracy oraz płacy, czyli np.:

 • zmiana wynagrodzenia,
 • zmiana stanowiska pracy,
 • zmiana etatu,
 • zmiana miejsca wykonywania pracy,
 • itd.

W wypowiedzeniu zmieniającym pracodawca powinien powiadomić pracownika, że ma prawo odmówić przyjęcia wypowiedzenia u danego pracodawcy. W wypowiedzeniu powinno znaleźć się też pouczenie, że pracownik ma możliwość odwołania się do sądu pracy.

Przepisy, które warto znać:

Art. 42. – Wypowiedzenie zmieniające; okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy – Kodeks pracy.

§ 1.Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

§ 2.Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§ 3.W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§ 4.Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wypowiedzenie zmieniające – wzór