Oczywista omyłka pisarska – wzór z omówieniem

Kategorie: ,

16.00 

Oczywista omyłka pisarska podlega sprostowaniu w trybie przewidzianym w art. 350 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z przepisem „sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki”. Oczywista omyłka pisarska nie podlega opłacie sądowej.

Oczywista omyłka pisarska to widoczna pomyłka w pisowni wyrazu; ewidentny błąd gramatyczny; niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części bądź nieprawidłowy szyk zdania.

Błędy pisarskie lub rachunkowe podlegają sprostowaniu przez sąd z urzędu bądź na wniosek. Wniosek o sprostowanie nie podlega żadnemu terminowi, a więc można je złożyć w każdym czasie. .

Określenie adresata

W nagłówku należy określić adresata, do którego kierowane będzie pismo przewodnie. Jeżeli adresatem jest sąd, należy podać także wydział sądu, który prowadzi sprawę.

 Określenie stron postępowania

Jeżeli pismo jest już kolejnym w przedmiotowej sprawie, należy podać imiona
i nazwiska (lub nazwę osoby prawnej) stron postępowania. Adres zamieszkania i PESEL znajduje się w aktach sprawy, więc jeżeli powyższe dane nie uległy zmianie, wystarczy wskazać, iż ww. dane znajdują się w aktach sprawy.

Wskazanie sygnatury akt sprawy

Należy wskazać sygnaturę/znak akt sprawy, której dotyczy nasze pismo, bez wskazania sygnatury/znaku adresat (sąd, urząd) jest uprawniony do zwrotu pisma.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oczywista omyłka pisarska – wzór z omówieniem