Oczywista omyłka pisarska – wzór z omówieniem

Oczywista omyłka pisarska podlega sprostowaniu w trybie przewidzianym w art. 350 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z przepisem „sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki”. Oczywista omyłka pisarska nie podlega opłacie sądowej.

Oczywista omyłka pisarska to widoczna pomyłka w pisowni wyrazu; ewidentny błąd gramatyczny; niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części bądź nieprawidłowy szyk zdania.

Błędy pisarskie lub rachunkowe podlegają sprostowaniu przez sąd z urzędu bądź na wniosek. Wniosek o sprostowanie nie podlega żadnemu terminowi, a więc można je złożyć w każdym czasie. .

Określenie adresata

W nagłówku należy określić adresata do którego kierowane będzie pismo przewodnie. Jeżeli adresatem jest sąd należy podać także wydział sądu który prowadzi sprawę.

 Określenie stron postępowania

Jeżeli pismo jest już kolejnym w przedmiotowej sprawie, należy podać imiona
i nazwiska (lub nazwę osoby prawnej) stron postępowania. Adres zamieszkania i PESEL znajduje się w aktach sprawy, więc jeżeli powyższe dane nie uległy zmianie wystarczy wskazać, iż ww. dane znajdują się w aktach sprawy.

Wskazanie sygnatury akt sprawy

Należy wskazać sygnaturę/znak akt sprawy której dotyczy nasze pismo, bez wskazania sygnatury/znaku adresat (sąd, urząd) jest uprawniony do zwrotu pisma.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo, iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

 

Źródło: znajdzparagraf.pl/porady-prawne.