Oświadczenie o odmowie składania zeznań na piśmie WZÓR

16.00 

Prawo odmowy składania zeznań przysługuje świadkowi, który jest osobą najbliższą oskarżonego, a także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.

Oświadczenie o odmowie składania zeznań na piśmie może złożyć zatem małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, a także powinowaty w tej samej linii, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z oskarżonym, również narzeczony/narzeczona.

Niestety, oświadczenie o odmowie składania zeznań na piśmie nie zawsze jest honorowane. Niektóre sądy wymagają, aby świadek stawił się na miejscu i złożył oświadczenie w formie ustnej, ponieważ pozwala to potwierdzić jego tożsamość i upewnić się, że nie złożył oświadczenia pod przymusem. 

Niemniej jednak, kiedy jest to dopuszczalne, można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia o odmowie składania zeznań na piśmie, aby uniknąć konieczności stawania w obliczu oskarżonego.

Świadek ma takie prawo, jeśli w pouczeniu sądowym pojawia się wzmianka o pisemnej odmowie składania zeznań.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie o odmowie składania zeznań na piśmie WZÓR