Wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy może złożyć pracownik, który brał udział w prowadzeniu gospodarstwa rolnego (własnego, rodziców lub małżonka), pod pewnymi warunkami.

Taką pracę na roli można niekiedy zaliczyć do stażu pracy, którego wymiar ma wpływ między innym na wysokość świadczenia emerytalnego czy odprawy. Jak napisać wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy i kto może z takim pismem wystąpić do swojego pracodawcy?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz u góry↑

Kto może złożyć wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie do stażu pracy?

Podanie o doliczenie lat pracy w gospodarstwie rolnym do ogólnego stażu pracy nie przysługuje każdemu pracownikowi. Aby sprawdzić, czy mamy taką możliwość, musimy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia  20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Zacznijmy jednak o zdefiniowania, czym właściwie jest samo gospodarstwo rolne.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, gospodarstwem rolnym nazywamy grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami i/lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą.

Pracą na roli będzie więc również praca w lesie czy obsługa urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. Nie każdy, kto brał udział w takich pracach, może jednak skierować do pracodawcy podanie o doliczenie lat pracy w gospodarstwie rolnym.

Pierwszy warunek, jaki musi zostać spełniony, dotyczy przepisów prawa pracy, postanowień układu zbiorowego pracy lub porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania – jeden z tych dokumentów musi przewidywać taką możliwość dla zatrudnionych pracowników, czyli musi pozwalać na zaliczanie do stażu okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy.

Praca w gospodarstwie jest bowiem traktowana jak praca u innego pracodawcy. Niektóre przepisy prawa pracy pozwalają zaliczyć ją do ogólnego stażu pracy. Jest tak między innymi w przypadku Karty Nauczyciela.

Kolejne warunki, jakie należy spełnić, aby móc wnioskować o zaliczenie pracy na roli do ogólnego stażu pracy dotyczą już samego pracownika. Może on ubiegać się o zaliczenie lat pracy na roli w poczet całego swojego stażu, jeśli:

 • sam prowadził gospodarstwo rolne lub pracował w gospodarstwie rolnym swojego współmałżonka,
 • pracował w gospodarstwie rolnym swoich rodziców lub teściów, zanim objął to gospodarstwo osobiście lub ze współmałżonkiem (pod warunkiem że jego okresy pracy przypadały przed 1. stycznia 1983 roku oraz po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia),
 • pracował w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (pod warunkiem że jego okresy pracy przypadały po 31. grudnia 1982 roku oraz po ukończeniu przez pracownika 16. roku życia).

Przy okazji warto wyjaśnić, że domownikiem w rozumieniu wspomnianych wyżej przepisów jest osoba bliska rolnikowi, która dodatkowo:

 • ukończyła 16. rok życia,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa, ewentualnie w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w gospodarstwie rolnika,
 • nie jest związana z rolnikiem żadnym stosunkiem pracy.

Jak złożyć wniosek o doliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy?

Prośba o doliczenie lat pracy powinna zostać skierowana do przełożonego pracownika, który spełnia wymienione wyżej wymagania.

Odpowiedni dokument można przygotować w oparciu o nasz wzór wniosku o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie rolnym, jednak pismo to trzeba poprzeć odpowiednim zaświadczeniem – dokumentem, który potwierdza pracę w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, bądź swoim własnym gospodarstwie.

Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym można uzyskać w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce wykonywania pracy, czyli ze względu na lokalizację gospodarstwa rolnego. Wniosek w tej sprawie składa się wraz z:

 • zaświadczeniem potwierdzającym fakt posiadania lub istnienia indywidualnego gospodarstwa rolnego (dokument powinien określać jego położenie i powierzchnię) lub
 • aktem własności ziemi,
 • potwierdzeniem zameldowania w gospodarstwie w określonym czasie – zgodnie z wnioskiem.

Urząd wydaje takie pismo na podstawie posiadanych dokumentów, takich jak:

 • księgi podatkowe,
 • rejestry gruntów.

Jeśli urząd nie posiada wszystkich niezbędnych dokumentów, wzywa pracownika do ich przedstawienia. Może też wykorzystać zeznania świadków o pracy w gospodarstwie rolnym, ale taki dowód zostanie dopuszczony tylko w sytuacji, kiedy nie istnieją żadne inne dokumenty potwierdzające fakt pracy na roli.

Gdyby konieczne było uzyskanie zeznań świadków, warto pamiętać, że wymagane są oświadczenia od co najmniej dwóch świadków, które mieszkały na terenie danego gospodarstwa rolnego w czasie, kiedy pracował tam także wnioskodawca.

Natomiast same zeznania świadków spisuje się w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu.

*Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Czy pracodawca ma obowiązek uznania wniosku o doliczenie pracy na roli do stażu pracownika?

Wniosek do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym nie obliguje pracodawcy do bezzwłocznego doliczenia wykazanych lat pracy na roli do ogólnego stażu pracy pracownika.

Ma on bowiem prawo sprawdzić, czy osoba zatrudniona jest uprawniona do skorzystania z takiej możliwości – czy spełnia wszystkie warunki określone w przepisach – oraz czy przedstawione przez nią zaświadczenie z urzędu gminy jest prawidłowe.

Jeśli sam dysponuje innymi dowodami, może podważyć prawdziwość składanych oświadczeń. Jego prawem jest też złożenie wniosku o zweryfikowanie zaświadczenia. Oczywiście, pracownik również może się bronić i dochodzić swoich praw przed sądem pracy.

Czy warto złożyć wniosek o doliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu?

Podanie o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy może wydawać się zbędną formalnością, ale w praktyce nawet kilka czy kilkanaście lat pracy doliczonych do stażu pracowniczego może przynieść osobie zatrudnionej wiele korzyści.

Staż pracy pracownika ma bowiem wpływ na jego prawo do urlopu, emerytury, odprawy i nagrody jubileuszowej. Zatem z doliczonym stażem pracy pracownik może wcześniej odejść na emeryturę, wcześniej zwiększyć wymiar urlopu, a także poprawić swoją sytuację finansową.

Zsumowanie informacji

Przepisy jasno mówią, że można wliczyć do stażu pracy (od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy) okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym lub gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka.

Podstawa prawna: Art. 1. ustawy z dnia 20 lipca 1990 r.o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

1)okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy wzór