Umowa know-how – wzór wraz z opisem

(2 opinie klienta)

16.00 

Umowa know-how jest umową nienazwaną, zawierana jest na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie cywilnym. Jej celem jest uregulowanie obrotu specjalistyczną wiedzą techniczną o charakterze poufnym.

Umowa know-how odnosi się do obrotu dobrami niematerialnymi. Jednakże w wyniku jej zawarcia nie dochodzi do sprzedaży praw stanowiących przedmiot umowy. Umowa łączy w sobie elementy umowy najmu z umowami licencji i sublicencji w zakresie eksploatacji wzorów użytkowych bądź wynalazków.

Przedmiotowa umowa dotyczy wiadomości, wiedzy poufnej, wzorów użytkowych czy też wynalazków nieopatentowanych.

Cechy umowy

Umowa know how jest umową dwustronną – zobowiązuje ona do świadczeń obie strony. Jest również umową wzajemną, kauzalną – jest uzależniona od podstawy jej dokonania, jak również konsensualną – dochodzi do skutku z chwilą złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli. Co ważne umowa ta jest odpłatna.

Elementy umowy

Umowa know-how reguluje prawa i obowiązki stron w sposób wyjątkowo szczegółowy, poprzez określenie katalogu obowiązków jednej i drugiej strony. Jedna ze stron zobowiązana jest do przekazania określonych informacji, druga zaś do zapłaty za uzyskane informacje i zachowania ich w tajemnicy. Zachowanie tajemnicy jest elementem, który odróżnia umowę know-how od innych umów nienazwanych regulujących obrót prawami niematerialnymi.

Do umów know-how stosuje się wynagrodzenia ryczałtowe, okresowe lub okresowe – proporcjonalne do efektów zastosowania uzyskanej wiedzy, np. do zysków czy obrotu.

W umowach know-how można zawrzeć również tzw. klauzule gwarancyjne. Klauzula ta  szczegółowo określa zakres odpowiedzialności przekazującego wiedzę z tytułu użyteczności i przydatności oraz niewadliwości prawnej przedmiotu umowy.

W tym przypadku odpowiedzialność wyłączają wszelkie zdarzenia wynikające z braku kwalifikacji osób stosujących uzyskane informacje w praktyce; z nieprzestrzegania norm technicznych; bądź też z postępowania niezgodnego z wytycznymi dostawcy.

Elementami dodatkowymi w tego typu umowie są również inne elementy zobowiązujące strony do określonych świadczeń dodatkowych, m.in. w zakresie promocji, marketingu czy szkolenia.

Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.

Opinie (2)

2 komentarze

Umowa know-how – wzór wraz z opisem
  1. Dziękuję za umowę.

  2. wszystko ok, umowa dobrze sporządzona, bardzo się przydała…