Wniosek o widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną

16.00 

Na etapie śledztwa bądź dochodzenia tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji prokuratora, który wnosił o zastosowanie tymczasowego aresztu. Dlatego też w tym stadium postępowania zezwolenie na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną wydaje prokurator.

Po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu, zezwolenie na widzenie może wydać wyłącznie sąd. Wniosek składamy zatem do Sądu, do którego trafił akt oskarżenia.

Zgodnie z art. 115 § 11 k.k. widzenie z tymczasowo aresztowanym prócz jego obrońcy może mieć również osoba dla niego najbliższa oraz osoba wskazana przez aresztowanego.

Może to być więc: małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444).
Przemysław Grzegorczyk
Przemysław Grzegorczyk
Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, karnym i karnoskarbowym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną