Zgoda na ocieplenie budynku w granicy wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać zgodę na ocieplenie budynku w granicy? Mogłoby się wydawać, że wykonywanie prac remontowych na terenie własnej nieruchomości nie wymaga uzyskiwania zgód właścicieli nieruchomości sąsiednich.

W niektórych przypadkach planowane czynności oddziałują jednak na sąsiednie posesje, a wtedy inwestor musi wystąpić do sąsiada z prośbą o zgodę. Taka sytuacja może dotyczyć prac termomodernizacyjnych, czyli chociażby ocieplania budynku. Jeśli stoi on blisko działki sąsiedniej, konieczna będzie zgoda sąsiada na ocieplenie budynku.

Jak taką zgodę sporządzić? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody – którą pobierzesz powyżej↑

Czy ocieplenie budynku wymaga zgłoszenia w starostwie?

Dawniej docieplanie budynku zawsze wymagało uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia. Pozwolenie było konieczne, jeśli budynek przekraczał wysokość 12 metrów. Niższe mieszkania można było docieplić „na zgłoszenie”.

Od 2015 roku wraz z nowelizacją prawa budowlanego przepisy te zostały nieco zmodyfikowane. Obecnie, pozwolenie na docieplenie wymagane jest jedynie w przypadku budynków o wysokości ponad 25 metrów. Jeśli dom ma od 12 do 25 metrów wysokości, można docieplić go na zgłoszenie.

Kiedy zaś jest niższy (niż 12 metrów) można docieplić go bez żadnych formalności. Wszystko to dotyczy jednak sytuacji, w której ściana budynku znajduje się w odpowiedniej odległości od granicy działek, czyli co najmniej 3 metrów od granicy w przypadku ściany bez okien i drzwi oraz co najmniej 4 metrów w przypadku ściany z otworami okiennymi lub drzwiowymi.

Zgłoszenie docieplenia budynku

Małe domy można docieplić bez zgłoszenia, natomiast te mieszczące się w przedziale 12-25 metrów można termomodernizować dopiero po dokonaniu zgłoszenia w starostwie. Do wniosku inwestor musi dołączyć między innymi oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Taki dokument może sporządzić inwestor, którego budynek znajduje się w odpowiedniej odległości od granicy działek. Kiedy jednak ocieplana ściana znajduje się bliżej granicy, konieczne będzie uzupełnienie takiego oświadczenia pisemną zgodą sąsiada.

Obowiązek ten wynika nie tylko z regulacji prawnych, ale również z faktu, że w trakcie przeprowadzania prac związanych z dociepleniem, rusztowania czy składowane materiały budowlane mogą wykraczać poza teren inwestora. To oznacza natomiast, że prace będą oddziaływać na teren nieruchomości sąsiedniej.

Kto potrzebuje zgody sąsiada na ocieplenie budynku?

Zgoda na ocieplenie budynku w granicy będzie niezbędna inwestorowi, jeśli:

  • prace remontowe mogą oddziaływać na teren nieruchomości sąsiedniej,
  • efekt prac może oddziaływać na teren nieruchomości sąsiedniej, przykładowo: ocieplona ściana (poszerzona o grubość styropianu czy innego materiału) znajdzie się w granicy działek.

Przekroczenie granicy działki przy ocieplaniu może nastąpić zatem na dwa sposoby. Pierwszy dotyczy konieczności wejścia na teren sąsiada, aby ustawić tam rusztowanie. Podczas wykonywania prac robotnicy będą więc stale naruszać prawo własności nieruchomości sąsiedniej, stąd konieczne jest uzyskanie zgody sąsiada na wejście w jego teren.

Drugi przypadek dotyczy sytuacji, kiedy dodatkowe warstwy tynku i styropianu – dające łącznie kilka, kilkanaście dodatkowych centymetrów – sprawią, że ściana budynku przekroczy limity wskazane w przepisach (wspomniane 3 lub 4 metry). Również wtedy konieczna jest zgoda sąsiada na ocieplenie w granicy.

Brak zgody sąsiada na ocieplenie budynku wyklucza w takich przypadkach możliwość złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Bez takiego dokumentu inwestor nie może natomiast złożyć stosownego zgłoszenia w starostwie.

Jeśli zaś zgłosi planowane prace bez takiej zgody, starosta ma prawo odrzucić jego zgłoszenie. Wykonanie docieplenia bez wymaganego zgłoszenia będzie natomiast samowolą budowlaną.

Jeśli sąsiad nie wyraża zgody na wejście na teren jego posesji, inwestor może postarać się o wydanie decyzji, która zastąpi jego zgodę. Decyzja administracyjna w takiej sprawie wydawana  jest przez starostę w uzasadnionych przypadkach na wniosek inwestora.

Odpowiedź można uzyskać w ciągu 14 dni. Decyzja będzie określać warunki korzystania z nieruchomości sąsiedniej. Zobowiąże też inwestora do naprawienia szkód, do jakich mogą doprowadzić planowane prace remontowe na działce sąsiada.

Gdyby problemem było ocieplenie, które sprawia, że ściana budynku znajdzie się w granicy działek, sprawę należałoby skierować do sądu. Trwałe zajęcie przygranicznego pasa gruntu warstwą dodatkowego ocieplenia jest bowiem trwałym ograniczeniem prawa własności nieruchomości, a taką inwestycję można zalegalizować tylko za zgodą sąsiada lub na podstawie orzeczenia sądowego (ustanowienie służebności gruntowej).

Co powinna zawierać zgoda sąsiada na ocieplenie budynku?

Jeśli sąsiad zgadza się na ocieplenie budynku, inwestor ma ułatwione zadanie. Wystarczy, że wypełni wzór zgody sąsiada na ocieplenie budynku i przekaże dokument do podpisu, a będzie w stanie dokonać zgłoszenia w starostwie bez obaw o ewentualne spory czy roszczenia.

Dobrze skonstruowane pismo musi zawierać jednak kilka istotnych elementów, w tym:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane osobowe sąsiada,
  • opis planowanych prac z datą rozpoczęcia i zakończenia,
  • oświadczenie o braku zastrzeżeń i wyrażeniu zgody na inwestycję,
  • podpis sąsiada.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgoda na ocieplenie budynku w granicy wzór