Ubezpieczenie osobowe – wzór umowy z omówieniem

Ubezpieczenie osobowe to rodzaj ubezpieczenia gospodarczego, którego przedmiotem ochrony jest życie, zdrowie oraz zdolność człowieka do pracy. Stronami umowy ubezpieczenia są ubezpieczyciel i ubezpieczający. Podmiotem ubezpieczenia może być sam ubezpieczający lub osoba trzecia, tj. ubezpieczony.

Ubezpieczenie osobowe może dotyczyć:

  1. ubezpieczenia na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;
  2. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Umowa ubezpieczenia

Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż następnego dnia po zawarciu mowy ubezpieczenia, czyli złożenia oświadczenia woli ubezpieczającego o chęci skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej na jego rzecz lub rzecz osoby trzeciej.

Umowa powinna obejmować przedmiot ubezpieczenia, wysokość sumy ubezpieczenia, wysokość składek na ubezpieczenie oraz termin ich płatności, a także powinna wskazywać osobę ubezpieczoną oraz uposażonych, tj. osoby uprawnione do sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Zmiana umowy na niekorzyść ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego wymaga zgody ubezpieczonego.

Wypowiedzenie umowy przez ubezpieczającego

Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia. W przypadku braku zapisu o termiach wypowiedzenia– ze skutkiem natychmiastowym.

Co więcej, umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego, jeżeli składka lub jej rata nie została zapłacona w terminie określonym w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, pomimo wezwania ubezpieczającego do zapłaty w dodatkowym terminie, chyba że umowa stanowi inaczej.

Z kolei ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844).

Osoby uposażone

Uposażony to osoba upoważniona przez ubezpieczającego do otrzymania świadczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Może także zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający ma prawo do zmiany lub cofnięcia prawa do uposażenie dla każdej ze wskazanych osób w każdym czasie.

W sytuacji gdy ubezpieczający wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, ale nie oznaczył ich udziału w tej sumie, ich udziały są równe.

Suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym.

 

Podstawa prawna:

  • ustawia dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844).
  • Radosław Pilarski
    Radosław Pilarski
    Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.