Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów? Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów to szansa na sprzeciwienie się zarzutom powoda jeszcze przed pierwszym posiedzeniem sądowym.

Co prawda, w przypadku zmiany sytuacji materialnej zobowiązanego do alimentacji i/lub w przypadku zmiany uzasadnionych potrzeb uprawnionego możliwe jest wnioskowanie o zmianę orzeczenia sądowego, ale pozwany nadal ma możliwość podważenia zasadności takiego powództwa.

Jak napisać odpowiedź dotyczącą pozwu o podwyższenie alimentów? Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi – którą pobierzesz powyżej↑

Czy uprawniony do alimentów ma prawo żądać ich podwyższenia?

Pozew o podwyższenie alimentów składa się na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Według art. 138 tego aktu prawnego:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Ponieważ wysokość alimentów uzależniona jest od uzasadnionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości finansowych zobowiązanego, zmiana stosunków może dotyczyć obydwu stron. Warto podkreślić jednak, że powinna mieć charakter istotny. Co to oznacza w praktyce?

Pozew o podwyższenie alimentów składa uprawniony, kiedy zobowiązany do alimentacji otrzymuje awans czy spadek – zwiększone zostają jego możliwości majątkowe i/lub zarobkowe.

Taka sytuacja zdarza się jednak stosunkowo rzadko, dlatego powszechniejszą podstawą składania wniosków o podwyższenie alimentów jest zwiększenie uzasadnionych potrzeb uprawnionego, co jest naturalne u rosnących dzieci.

Zwiększenie potrzeb może wynikać między innymi z rozpoczęciem edukacji szkolnej czy z chęcią uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

Ile czasu ma pozwany na udzielenie odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów?

Odmowa podwyższenia alimentów nie jest dla sądu wiążąca, ale może mieć znaczący wpływ na jego orzeczenie w danej sprawie. Pozwany ma czas na udzielenie odpowiedzi na pozew aż do terminu pierwszej rozprawy, o ile w treści pisma nie został wyznaczony inny termin.

Gdyby sąd wyznaczył pozwanemu konkretny termin na przygotowanie odpowiedzi na pozew, to i tak nie mógłby on być krótszy niż dwa tygodnie. Przyjmuje się bowiem, że jest to czas niezbędny na zebranie materiałów dowodowych i napisanie odpowiedzi.

Warto przypomnieć również, że dokument należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, jeden dla powoda.

Jak napisać odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów?

Gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów oraz przykładowa odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów ułatwiają przygotowanie stosownego pisma. Dokument musi zawierać bowiem wszystkie elementy pisma procesowego, a także uzasadnienie odmowy podwyższenia alimentów, czyli argumenty przeciwne argumentom powoda.

Jak napisać odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów? Warto sięgnąć w tym celu do treści art. 126 kodeksu postępowania cywilnego, który wskazuje, jakie elementy powinno zawierać każde pismo procesowe.

Zgodnie z przepisami uwzględnia ono:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
 • oznaczenie stron – powoda i pozwanego,
 • oznaczenie rodzaju pisma
 • żądanie – oddalenie powództwa w całości lub w części
 • podpis strony, ewentualnie jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • listę dołączonych załączników.

Najważniejszym z podstawowych elementów pisma procesowego będzie określenie, o co wnosi pozwany:

 • czy żąda oddalenia powództwa w całości?
 • czy żąda oddalenia powództwa w części?
Jeśli pozwany uznaje pozew za bezzasadny, powinien wnosić o jego oddalenie. Jeżeli akceptuje żądania pozwu w części, może uznać je częściowo, jednocześnie wnosząc o oddalenie pozostałej części powództwa.

Zobowiązany do alimentacji, który nie zgadza się na płacenie wyższych alimentów, powinien zakwestionować argumenty powoda. W odpowiedzi na pozew musi wykazać zatem, że koszty utrzymania dziecka wcale nie wzrosły lub że jego sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Na potwierdzenie swoich argumentów, czyli w celu wykazania faktycznych kosztów utrzymania małoletniego, pozwany może dołączyć do odpowiedzi na pozew:

 • potwierdzenia przelewów – np. gdy sam płaci za dodatkowe lekcje dziecka,
 • rachunki – np. za książki, ubrania dla dziecka,
 • listę świadków, którzy potwierdzą wskazane przez niego okoliczności, bądź zaprzeczą tym wskazanym w pozwie.

Jeśli rodzic opiekujący się uprawnionym do alimentów dzieckiem wskazał w pozwie nowe koszty utrzymania małoletniego, które wydają się zbędne, to również należy udowodnić ich bezzasadność.

Jak bronić się przed podwyższeniem alimentów?

Nawet doskonale przygotowana odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów nie pozwala pozwanemu uniknąć rozprawy. Co mówić w trakcie posiedzenia, aby uniknąć podwyższenia alimentów?

Przede wszystkim pozwany powinien wykazać, że argumenty powoda są nieistotne – nowe koszty związane z utrzymaniem małoletniego są kosztami zbędnymi lub wcale nie są tak wysokie, jak twierdzi powód.

Zobowiązany do alimentacji może wykazać także, że wskazane jest obniżenie alimentów – na przykład dlatego, że dziecko zrezygnowało z płatnych zajęć pozalekcyjnych lub dlatego, że pozwany płaci za nie osobiście.

Z drugiej strony, zobowiązany do alimentacji ma prawo wykazać również, że pogorszeniu uległa jego własna sytuacja majątkowa lub zarobkowa. Wpływ na nią może mieć utrata pracy, utrata zdrowia czy urodzenie się dziecka z drugiego związku.

Do rozprawy najlepiej przygotować się w oparciu o treść odpisu pozwu. Zobowiązany może przewidzieć, jakich argumentów użyje strona przeciwna i mieć na nie gotową odpowiedź. Powód z reguły powołuje się natomiast na:

 • lepszą sytuację materialną zobowiązanego – wygrana na loterii, spłacenie kredytu, podwyżka w pracy,
 • zwiększenie kosztów utrzymania dziecka – kosztowniejsze ubrania, chęć podróżowania, nowe pasje,
 • istotne wydarzenia w życiu dziecka, związane z dużymi kosztami – rozpoczęcie studiów,
 • trudną sytuację materialną rodzica opiekującego się dzieckiem – utrata pracy, utrata zdrowia, wyższe koszty wynajmu mieszkania.
Od decyzji sądu w sprawie podwyższenia alimentów można również odwołać się poprzez złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku w ciągu 7 dni i apelacji w ciągu 14 dni.

Podobne:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów wzór