Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać wniosek do komornika o zwrot pieniędzy? Po umorzeniu egzekucji – na przykład ze względu na spłatę długu lub umorzenie jego części z woli wierzyciela – a także w przypadku uchylenia sądowego nakazu zapłaty, komornik powinien odstąpić od zajęcia składników majątku dłużnika.

Jeśli nie zrobi tego w odpowiednim terminie, dłużnik będzie miał prawo domagać się zwrotu nienależnie zajętych środków. Aby je odzyskać, powinien on przygotować wniosek do komornika o zwrot pieniędzy.

Jak go napisać? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku – który pobierzesz u góry↑

Kiedy egzekucja komornicza może okazać się niesłuszna?

Istnieje kilka przypadków, kiedy komornik może zająć środki dłużnika niesłusznie, niezgodnie z przepisami. Jedna z takich sytuacji dotyczy niedopełnienia formalności związanych z przesłaniem nakazu zapłaty na adres dłużnika.

Zgodnie z przepisami, powinien on otrzymać pozew i nakaz spłaty zobowiązania na swój faktyczny adres zamieszkania. W przeciwnym razie nie będzie miał szansy udzielenia odpowiedzi na pozew, a często nawet stawienia się na rozprawie.

W konsekwencji dłużnik o istnieniu swojego długu może dowiedzieć się dopiero od komornika, a nawet w momencie, kiedy jego wynagrodzenie za pracę czy rachunek bankowy zostaną zajęte. W takim przypadku ma on pełne prawo podważyć wyrok, na podstawie którego komornik przeprowadził egzekucję.

Jeśli dłużnik nie otrzymał nakazu zapłaty i pozwu, ma prawo przywrócenia terminu do odwołania się od nakazu, a to oznacza, że traci on moc i wszystkie wyegzekwowane na jego podstawie środki powinny zostać zwrócone dłużnikowi.

Zwrot niesłusznie wyegzekwowanych kwot przez komornika powinien nastąpić także w innej sytuacji – kiedy dłużnik porozumie się ze swoim wierzycielem w kwestii umorzenia pozostałej części długu, a komornik nie wstrzyma egzekucji. Również w takim przypadku należy poinformować go o ustaleniach poczynionych z wierzycielem i ubiegać się o zwrot nienależnie pobranych środków.

Czy komornik ma obowiązek dokonania zwrotu pieniędzy?

Pismo do komornika o zwrot pieniędzy składa się na podstawie art. 410 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Komornik ma więc obowiązek dokonania zwrotu nienależnie pobranych środków, między innymi w przypadku, gdy dłużnik podważy sądowy nakaz zapłaty.

Do kogo skierować pismo o zwrot nienależnie wyegzekwowanych środków?

Zwrot nienależnie pobranych pieniędzy przez komornika nie zawsze leży w gestii samego komornika. Wszystko zależy od etapu postępowania, na którym dłużnik doprowadził do pozbawienia nakazu zapłaty klauzuli wykonalności.

Jeśli bowiem komornik zatrzymał środki na rachunku depozytowym, to jego obowiązkiem będzie dokonać ich zwrotu i to do niego dłużnik powinien skierować swoje pismo. Jeżeli jednak komornik zdążył już przekazać środki wierzycielowi, to on powinien zwrócić je dłużnikowi i to do niego ten powinien skierować w tej sprawie stosowne pismo.

W przypadku, kiedy dłużnik nie wie, kto w danym momencie jest w posiadaniu jego środków, wezwanie do zwrotu pieniędzy może skierować jednocześnie do komornika i do wierzyciela.

W jakim terminie komornik powinien zwrócić nienależnie zajęte środki?

Ile czasu ma komornik na zwrot pieniędzy? To pytanie zadaje sobie wielu byłych dłużników. Niestety, przepisy nie określają precyzyjnie, w jakim terminie komornik powinien dokonać zwrotu nienależnie zajętych środków.

Tak naprawdę, regulacje prawne dotyczą jedynie czasu przekazania ich wierzycielowi – komornicy mają na to 4 dni, licząc od dnia zajęcia.

Sprawą zwrotu nienależnie wyegzekwowanych środków zajmuje się zwykle nie sam komornik, lecz inni pracownicy kancelarii komorniczej. Może okazać się zatem, że na zwrot pieniędzy dłużnik będzie musiał poczekać nawet kilka tygodni.

Jednak właściciel pieniędzy nie jest skazany na bezczynność. Może wypełnić wzór pisma do komornika o zwrot pieniędzy i wyznaczyć w nim konkretny termin dokonania zwrotu. Po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do złożenia skargi na komornika, a nawet do skierowania sprawy do sądu i żądania odsetek za zwłokę.

Jak napisać wniosek do komornika o zwrot pieniędzy?

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy to oficjalne pismo, dlatego należy ująć w nim wszystkie niezbędne dane formalne. Pismo musi wskazywać przede wszystkim, dlaczego środki zostały pobrane nienależnie i dlaczego podlegają zwrotowi.

Poza tym dokument powinien uwzględniać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane dłużnika,
 • dane komornika,
 • oznaczenie nienależnie pobranej sumy środków,
 • termin zwrotu środków,
 • numer rachunku do zwrotu lub adres do przekazu pocztowego,
 • podpis dłużnika.

Wniosek można zanieść osobiście do kancelarii komorniczej, żądając przy tym potwierdzenia złożenia pisma na osobnej kopii. Często wygodniejszym rozwiązaniem jest jednak przesłanie wniosku pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Takie samo pismo dłużnik powinien przygotować również w przypadku wnioskowania o zwrot środków od wierzyciela. Oczywiście, wtedy druk należy wypełnić odpowiednimi danymi osobowymi tego podmiotu.

Kiedy komornik zabierze za dużo

Pismo o zwrot nienależnie pobranych środków może złożyć dłużnik również w sytuacji, kiedy komornik zajmie zbyt dużą kwotę z jego rachunku bankowego czy z wynagrodzenia. Gdy egzekucja prowadzona jest w sposób ciągły, może dojść do sytuacji, w której:

 • pracodawca dłużnika,
 • bank,
 • organ emerytalno-rentowy

prześle komornikowi za dużą sumę w ramach ostatniego potrącenia.

Przykładowo, dojdzie do tego, kiedy dłużnikowi pozostało do spłaty 200 zł, a jeden z wymienionych podmiotów przekaże komornikowi stałą kwotę potrąceń w wysokości 500 zł. W takim przypadku komornik ma obowiązek dokonania zwrotu „nadpłaty”.

Teoretycznie, powinien dopilnować tego samodzielnie, ale z pewnością nie zaszkodzi upomnieć się o swoje środki i przypomnieć komornikowi o jego obowiązku, sporządzając stosowne wezwanie do dokonania zwrotu.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór
 1. Pismo jest okej, można edytować pod swoje potrzeby.