Umowa ugody – wzór z omówieniem

Kategorie: , , Tag:

17.00 

Umowa ugody jest porozumieniem zawieranym między wierzycielem i dłużnikiem. Instytucję ugody sankcjonuje przepis art. 917 Kodeksu cywilnego.

Umowa ugody skłania strony do poczynienia względem siebie  ustępstw w celu polubownego wykonania zobowiązania lub rozstrzygnięcia powstałego między nimi sporu dotyczącego istniejących wierzytelności.

Istotą ugody zazwyczaj jest rozłożenie zobowiązania na raty; odroczenie terminu wykonania świadczenia; bądź porozumienie co do jednorazowej spłaty części zadłużenia, w wyniku której wierzyciel zwalnia dłużnika z pozostałej części długu (umorzenie).

Obligatoryjne elementy umowy

Umowa ugody dla swojej ważności powinna zawierać:

  • wskazanie miejsca i daty zawarcia umowy;
  • określenie stron umowy (imię i nazwisko/nazwa, PESEL/ NIP/ nr dowodu osobistego, adres zamieszkania/adres siedziby, ew. adres korespondencyjny);
  • dokładne określenie wierzytelności, której dotyczy zawarte porozumienie (należność główna oraz odsetki);
  • wskazanie podstawy, z jakiej wynika wierzytelność (np. niezapłacona faktura, umowa zlecenia);
  • jeżeli wierzyciel decyduje się na spłatę długu w ratach – określenie ilości, kwot oraz terminu spłaty rat;
  • w przypadku umorzenia części zobowiązania – wskazanie warunków zwolnienia;
  • podpisy obu stron.

Podobne pisma: Wniosek o zawarcie ugody z wierzycielem wzór

Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa ugody – wzór z omówieniem