Wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka jest zasadny, jeśli dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie np. poprzez chorobę, niepełnosprawność lub podjęcie studiów. Nie jest to jednak jedyny warunek, jaki powinien zostać spełniony, aby sąd nałożył na rodzica obowiązek alimentacyjny dla dorosłego dziecka. Kiedy można złożyć wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka, jak go uzasadnić i jak taki pozew przygotować, aby spełniał wszystkie formalne wymagania?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pozwu – który pobierzesz u góry↑

Obowiązek alimentacyjny w przepisach

Pozew o alimenty na dorosłe dziecko nie zawsze będzie zasadny. Przed wystąpieniem z takim wnioskiem do sądu, warto zapoznać się z przepisami ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, w tym przede wszystkim z treścią art. 133 w brzmieniu:

1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

 1. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.
 2. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Z przytoczonego fragmentu ustawy wynika, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa w momencie ukończenia przez dziecko 18. roku życia. W teorii można złożyć więc pozew o alimenty po ukończeniu 18 lat, jednak tylko w określonych sytuacjach. 

Są to między innymi następujące okoliczności:

 • pełnoletnie dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, na przykład ze względu na niepełnosprawność, poważne problemy zdrowotne,
 • pełnoletnie dziecko kontynuuje naukę, studiuje, nie może podjąć pracy lub uzyskuje dochody, które nie pozwalają na samodzielne utrzymanie się (w przypadku studiów wieczorowych czy zaocznych alimenty mogą być równe wysokości czesnego),
 • pełnoletnie dziecko nie uczy się, ale nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, ponieważ ma problemy ze znalezieniem pracy.

Co ważne, możliwe jest też odnowienie obowiązku alimentacji, czyli ponowne zasądzenie alimentów po tym, jak dziecko już raz usamodzielniło się i obowiązek ten wygasł. Taka sytuacja dotyczy najczęściej popadnięcia w niedostatek na skutek wypadku, kalectwa czy ciężkiej choroby. 

Kiedy sąd nie przyzna alimentów na dorosłe dziecko?

Wniosek o alimenty na dorosłe dziecko nie musi zostać rozpatrzony pozytywnie. Pozwany, czyli rodzic zobowiązany do alimentacji, może bronić się przed takim rozwiązaniem. Sąd nie przyzna alimentów na dorosłe dziecko, jeśli:

 • żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. gdy dziecko porzuca szkołę, prowadzi rozrzutny styl życia, popada w nałogi, niewłaściwie traktuje rodzica (lekceważy go),
 • dziecko nie stara się uzyskać samodzielności, czyli nie uczy się, nie szuka zatrudnienia (nawet zamożny rodzic nie ma obowiązku łożyć na dziecko, które chce żyć jedynie z alimentów i nie dąży do samodzielności),
 • spełnienie świadczeń alimentacyjnych okazuje się być związane z nadmiernym uszczerbkiem dla zobowiązanego do alimentacji rodzica, np. nie pozwoli mu opłacać bieżących rachunków czy pokrywać kosztów leczenia. 

Jak uzyskać alimenty na pełnoletnie dziecko?

Jeśli pełnoletnie dziecko nie usamodzielniło się, znajduje się w niedostatku lub kontynuuje naukę, o alimenty może ubiegać się zarówno w sądzie, jak i pozasądowo. Świadczenie alimentacyjne da się uregulować bowiem umową alimentacyjną sporządzoną przed mediatorem lub notariuszem, a następnie jedynie zatwierdzoną przez sąd.

Zobowiązany rzadko jednak wyraża zgodę na pokrywanie kosztów utrzymania pełnoletniego dziecka, a w takich okolicznościach niezbędny okazuje się pozew o alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka.

Wniosek w tej sprawie składa się do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Złożenie pozwu nie wiąże się z żadną opłatą.

Warto pamiętać również, że jeśli na dziecko już zasądzono alimenty, ale ich wysokość okazuje się niewystarczająca, to wystarczy złożyć wniosek o podwyższenie alimentów na pełnoletnie dziecko, argumentując go zmianą okoliczności, czyli zwiększeniem uzasadnionych potrzeb uprawnionego do alimentów (np. z uwagi na podjęcie nauki na uczelni). 

Jak uzasadnić pozew o alimenty na dorosłe dziecko?

Aby wystąpić z wnioskiem o alimenty, wystarczy wypełnić gotowy wzór pozwu o alimenty dla pełnoletniego dziecka i odpowiednio go uzasadnić. Użyte argumenty należy też udokumentować. Wniosek o zasądzenie alimentów powinien wykazywać zasadność żądania alimentów na dorosłe dziecko, czyli brak samodzielności lub stan niedostatku.

Na taki fakt wskazywać mogą:

 • ciężka choroba,
 • kalectwo,
 • niepełnosprawność,
 • podjęcie lub kontynuowanie nauki,
 • brak zatrudnienia.

Natomiast dowody na takie argumenty to między innymi:

 • zaświadczenie z urzędu pracy,
 • zaświadczenie z uczelni,
 • historia choroby,
 • karta leczenia szpitalnego,
 • orzeczenie o niepełnosprawności.

Uchylenie obowiązku alimentacji

Raz zasądzone alimenty na dziecko pełnoletnie zwykle nie obowiązują dożywotnio – wyjątkiem może być przyznanie alimentów na dziecko niepełnosprawne. Zobowiązany do alimentacji ma prawo złożyć wniosek o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, jeśli dziecko usamodzielni się i będzie w stanie się utrzymać lub gdy uiszczanie alimentów okaże się sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Mowa tu o następujących przypadkach:

 • dziecko otrzymało wartościowy spadek,
 • dziecko porzuciło naukę w szkole wyższej,
 • dziecko zdobyło pracę, dzięki której może się utrzymać,
 • dziecko popadło w nałóg, zadaje się z niewłaściwym towarzystwem. 

Poza tym uchylenie obowiązku alimentacji jest możliwe, jeśli zobowiązany do płacenia alimentów doznaje uszczerbku przez realizację obowiązku alimentacji. W każdym z tych przypadków alimenty mogą zostać zniesione ugodą lub postanowieniem sądowym, jeśli brak jest porozumienia między stronami.

Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego składa się do tego samego sądu, co pozew o alimenty, czyli do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Kilka słów na koniec

Czy obowiązek alimentacyjny rodziców względem pełnoletniego dziecka nadal istnieje? jeśli dziecko pomimo uzyskania pełnoletności nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać lub dziecko nadal uczy się, oboje rodziców może zostać zobowiązana przez sąd do partycypowania w kosztach utrzymania takiego dziecka.

Niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się często wynika z jego niepełnoprawności bądź nieuleczalnej choroby lub choroby, której leczenie trwa latami. Stan takiej niepełnosprawności uniemożliwia dziecku podjęcie pracy i zdobycie dochodów.

Warto też wspomnieć o dzieciach, które ukończył 18. rok życia, ale nadal nie utrzymują się same z powodu dalszego kształcenia się, takie dzieci także zasługują na alimenty.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka wzór