Wniosek o odpis wyroku rozwodowego wzór

16.00 

Odpis wyroku rozwodowego jest formalnym potwierdzeniem zakończenia związku małżonków. Jest to dokument niezbędny do załatwienia niektórych spraw po rozstaniu, w tym między innymi do podziału majątku, przepisania kredytu na jednego z małżonków, czy powrotu do nazwiska panieńskiego.

Wniosek o odpis wyroku rozwodowego składa się do sądu, w którym toczyła się sprawa rozwodowa.

Wypełniony wzór wniosku o odpis wyroku rozwodowego można wnieść do sądu dopiero po upływie 21 dni od daty ogłoszenia wyroku. W dokumencie należy ująć swój adres zamieszkania, ponieważ to właśnie na ten adres zostanie przesłany odpis.

Konieczne jest też uiszczenie opłaty sądowej od wniosku – obecnie wynosi ona 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron odpisu wyroku.

Na wniosek o odpis wyroku rozwodowego sąd odpowiada w ciągu 14 dni roboczych, przesyłając pod wskazany adres gotowy odpis. Należy pamiętać jednak, że o wydanie dokumentu nie można wnioskować, jeśli jedna ze stron złożyła apelację do wyroku. 

Szersze opracowanie

Po ogłoszeniu wyroku rozwodowego sąd nie wręcza żadnego dokumentu potwierdzającego rozwód byłym małżonkom. Aby taki dokument otrzymać, muszą oni złożyć odpowiedni wniosek do sądu po tym, jak wyrok stanie się prawomocny.

Ten dokument to odpis wyroku rozwodowego, niezbędny w wielu postępowaniach urzędowych i nie tylko. Jak uzyskać pisemne orzeczenie rozwodu?

Czy sąd wydaje stronom odpis wyroku rozwodowego?

Należy wiedzieć, że odpis wyroku rozwodowego nie jest wydawany z urzędu, czyli automatyczne. Strony mogą być obecne podczas ogłaszania wyroku przez sąd, ale ustne orzeczenie pełni jedynie rolę informacyjną.

Natomiast w wielu sprawach urzędowych niezbędne okazuje się przedstawienie dokumentu, który stanowi dowód na orzeczenie rozwodu. Takim dowodem jest odpis rozwodu (wyroku rozwodowego), który można uzyskać na wniosek – strony lub jej pełnomocnika.

Co ważne, wniosek o odpis wyroku rozwodowego może zostać rozpatrzony dopiero wtedy, kiedy wyrok stanie się prawomocny. Warto pamiętać również, że odpis zostanie przesłany na adres korespondencyjny wnioskodawcy, dlatego trzeba upewnić się, że jest on aktualny.

Czym jest prawomocność wyroku?

Jak zostało wspomniane, wniosek o wydanie odpisu wyroku rozwodowego dotyczy wyroku, który stał się prawomocny. Natomiast wyrok wydany przez sąd I instancji nie staje się prawomocny w momencie jego ogłoszenia. Jednak czym w ogóle jest prawomocność wyroku?

Uprawomocnienie wyroku oznacza, że od orzeczenia sądowego nie można się już odwołać. Taki wyrok nabiera mocy prawnej i żadna ze stron nie ma prawa go zaskarżyć. Prawomocny wyrok rozwodowy zatwierdza faktyczne rozwiązanie związku małżeńskiego. Właśnie dlatego dopiero prawomocny wyrok może stanowić dowód na uzyskanie rozwodu.

Warto wspomnieć przy tym, że rozróżnia się dwa rodzaje prawomocności:

 • materialną,
 • formalną.

Formalna prawomocność wyroku oznacza, że stronom nie przysługują już żadne środki odwoławcze.

Taki stan jest osiągany, kiedy wszystkie procedury składania odwołań zostały wyczerpane bezskutecznie lub gdy upłynął czas przewidziany na ich wykorzystanie. Natomiast prawomocność materialna polega na tym, że orzeczenie wiąże już nie tylko sąd, ale i inne organy.

Z punktu widzenia byłych małżonków najważniejsze jest to, że prawomocny wyrok rozwodowy potwierdza, iż doszło do:

 1. formalnego ustania związku małżeńskiego,
 2. ustania wspólności majątkowej między małżonkami,
 3. wyłączenia dziedziczenia ustawowego między małżonkami.

Kiedy można złożyć wniosek o odpis wyroku rozwodowego?

Ponieważ wniosek o odpis aktu rozwodu można złożyć po jego uprawomocnieniu się, należy wiedzieć, że w praktyce wyrok staje się prawomocny po 21 dniach w przypadku wyroku sądu I instancji lub w dniu wydania wyroku w przypadku sądu II instancji.

Dlaczego należy poczekać 21 dni na złożenie takiego wniosku? Po pierwsze, po ogłoszeniu wyroku przez sąd każda ze stron ma prawo w ciągu 7 dni złożyć wniosek o jego pisemne uzasadnienie. Jeśli składa taki wniosek, to dokonuje tego w celu złożenia apelacji – odwołania od wyroku. Gdyby jednak żadna ze stron nie wystąpiła z takim wnioskiem, wyrok stałby się prawomocny po 7 dniach od ogłoszenia.

Zakładając jednak, że jeden z byłych małżonków złożył wniosek o uzasadnienie wyroku, to należy wiedzieć, że sąd musi takie uzasadnienie przygotować w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. Uzasadnienie jest przesyłane pocztą. Po jego otrzymaniu strona ma kolejne 14 dni na przygotowanie i wniesienie apelacji.

Jeśli skarżący rezygnuje z opcji złożenia apelacji, wyrok stanie się prawomocny po upływie terminu na jej wniesienie. W przypadku złożenia apelacji od wyroku rozwodowego wyrok sądu I instancji nie uprawomocni się, ponieważ sprawa trafi do sądu II instancji. Postępowanie w trybie odwoławczym kończy się wydaniem orzeczenia, które prawomocność zyska już w dniu ogłoszenia wyroku na sali sądowej. Od wyroku sądu II instancji apelacja nie przysługuje.

Ile kosztuje wydanie odpisu wyroku rozwodowego?

Wniosek o wydanie wyroku rozwodowego podlega opłacie sądowej. Potwierdzenie jej uiszczenia należy dołączyć do wniosku. Obecnie opłata nie wynosi już 6 zł za każdą stronę odpisu, lecz 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron dokumentu, przy czym odpis wyroku rzadko składa się z więcej niż 10 stron.

Zastosowanie odpisu wyroku rozwodowego

Po co małżonkom odpis wyroku rozwodowego? Do czego potrzebny jest odpis wyroku rozwodowego? Ze względu na fakt, że taki dokument jest formalnym potwierdzeniem uzyskania rozwodu, ustania wspólności majątkowej i dziedziczenia ustawowego, pismo okazuje się niezbędne między innymi w sprawach dotyczących:

 • majątku wspólnego, a dokładniej jego podziału po ustaniu wspólności majątkowej,
 • opieki nad dziećmi,
 • zmiany nazwiska, czyli powrotu do nazwiska panieńskiego/kawalerskiego,
 • ujawnienia praw własności w księdze wieczystej nieruchomości, 
 • przepisania kredytu hipotecznego na jednego z małżonków.

Odpis wyroku rozwodowego szczególnie istotny jest zwłaszcza dla par posiadających małoletnie dzieci. Taki dokument będzie niezbędny w sprawie o zasądzenie alimentów, w postępowaniu egzekucyjnym (egzekucji komorniczej alimentów), a także w sprawach o:

 • ustalenie miejsca pobytu dzieci,
 • ustalenie sposobu realizowania kontaktów z dziećmi,
 • uregulowanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Poza tym wyrok może okazać się przydatny także w mniej formalnych sprawach, jak chociażby ustalenie ze szkołą czy przedszkolem, który z rodziców posiada pełną władzę rodzicielską, a tym samym czy matka, czy ojciec dziecka mają otrzymywać informacje na temat ucznia oraz kto decyduje o jego ważnych sprawach, takich jak wybór szkoły/klasy.

Jak napisać wniosek o wydanie odpisu wyroku rozwodowego?

Pismo z prośbą o wydanie odpisu wyroku można przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór wniosku o odpis wyroku rozwodowego. Taki dokument uwzględnia już wszystkie niezbędne elementy formalne.

We wniosku należy ująć bowiem:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane stron postępowania,
 • dane sądu, który wydał wyrok,
 • sygnaturę akt sprawy.

Do wniosku dołącza się także wspomniane potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej. Pismo można dostarczyć osobiście przez biuro podawcze lub przesłać listem poleconym. Możliwe jest także uzyskanie odpisu wyroku telefonicznie – prośbę należy przekazać, kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów.

Ile czeka się na wydanie odpisu wyroku rozwodowego?

Co do zasady, wniosek o wydanie odpisu wyroku rozwodowego powinien zostać rozpatrzony przez sąd w terminie 14 dni. Warto pamiętać jednak, że jeśli jedna ze stron złoży apelację, to niemożliwe będzie uzyskanie odpisu nawet po upływie 21 dni od ogłoszenia orzeczenia przez sąd.

W takim przypadku o odpis należy wnioskować dopiero po ogłoszeniu wyroku przez sąd II instancji.

Uzasadnienie wyroku

Warto pamiętać, że czym innym jest odpis wyroku, a czym innym jego pisemne uzasadnienie. O wydanie pisemnego wyroku z uzasadnieniem wnioskuje strona, która planuje apelację. Dopiero na podstawie takiego uzasadnienia może bowiem złożyć takie odwołanie. 

Zgodnie z przepisami – art. 328 kodeksu postępowania cywilnego – pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o odpis wyroku rozwodowego wzór