Wniosek o przeniesienie do innego zakładu karnego – wzór

16.00 

Jak napisać wniosek o przeniesienie zakładu karnego? O tym, w jakim zakładzie karnym skazany będzie odbywał orzeczona karę, decyduje wyrok sądowy, który określa między innymi typ, rodzaj i system wykonywania kary.

Zasadniczo, osadzony powinien zostać przeniesiony bliżej przyszłego, stałego miejsca pobytu w okresie ostatnich sześciu miesięcy lub przed przewidywanym zwolnieniem warunkowym.

Przeniesienie możliwe jest jednak również wcześniej – na wniosek skazanego. Jak napisać wniosek o przeniesienie skazanego do innego zakładu karnego i do kogo należy go skierować?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Przeniesienie skazanego w przepisach kodeksu karnego

Kodeks karny wykonawczy do tematu przeniesienia skazanego odnosi się w treści art. 100, który warto przytoczyć tutaj w całości:

Art. 100. Właściwy zakład karny; przeniesienie skazanego do innego – Kodeks karny wykonawczy.

§ 1.Skazany odbywa karę we właściwym ze względu na rodzaj, typ, system wykonywania kary lub zabezpieczenie zakładzie karnym. Przeniesienie właściwego zakładu karnego może nastąpić, szczególnie w przypadku:

1) zmiany lub w celu zapewnienia warunków, o których mowa w art. 110 § 2;

2) zatrudnienia lub nauki;

3) udzielenia świadczenia zdrowotnego;

4) skierowania do ośrodka diagnostycznego, oddziału terapeutycznego lub oddziału dla osób stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo dla bezpieczeństwa aresztu śledczego lub zakładu karnego;

5) udziału w czynności procesowej;

6) ważnych względów rodzinnych;

7) względów związanych z bezpieczeństwem skazanego;

8) konieczności porządku i bezpieczeństwa w zakładzie.

§ 2. Dyrektor Generalny Służby Więziennej ustala miejsce odbywania kary pozbawienia wolności dla skazanego objętego ochroną na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym.

Powody – przeniesienie do innego zakładu karnego

Z zacytowanego fragmentu kodeksu karnego wykonawczego wynika, że przeniesienie do innego zakładu karnego jest możliwe w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osadzonego. Mowa tu o okolicznościach związanych z:

 • zatrudnieniem skazanego,
 • podjęciem nauki przez skazanego,
 • koniecznością udzielenia świadczenia zdrowotnego,
 • koniecznością udziału w czynności procesowej,
 • konieczności zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w zakładzie karnym,
 • bezpieczeństwem skazanego,
 • zmiany przeznaczenia zakładu karnego,
 • ważnymi względami rodzinnymi,
 • skierowaniem do ośrodka diagnostycznego, oddziału terapeutycznego lub oddziału dla osób, które stwarzają poważne zagrożenie społeczne.

Najczęściej wyliczane przez osadzonych powody przeniesienie do innego zakładu karnego odwołują się do tak zwanych względów rodzinnych. Dotyczą więc chęci przeniesienia się do położonego bliżej miejsca zamieszkania w celu zachowania lepszych kontaktów z osobami bliskimi.

Do kogo skierować wniosek o zmianę zakładu karnego?

Nie każdy osadzony wie, kto decyduje o przeniesieniu do innego zakładu karnego. Warto pamiętać więc, że decyzję w takiej sprawie podejmuje dyrektor ZK, zgodnie z własną wolą. Oznacza to, że złożony przez skazanego wniosek nie jest dla niego w żadnym stopniu obowiązujący.

Dyrektor Zakładu Karnego, rozpatrując pismo dotyczące przeniesienia, pod uwagę będzie brał nie tylko uzasadnienie wniosku, ale również kwestie techniczne, czyli:

 • ilość wolnych miejsc w zakładzie,
 • obłożenie cel,
 • warunki panujące w zakładzie, do którego osadzony chce zostać przeniesiony.

Należy wiedzieć, że przeniesienie do innego zakładu karnego może dotyczyć tylko zakładu karnego tożsamego z tym, w którym skazany aktualnie przebywa.

Przykładowo, osadzony, który przebywa w zakładzie karnym zamkniętym w systemie terapeutycznym, może przenieść się tylko do innego zakładu karnego tego samego typu – do zakładu karnego zamkniętego z systemem terapeutycznym.

Jak napisać wniosek o przeniesienie do innego zakładu karnego?

Wniosek o przeniesienie do innego zakładu karnego osadzony może przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór pisma do dyrektora zakładu karnego o przeniesienie. Pismo należy kierować do dyrektora tego zakładu karnego, w którym skazany aktualnie przebywa.

Kluczowe jest też ujęcie w nim swoich danych osobowych i sygnatury akt. Najważniejszym elementem wniosku będzie jednak jego uzasadnienie, z odwołaniem do obowiązujących przepisów.

Najczęściej, wniosek o zmianę zakładu karnego dotyczy przeniesienia bliżej miejsca zamieszkania. Skazany argumentuje więc taką prośbę następującymi stwierdzeniami:

 • przeniesienie stworzy możliwość do częstszych spotkań z osobami bliskimi,
 • przeniesienie pozwoli osadzonemu na spotkania z osobami, które do tej pory nie były w stanie przyjeżdżać na widzenia (starsi, chorzy, niepełnosprawni),
 • przeniesienie będzie ważnym czynnikiem w procesie resocjalizacji, czyli ułatwi skazanemu powrót do życia w społeczeństwie po odbyciu kary.

Wniosek o przeniesienie można argumentować jednak również innymi powodami. Przepisy przewidują możliwość zmiany miejsca odbywania kary także ze względu na pracę skazanego, na edukację czy stan zdrowia. Osobno warto omówić natomiast przeniesienie osadzonego ze względu na złe warunki w celach mieszkalnych.

Przeniesienie a warunki w celach mieszkalnych

Cele mieszkalne w zakładach karnych nie mogą być przepełnione. Przepisy kodeksu karnego wykonawczego wyraźnie mówią o tym, że można przenieść skazanego do innego zakładu ze względu na warunki panujące w celach mieszkalnych.

Jak czytamy:

Powierzchnia w celi mieszkalnej, przypadającej na skazanego, wynosi nie mniej niż 3 m2. Celę wyposaża się w odpowiedni sprzęt kwaterunkowy zapewniający skazanemu osobne miejsce do spania. W celi zapewnia się odpowiednie warunki higieny, dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę oraz oświetlenie, według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych.

Jeśli zakład karny jest przepełniony, skazany powinien zostać przeniesiony do innego obiektu. Tylko w ściśle określonych przypadkach i tylko na czas określony, dyrektor ZK może umieścić osadzonego w celi, która nie spełnia wyżej opisanych warunków.

Dotyczy to między innymi ogłoszenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego, klęski żywiołowej czy stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego. W takich okolicznościach, gdy skazany odbywa karę, może przebywać w celi, która nie spełnia warunków przez maksymalnie 90 dni.

Zsumowanie informacji

Wniosek o przeniesienie do innego zakładu karnego skazany najpierw musi sporządzić, a następnie złożyć do dyrektora zakładu karnego, w którym skazany obecnie przebywa.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przeniesienie skazanego do innego właściwego Zakładu Karnego.

Skazani najczęściej w uzasadnieniu powołują się na potrzebę częstego kontaktu z rodziną, dziećmi, żoną, partnerką itd., a dyrektorzy zakładów karnych rozumieją takie potrzeby i bardzo często pozwalają skazanym zmienić zakład karny.

Przecież bliskie kontakty rodzinne skazanego z jego rodziną pozytywnie wpływają na proces resocjalizacji więźniów i bardzo ułatwiają powrót do rzeczywistości po opuszczeniu zakładu karnego.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przeniesienie do innego zakładu karnego – wzór