Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej WZÓR

16.00 

Jak napisać wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej? Księgi wieczyste prowadzone są w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Stanowią zabezpieczenie dla nabywców nieruchomości, a także dla banków. Księga wieczysta zabezpiecza kredyt hipoteczny, dlatego długi czas oczekiwania na wpis do księgi skutkuje wzrostem kosztów kredytu.

Na szczęście, kredytobiorca może złożyć wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej, który pozwala skrócić całą procedurę i obniżyć ponoszone koszty. Jak go napisać?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to rejestr stanu prawnego nieruchomości. Jej struktura obejmuje następujące działy:

 • oznaczenie nieruchomości, wpisy praw związanych z jej własnością,
 • wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,
 • wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych,
 • wpisy hipotek.

Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone przez Sądy Rejonowe. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia wniosku o ujawnienie jego prawa w księdze wieczystej. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, grozi mu kara grzywny w wysokości od 500 zł do 10 000 zł.

Należy pamiętać, że na stan prawny nieruchomości składają się nie tylko wpisy dotyczące prawa własności, ale również wpisy ograniczonych praw rzeczowych, takich jak:

 • użytkowanie,
 • służebność,
 • zastaw,
 • hipoteka.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej składa się do sądu, który prowadzi księgę na formularzu urzędowym. Do wypełnionego druku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania takiego wpisu, np. akt notarialny, decyzję administracyjną, dokument urzędowy.

Wnioski te rozpatrywane są w kolejności wpływu do sądu. Z uwagi na znaczne obłożenie sądów wnioskami o wpis, czas oczekiwania na jego dokonanie i ujawnienie w odpowiednim dziale księgi wieczystej to okres od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy.
 

Czy da się przyspieszyć wpis do księgi wieczystej?

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego wiąże się z dokonaniem wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Do czasu dokonania takiego wpisu, bank udzielający kredytu nalicza dodatkowe koszty dla kredytobiorcy (tak zwane ubezpieczenie pomostowe), dlatego wiele osób zastanawia się, jak przyspieszyć wpis do księgi wieczystej. 

Ubezpieczenie pomostowe to zabezpieczenie banku przed brakiem wpisu wierzytelności do ostatniego działu księgi wieczystej nieruchomości. Wysokość takiego ubezpieczenia uzależniona jest od kwoty udzielonej pożyczki, a z uwagi na fakt, że kredyt hipoteczny opiewa zwykle na dużą kwotę, również stawka za ubezpieczenie pomostowe bywa dotkliwa dla kredytobiorcy.

Wpis hipoteki do księgi wieczystej gwarantuje bankowi udzielającemu kredytu, że w przypadku niewypłacalności podmiotu biorącego kredyt, instytucja finansowa stanie się właścicielem danej nieruchomości.

W celu zabezpieczenia takiej wierzytelności (kredytu) bank (wierzyciel) może zgodnie z prawem obciążyć nieruchomość, aby móc dochodzić zaspokojenia z niej swojej wierzytelności bez względu na to, czyją własnością stała się nieruchomość. 

Wniosek o przyspieszenie wpisu do KW interesuje więc przede wszystkim kredytobiorców, którzy ponoszą niemałe koszty ubezpieczenia pomostowego, zabezpieczającego interesy banku. W interesie biorącego kredyt jest jak najszybsze ujawnienie hipoteki w księdze wieczystej.

Do tego czasu ponosi on dodatkowe koszty kredytowania. Przepisy nie przewidują żadnych przywilejów dla kredytobiorców, dlatego czas oczekiwania na wpis hipoteki może wynosić zarówno kilka tygodni, jak i kilkanaście miesięcy. Warto więc złożyć wniosek o przyspieszenie wpisu hipoteki, nawet jeśli skróci to procedurę jedynie o ułamek całego okresu oczekiwania. 

Jak przyspieszyć wpis do księgi wieczystej?

Prośba o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej bazuje na prawie, które pozwala zainteresowanemu na złożenie wniosku o przyspieszenie rozpoznania wniosku na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019.

Dokument mówi o prawie do rozpoznania wniosku poza kolejnością w szczególnie uzasadnionym przypadku. W podobny sposób do tej kwestii odnosi się też Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych, zgodnie z którym:

Sprawy powinny być rozpoznawane według kolejności ich wpływu do danego referatu, chyba że przepisy szczególne określają termin do ich rozpoznawania lub zachodzi inna uzasadniona przyczyna zmiany tej kolejności wynikająca z organizacji pracy sądu.

Poza kolejnością powinny być więc rozpatrywane tylko sprawy pilne. 

Aby wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej został rozpatrzony poza kolejnością, wnioskodawca musi złożyć wniosek o przyspieszenie wpisu, najlepiej wraz z wnioskiem o wpis. Dokument powinien uwzględniać co najmniej:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • adres sądu, do którego wnoszone jest pismo,
 • treść wniosku,
 • uzasadnienie,
 • podpis. 

Prośbę można przygotować w oparciu o nasz wzór wniosku o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. Dla skuteczności złożonego podania najważniejsze jest jednak jego szczegółowe uzasadnienie. 

Uzasadnienie wniosku o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej

Uzasadnienie wniosku sprowadza się do wyjaśnienia, dlaczego wnioskodawca uważa, że jego przypadek jest szczególny i wymaga rozpatrzenia poza kolejnością. Należy pamiętać, że wyższe wydatki związane z kosztami ubezpieczenia pomostowego nie stanowią dla sądu argumentu – ten traktuje je jako wydatki codzienne.

Szczególnym powodem dla przyspieszenia wpisu do księgi może być natomiast:

 • brak płynności finansowej spowodowany utratą pracy,
 • konieczność pokrywania wydatków związanych z leczeniem, i tak dalej.

Wniosek o przyspieszenie wpisu trzeba uzupełnić o dokumenty, które stanowią dowód na poparcie argumentów ujętych w uzasadnieniu. Wśród takich dowodów powinno znaleźć się zestawienie kosztów i przychodów wnioskodawcy, w tym rachunki za leki czy wypowiedzenie umowy o pracę. 

Pismo z prośbą o przyspieszenie dokonania wpisu składa się do Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w którym prowadzona jest księga wieczysta dla danej nieruchomości.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dokonanie wpisu do księgi wieczystej nastąpi wcześniej, a wtedy kredytobiorca będzie mógł liczyć na automatyczne obniżenie kosztów kredytu o kwotę ubezpieczenia pomostowego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej WZÓR