Wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej – wzór

Kategoria: Tag:

16.00 

Jak napisać wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej? Osoby w podeszłym wieku, zwłaszcza osoby ciężko chore, często wymagają całodobowej opieki. Nie każda rodzina jest w stanie ją zapewnić, dlatego ośrodki pomocy społecznej udzielają w takich przypadkach potrzebnego wsparcia w formie wizyty pielęgniarki środowiskowej.

Aby uzyskać taką pomoc, należy przygotować wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej. Jak go napisać, aby spełnił wszystkie formalne wymagania?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Jakie zadania wykonuje opiekun osoby starszej?

Członkowie rodziny osoby starszej, zwłaszcza ciężko chorej, mogą nie radzić sobie ze sprawowaniem nad nią opieki. W takich przypadkach konieczna jest pomoc kogoś, kto dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Opiekun dla osoby chorej lub osoby starszej ma obowiązek:

 • podawania leków,
 • karmienia,
 • udzielania pomocy w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego,
 • zmiany opatrunków,
 • robienia zastrzyków,
 • przeprowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych,
 • pomagania w utrzymaniu czystości w mieszkaniu,
 • pomagania przy wykonywaniu codziennych obowiązków domowych,
 • załatwiania w imieniu podopiecznego spraw poza domem, np. realizowania recept, opłacania rachunków,
 • organizowania czasu wolnego podopiecznego,
 • pomagania rodzinie podopiecznego między innymi poprzez udzielanie informacji o jego stanie zdrowia.

Komu przysługuje opiekun dla osoby starszej?

Podanie o przyznanie opiekunki z MOPS może złożyć rodzina osoby starszej lub chorej w przypadku gdy:

 • nie wymaga ona hospitalizacji lub gdy nie zgadza się wysłanie jej do centrum opieki długoterminowej,
 • jest chora przewlekle,
 • jest samotna lub posiada rodzinę, która nie ma środków na zapewnienie takiej opieki,
 • posiada skierowanie wystawione przez lekarza (NFZ) oraz opinię pielęgniarki środowiskowej.

Tak naprawdę, kryteria te dotyczą samej osoby starszej lub chorej, jednak w praktyce wniosek w jej imieniu najczęściej składają członkowie najbliższej rodziny. Prawo złożenia wniosku ma osoba objęta opieką lub jej przedstawiciel ustawowy.

Jak rozpatrywane są wnioski o opiekuna dla osoby starszej?

Wiele osób zastanawia się, jak załatwić opiekunkę do starszej osoby z MOPS i od czego zależy sposób rozpatrzenia wniosku w tej sprawie. Należy wiedzieć więc, że to, czy podanie zostanie pozytywnie rozpatrzone, zależy w głównej mierze od zasobów gminy. Przy rozpatrywaniu pisma bierze się pod uwagę także:

 • sytuację materialną i życiową,
 • stan zdrowia pacjenta.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej:

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę, lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia, o których mowa w art. 51 ustawy.

Ośrodki wsparcia to jednostki organizacyjne pomocy społecznej dziennego pobytu, na przykład dzienny dom pomocy społecznej. Jeśli osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie może pomóc ani rodzina, ani gmina, to przysługuje jej prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej, dla:

 • osób w podeszłym wieku,
 • osób przewlekle somatycznie chorych,
 • osób niepełnosprawnych fizycznie.

Jak załatwić opiekuna dla osoby starszej?

Aby załatwić opiekuna dla osoby starszej, należy przygotować wniosek o przyznanie opiekunki z MOPS oraz szereg innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, w tym między innymi:

 • orzeczenie o niepełnosprawności seniora,
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę (członków rodziny),
 • zaświadczenie o wysokości emerytury lub renty,
 • dokumentację medyczną,
 • skierowanie wystawione przez lekarza NFZ,
 • zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia usług opiekuńczych

Czym skutkuje wniesienie wniosku o opiekę z MOPS?

Wnioski o opiekę dla osoby starszej rozpatrywane są zwykle w kolejności wpływu do MOPS, a czas wydania decyzji zależy od zdolności organu. Złożenie pisma w takiej sprawie skutkuje przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wynik takiego wywiadu jest podstawą przyznania opiekuna.

Wywiad środowiskowy przeprowadza się zazwyczaj w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania. Natomiast w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w ciągu dwóch 2 dni. Polega on na spotkaniu się z osobą potrzebującą w jej miejscu pobytu, celem rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy i jego rodziny.

Już podczas rozmowy w ramach takiego wywiadu środowiskowego ustalany jest plan pomocy dla podopiecznego. Co ważne, brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy.

Z reguły, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustala ich:

 • zakres,
 • okres,
 • miejsce świadczenia,
 • wysokość odpłatności za usługi.
Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby potrzebującej pomocy i jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

Jak napisać wniosek o opiekuna dla osoby starszej?

Osoby zastanawiające się, jak napisać wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej, powinny sprawdzić, czy dana jednostka MOPS nie udostępnia gotowego wzoru pisma na swojej stronie internetowej.

Samodzielnie przygotowanie takiego wniosku nie jest jednak trudnym zadaniem. Można również pobrać i wypełnić uniwersalny wzór pisma w takiej sprawie. Zatem jak napisać wniosek o przyznanie usług opiekuńczych?

Prośba powinna zawierać przede wszystkim:

 • dane osobowe osoby potrzebującej pomocy,
 • adres miejsca zamieszkania osoby starszej,
 • dane kontaktowe.

Na początku wnioskodawca – nie zawsze jest to sama osoba starsza – powinien uwzględnić w piśmie swoje dane osobowe i kontaktowe, a następnie zaadresować dokument do odpowiedniego oddziału MOPS. W treści wniosku należy wykazać:

 • że osoba starsza potrzebuje pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności (jest chora, ma ograniczoną sprawność ruchową),
 • że rodzina nie jest w stanie zapewnić osobie starszej całodobowej opieki,
 • że osoba starsza ani jej rodzina nie dysponują środkami na zatrudnienie prywatnej opiekunki.

W praktyce opiekun dla osoby starszej lub chorej z MOPS przyznawany jest zazwyczaj osobom o najniższych dochodach, dlatego to właśnie na kwestii finansowej warto skupić się w swoim wniosku.

Zasiłek opiekuńczy jako alternatywa

Czym jest i kto może pobierać zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy to świadczenie z MOPS, które przysługuje ubezpieczonemu, który zostaje zwolniony z wykonywania pracy w celu osobistego sprawowania opieki nad osobą starszą.

Warto przy tym zaznaczyć, że jeśli inni członkowie rodziny osoby starszej, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić jej opiekę – zasiłek opiekuńczy (zasiłek pielęgnacyjny) nie zostanie przyznany.

Ile wynosi miesięczny zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy to równowartość 80% podstawy wymiaru zasiłku. Gdzie podstawa wymiaru zasiłku jest przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem wypłaconym w ostatnich 12 miesiącach, które poprzedziły miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Co dość istotne, zasiłek przysługuje w każdym dniu niezdolności do pracy, a więc także wlicza się do wypłaty dni wolne od pracy!

Słowo podsumowujące

Jak uzyskać opiekę dla osoby starszej i gdzie szukać pomocy? By ośrodek pomocy społecznej mógł przyznać opiekę domową dla osoby starszej, należy złożyć stosowny wniosek (wzór pobierzesz na samej górze), a sam pacjent powinien spełnić kilka niezbędnych warunków:

 • nie wymaga hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego,
 • nie zgadza się na zamieszkanie w centrum opieki długoterminowej,
 • jest przewlekle chorym członkiem rodziny,
 • jest osobą samotną,
 • rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki typowej dla osób starszych.
Dopiero gdy powyższe warunki zostaną spełnione, opieka społeczna przyzna pomoc w formie usług opiekuńczych, a w tym opiekę higieniczną. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane indywidualnie pod osobę starszą, niezdolną do samodzielnej egzystencji.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej – wzór