Wniosek o przyznanie opiekunki z MOPS – wzór

Kategoria: Tag:

16.00 

Jak napisać prośbę o przyznanie opiekunki z MOPS? O przyznanie opieki dla osoby starszej czy schorowanej mają prawo wnioskować osoby pozostające w trudnej sytuacji materialnej, które nie mogą pozwolić sobie na zatrudnienie profesjonalnej opiekunki.

Z wnioskiem w tej sprawie należy udać się do MOPS, którego pracownicy po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, podejmą decyzję o odmowie lub o przyznaniu usług opiekuńczych. Jak napisać taki wniosek i jakie dokumenty należy przygotować oraz jak napisać odwołanie od MOPS w przypadku decyzji odmownej?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Pomoc w formie usług opiekuńczych

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby czy z innych przyczyn wymaga pomocy innych osób w wykonywaniu codziennych czynności. Usługi opiekuńcze i/lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się też osobom, których rodzina (małżonek, wstępni, zstępni) nie mogą im takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze MOPS obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, a także zaleconą przez lekarza pielęgnację, opiekę higieniczną i zapewnienie kontaktów z otoczeniem – w miarę możliwości.

Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osoby chorej czy niepełnosprawnej. Są one świadczone przez pracowników z odpowiednim przygotowaniem zawodowym.

Kiedy MOPS podejmuje decyzję o przyznaniu usług opiekuńczych, określa też ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Co więcej, Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie sytuacji rodzinnej osoby wymagającej opieki oraz na podstawie jej dochodu lub dochodów w rodzinie ustala wysokość odpłatności za usługi. Jeśli dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, usługi opiekuńcze są nieodpłatne.

MOPS zaopiekuje się osobą starszą, czyli osobą w podeszłym wieku, a pomoc w formie opiekunki zostanie przeprowadzona w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej pomocy.

Kto może złożyć wniosek o opiekuna z MOPS?

Osoby, które zastanawiają się, jak załatwić opiekunkę do starszej osoby z MOPS, powinny wiedzieć, że taka pomoc przyznawana jest na podstawie oceny sytuacji materialnej i życiowej wnioskodawcy, a także na podstawie stanu zdrowia podopiecznego. Przyjmuje się, że pomoc powinny otrzymać osoby o najniższych dochodach.

Warto pamiętać więc, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:

 • 776 na osobę samotnie gospodarującą
 • 600 zł na osobę w rodzinie.
To, jak MOPS rozpatrzy wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej, zależy też od zasobów gminy. Pozostałe istotne warunki, które powinien spełnić wnioskodawca, dotyczą przede wszystkim wskazań lekarskich i stanu osoby starszej lub chorej.

Największe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku mają osoby:

 • chore przewlekle,
 • samotne,
 • nie wymagające hospitalizacji,
 • posiadające rodzinę, która nie jest w stanie zapewnić im opieki,
 • posiadają skierowanie wystawione przez lekarza, wskazujące na konieczność objęcia pacjenta całodobową opieką,
 • posiadają opinię pielęgniarki środowiskowej (jak wyżej).

Jak uzyskać opiekuna dla osoby starszej lub chorej?

Aby osobie starszej lub chorej przyznano całodobowe usługi opiekuńcze, musi ona wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wniosek o przyznanie opiekunki z MOPS może złożyć osoba potrzebująca lub jej przedstawiciel ustawowy. Dokumenty wolno jest wnieść w każdym terminie.

Podanie o przyznanie opiekunki z MOPS należy uzupełnić odpowiednimi dokumentami. Najczęściej jest to:

 • dokument potwierdzający sytuację finansową wnioskodawcy i rodziny wnioskodawcy,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające konieczność udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych,
 • inne dokumenty, które potwierdzają trudną sytuację życiową – wskaże je pracownik socjalny.

Poza tym, przy składaniu wniosku należy okazać też dokument tożsamości do wglądu.

W postępowaniu na wniosek o przyznanie usług opiekuńczych uzyskuje się także:

 • kwestionariusz wywiadu środowiskowego,
 • oświadczenie o sytuacji dochodowej,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • oświadczenie o uzyskaniu jednorazowego dochodu lub o braku jednorazowego dochodu w okresie ostatnich 12 miesięcy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie ewentualnej odpłatności za świadczone usługi.
Opieka społeczna może wymagać także złożenia dokumentów związanych ze stanem zdrowia podopiecznego, w tym dokumentacji medycznej, czy orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak napisać wniosek o przyznanie usług opiekuńczych?

Osoby, które nie wiedzą, jak napisać wniosek o przyznanie opiekunki osoby starszej, powinny pamiętać, że niektóre ośrodki pomocy społecznej przygotowują dla swoich petentów gotowe wzory wniosków. Natomiast samodzielne sporządzenie takiego pisma również nie jest zadaniem trudnym.

Należy mieć na uwadze, że dokument powinien zawierać między innymi:

 • dane wnioskodawcy (wraz z danymi kontaktowymi),
 • dane osoby, która wymaga całodobowej opieki (wraz z adresem),
 • treść wniosku ze wskazaniem, że osoba potrzebująca spełnia warunki przydzielenia usług opiekuńczych oraz z uzasadnieniem wskazującym na trudną sytuację życiową i materialną takiej osoby.

Zatem, jak napisać wniosek o przyznanie usług opiekuńczych? Najprościej będzie wykorzystać w tym celu gotowy do wypełnienia wzór, który należy złożyć w odpowiednim miejscowo MOPS lub GOPS.

Jak rozpatrywany jest wniosek o opiekuna osoby starszej lub chorej?

Wniosek o przyznanie usług opiekuńczych dla osób starszych rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. W przypadkach szczególnie skomplikowanych proces ten może przedłużyć się do maksymalnie 2 miesiące.

Na skutek złożenia wniosku pracownicy opieki społecznej przeprowadzają wywiad środowiskowy. Standardowo, odbywa się on w ciągu 14 dni od wniesienia pisma. W przypadkach pilnych – w ciągu 2 dni.

Celem przeprowadzenia takiego wywiadu środowiskowego jest zbadanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby wnioskującej o udzielenie pomocy. Odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowego jest równoznaczna z utratą szansy na przyznanie usług opiekuńczych.

Warto pamiętać, że na decyzję odmowną MOPS przysługuje odwołanie. Odwołanie do MOPS wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Termin na wniesienie odwołania do MOPS-u to 14 dni, licząc od daty otrzymania decyzji odmownej z domu pomocy społecznej.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przyznanie opiekunki z MOPS – wzór