Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wzór

Kategoria:

16.00 

Jak napisać wniosek dotyczący umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych? Organ, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranego świadczenia, może zadecydować także o ich umorzeniu.

Aby doprowadzić do umorzenia nienależnie pobranych świadczeń, należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie do wojewody. Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wymaga także stosownego uzasadnienia.

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Czym są świadczenie nienależnie pobrane?

Świadczenia nienależnie pobrane to świadczenia wypłacone (pobrane), mimo iż nie przysługują. Dotyczy to najczęściej świadczeń, w których obowiązuje kryterium dochodowe.

Prawo do danego świadczenia ustala się zawsze na konkretny okres świadczeniowy. Jeśli w trakcie trwania tego okresu wydarzy się coś, co prowadzi do utraty prawa do świadczenia, powinno ono zostać odebrane.

Zatem, aby nie pobierać świadczenia, które się nie należy, trzeba terminowo zgłaszać wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia – zaraz po ich zaistnieniu.

Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uznaje się najczęściej świadczenia, które zostały wypłacone pomimo utraty prawa do świadczenia na przykład z powodu podjęcia zatrudnienia i uzyskania dochodu, który spowodował przekroczenie kryterium dochodowego, uprawniającego do pobierania świadczenia. W takich okolicznościach nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi.

Dotyczy to również nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które należy zwrócić odpowiedniemu organowi wraz z odsetkami. Czasami nienależnie pobrane świadczenia rodzinne są też potrącane ze świadczeń aktualnie pobieranych.

Kiedy świadczenie rodzinne jest pobrane nienależnie?

O tym, kiedy świadczenia rodzinne mogą być wypłacane nienależnie, informuje art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wylicza on następujące okoliczności, w których świadczenia uznaje się za pobrane nienależnie:

 • świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących odebranie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych (jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania),
 • świadczenia wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu,
 • świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań bądź dokumentów, a także w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenia,
 • świadczenia wypłacone za okres od dnia, w którym osoba pobierająca świadczenia stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie,
 • świadczenia przyznane na podstawie decyzji, która została uznana za nieważną,
 • świadczenia wypłacone osobie innej niż osoba wskazana w decyzji przyznającej świadczenia rodzinne.

Czy można umorzyć zwrot nienależnie pobranych świadczeń?

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych jest obowiązkowy. Zobowiązany do zwrotu może jednak ubiegać się o umorzenie takiego długu. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych:

Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Zatem możliwe jest umorzenie całości lub części długu, a także odroczenie terminu zwrotu czy rozłożenie go na raty, ale warunkiem jest złożenie wniosku o udzielenie takiej ulgi i uzasadnienie go trudną sytuacją rodziny. Warto też do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające opisaną w uzasadnieniu sytuację.

Wniosek o umorzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wnosi się do organu, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń. Pismo rozpatrywać będzie więc wojewoda.

Jak napisać wniosek o umorzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

Odwołanie od decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń musi wskazywać, o jaki rodzaj ulgi ubiega się osoba zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranej daniny. Pismo może dotyczyć bowiem:

 • umorzenia całości kwoty,
 • umorzenia części kwoty,
 • rozłożenia kwoty na raty,
 • odroczenia terminu spłaty.
Do przygotowania dokumentu warto wykorzystać zatem przygotowany przez nas wzór wniosku o rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych czy też wzór wniosku o umorzenie zwrotu wraz z odsetkami.

Jeśli wniosek dotyczy rozłożenia kwoty na raty, w piśmie należy wskazać ilość rat, która pozwoli zobowiązanemu na spłatę długu. Natomiast w przypadku prośby o odroczenie terminu spłaty, należy wskazać w piśmie preferowaną datę odroczenia terminu spłaty.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku o umorzenie zwrotu jest wypełnione oświadczenie o sytuacji materialno-bytowej. Stanowi ono uzasadnienie prośby o umorzenie długu. Poza tym, do pisma należy dołączyć też dowody, które potwierdzają podane argumenty, na przykład:

 • oryginały lub kserokopie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia netto,
 • zaświadczenia z PUP,
 • zaświadczenia od lekarza prowadzącego,
 • bieżące rachunki,
 • druki przelewów bankowych,
 • orzeczenie o niepełnosprawności i tak dalej.

Wniosek o umorzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni. Nie podlega on żadnej opłacie, dlatego wnioskodawca nie traci na próbie uzyskania takiej ulgi.

Kiedy można liczyć na umorzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

Zgodnie z przepisami, umorzenie nienależnie pobranych świadczeń możliwe jest w przypadku zaistnienia trudnej sytuacji rodzinnej. Nie każdemu uda się jednak doprowadzić do umorzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku mają przede wszystkim osoby dotknięte ubóstwem, kalectwem, ciężką chorobą czy innymi trudnościami, które wpływają na sytuację rodzinną i majątkową.

Zgodnie z jednym z wyroków sądowych, umorzenia należności nie należy utożsamiać wyłącznie z sytuacją dochodową wnioskodawcy. Wskazaniem do umorzenia takiego długu mogą być okoliczności szczególne, takie jak wypadek czy klęska żywiołowa, która dotknęła rodzinę.

Nie wystarczy wykazać zatem, że zobowiązany otrzymuje niskie wynagrodzenie lub utrzymuje się z zasiłku. Konieczne jest też wskazanie innych przyczyn uzasadniających umorzenie zwrotu.

Zsumowanie artykułu

Czasem świadczenie rodzinne zostaje przyznane i wypłacone przez błąd organu, czasem przez błąd wnioskodawcy, który aplikował o dane świadczenie, a czasem przez świadome złożenie przez wnioskodawcę fałszywego zeznania lub w przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd organu.

W sprawach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci to wojewoda odpowiedzialny jest za ustalanie, oraz dochodzenie bezpodstawnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dochodzenie takich roszczeń przez wojewodę odbywa się poprzez wydanie przez niego decyzji w sprawie zwrotu świadczenia nienależnie pobranego wraz z ustawowymi odsetkami. Tak, dokładnie! pobrane świadczenia rodzinne z pomocy społecznej należy zwrócić w kwocie, w której się je pobrało + odsetki liczone od pierwszego miesiąca, w którym zaczęto wypłacanie świadczenia rodzinnego.

Jeśli pobierany przez Ciebie zasiłek jest świadczeniem nienależnie pobranym, należy zwrócić go w pełnej kwocie razem z odsetkami. Szansą na uniknięcie konieczności zwrotu takiego świadczenia jest prośba do wojewody o umorzenie zadłużenia lub odroczenie terminu płatności.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz na samej górze.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – wzór