Wniosek o wypłatę wynagrodzenia po śmierci pracownika wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać wniosek o wypłatę wynagrodzenia po śmierci pracownika? Śmierć pracownika jest jednoznaczna z wygaśnięciem stosunku pracy. Jednak prawa majątkowe ze stosunku pracy nie wygasają, a przechodzą na osoby określone w przepisach kodeksu pracy.

Pracodawca ma obowiązek rozliczenia z osobami uprawnionymi z należności, które przysługują pracownikowi do dnia śmierci. Jedną z takich należności jest wynagrodzenie za pracę. Jak przygotować wniosek o jego wypłatę?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Co przysługuje po zmarłym pracowniku?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, prawa majątkowe ze stosunku pracy nie wygasają, lecz przechodzą na osoby wskazane w treści art. 63 KP. Kto jest uprawniony do wynagrodzenia po śmierci pracownika?

Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia po śmierci pracownika może złożyć więc jego małżonek, a także rodzice, dzieci własne czy dzieci przysposobione.

Obowiązkiem pracodawcy jest rozliczenie wszystkich należności, które przysługują pracownikowi do dnia śmierci. Dotyczy to między innymi:

 • niewypłaconego pracownikowi wynagrodzenia,
 • diet,
 • nagród,
 • ekwiwalentów za urlop i nadgodziny.

Co ważne, od wypłaconego rodzinie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie potrąca się składek ZUS. Jedyne potrącenie to zaliczka na podatek dochodowy. Jednocześnie należy wiedzieć, że długi pracownika wobec pracodawcy również obciążają spadkobierców. 

Uprawnieni do świadczeń po zmarłym pracowniku

To pracodawca ma obowiązek ustalić, które osoby powinny otrzymać należności po zmarłym pracowniku. Zgodnie z przepisami świadczenia te otrzymują: małżonek i inni członkowie rodziny spełniający warunki do uzyskania renty rodzinnej.

Wylicza je Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń, zgodnie z którą uprawnione do świadczeń po zmarłym pracowniku osoby to:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione – do 16 lat lub do czasu ukończenia nauki w szkole (nie dłużej niż do osiągnięcia 25. roku życia), a bez względu na wiek także dzieci całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka),
 • małżonek,
 • rodzice, także ojczym i macocha, przy czym rodzice mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli zmarły pracownik bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do utrzymania rodziców, w chwili śmierci pracownika rodzice mieli co najmniej 50 lat lub byli niezdolni do pracy, a także, gdy rodzice osiągnęli wiek 50 lat lub stali się niezdolni do pracy po śmierci pracownika, ale nie później niż w ciągu 5 lat od jego śmierci.

Jak wypłaca się wynagrodzenie po śmierci pracownika?

Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika odbywa się według ściśle określonych zasad.

Po pierwsze, prawo do świadczeń majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku przysługuje każdej osobie wymienionej w przepisach kodeksu pracy, bez względu na to, czy jest ona spadkobiercą – wydziedziczenie nie powoduje utraty uprawnień. 

Po drugie, wszystkie osoby uprawnione nabywają prawo do każdego ze świadczeń po zmarłym pracowniku w częściach równych. Jeżeli uprawnionymi są małżonek i jego pełnoletnie dzieci, wypłaty dokonuje się indywidualnie. Jeżeli zaś dzieci są małoletnie, wypłaty należnych im części dokonuje się do rąk rodzica. 

Jeśli brak jest osób uprawnionych do świadczenia, prawa majątkowe wchodzą do spadku po zmarłym pracowniku i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

Odprawa pośmiertna

W niektórych przypadkach rodzina zmarłego pracownika ma prawo złożyć również wniosek o odprawę pośmiertną. Odprawa pośmiertna jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, którego wysokość uzależnia się od długości stażu u danego pracodawcy.

Zgodnie z przepisami:

W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna” (art. 93 Kodeksu pracy).

Wysokość odprawy pośmiertnej wynosi tyle, co:

 • wynagrodzenie za jeden miesiąc pracy, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • wynagrodzenie za 3 miesiące pracy, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
 • wynagrodzenie za 6 miesięcy pracy, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej jest bezzasadny, jeśli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a wypłacone odszkodowanie nie jest niższe, niż należna odprawa pośmiertna. W odwrotnej sytuacji pracodawca ma obowiązek wyrównać różnicę tych kwot. 

Co jest potrzebne do rozliczenia należności po zmarłym pracowniku?

Podstawą rozliczeń należności po zmarłym pracowniku jest akt zgonu. Oznaczona w nim data to dzień zakończenia stosunku pracy, ponieważ zgodnie z przepisami kodeksu pracy:

Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa” (art. 63 Kodeksu pracy)

Akt zgonu jest niezbędny, aby pracodawca mógł rozliczyć i wypłacić wynagrodzenie po zmarłym pracowniku. Ważny dokument musi zostać opatrzony pieczęcią organu wystawiającego. Pracodawca, który otrzyma taki druk, potwierdza zgodność kopii z oryginałem i pozostawia ją w aktach pracownika.

Rodzina, która ubiega się o wypłatę świadczeń po zmarłym pracowniku, musi przygotować również dokument potwierdzający pokrewieństwo (np. odpis aktu małżeństwa) oraz oświadczenie do wypłaty wynagrodzenia po śmierci pracownika, które będzie zawierało jej:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • nazwę i adres urzędu skarbowego (w celu rozliczenia się ze zobowiązań podatkowych)

Jeśli o wypłatę wynagrodzenia po zmarłym ubiega się osoba, która nie jest do tego uprawniona na podstawie przepisów, konieczne staje się przedstawienie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Słowo kończące

Czym jest odprawa pośmiertna? jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, które wypłaca pracodawca na rzecz rodziny zmarłego. Wysokość odprawy pośmiertnej szacuje się na podstawie okresu zatrudnienia pracownika.

Pracodawca oprócz wypłaty odprawy pośmiertnej ma obowiązek wydania świadectwa pracy, jednak to jeszcze nie wszystkie obowiązki leżące po jego stronie bowiem na pracodawcy spoczywa obowiązek ustalenia osób uprawnionych do otrzymania odprawy pośmiertnej, a także obowiązek rozliczenia należności z Urzędem Skarbowym.

Sprawę pracodawcy może ułatwić wtedy osoba będąca najbliżej zmarłego pracownika (czyli np. żona, rodzice, dzieci), która złoży wniosek dotyczący wypłaty wynagrodzenia, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego prawidłowego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz na samej górze.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia po śmierci pracownika wzór