Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności – wzór

W czasie kiedy skazany oczekuje na rozstrzygnięcie przez sąd wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub wniosku o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, może się zdarzyć, że skazany otrzyma wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym. W takich sytuacjach należy złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do czasu rozpoznania wniosku o odroczenie lub dozór.

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności powinien zostać złożony jeszcze przed rozpatrzeniem wniosku o odroczenie.

W przypadku osadzenia skazanego w zakładzie karnym wniosek o odroczenie kary pozbawienia wolności będzie już bezprzedmiotowy. Co oznacza, ze sąd z urzędu taki pozostawi bez rozpoznania.

Określenie sądu i wskazanie wydziału

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary składamy do sądu właściwego dla wniosku głównego, czyli do tego, do którego został złożony np. wniosek o odroczenie wykonania kary czy  wniosek o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Właściwym wydziałem dla wniosku o wstrzymanie wykonania kary jest wydział karny (sekcja wykonawcza).

Określenie wnioskodawcy

Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać dane pozwalające sądowi w sposób jednoznaczny go zidentyfikować, tj. należy wpisać imię ojca, swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

Czytaj też: Kara łączna

Wskazanie sygnatury sprawy pierwotnej

Należy wskazać sygnaturę sprawy karnej w której wydano wyrok skazujący w I instancji.

Określenie rodzaju wniosku

W petitum należy określić rodzaj wniosku, tj. wskazać czy jest to wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania przez właściwy sąd np. wniosku o odroczenie wykonania kary czy też  wniosku o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

 

Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.