Wzór wniosek o wydanie notatki policyjnej z interwencji domowej

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać wniosek o wydanie notatki policyjnej z interwencji domowej? Podczas każdej interwencji domowej funkcjonariusze policji mają obowiązek sporządzenia notatki służbowej, która zawiera opis zdarzenia i podjętych czynności.

Taka notatka stanowi dowód i jest zapisywana w rejestrach elektronicznych oraz w rejestrach tradycyjnych. Osoba, która chce pozyskać taką notatkę policyjną, powinna sporządzić wniosek o udostępnienie notatki policyjnej z interwencji, skierowany do komendanta policji. Jak go napisać? 

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Jakie dane zawiera notatka policyjna?

Notatka służbowa (dokument potwierdzający zdarzenie) sporządzona przez funkcjonariusza policji powinna zawierać opis zdarzenia, uwzględniający najważniejsze informacje, które mogą okazać się przydatne na wypadek ewentualnego postępowania.

W zależności od sytuacji notatka policyjna może zawierać nieco inne dane. Przykładowo, notatka służbowa z kolizji drogowej – przydatna w procesie ubiegania się o odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej – uwzględnia zwykle:

 • datę zdarzenia,
 • oznaczenie miejsca zdarzenia,
 • dane na temat pojazdów uczestniczących w zdarzeniu,
 • opis okoliczności towarzyszących, 
 • numery polisy OC uczestników zdarzenia. 

Podstawowy schemat notatki, który powinna spełniać między innymi notatka z interwencji domowej, przewiduje ujęcie w treści dokumentu:

 • danych funkcjonariusza sporządzającego notatkę, w tym jego imię i nazwisko, stopień, nazwę jednostki, w której służy,
 • oznaczenie numeru sprawy, której dotyczy interwencja,
 • informacje na temat osób, których dotyczy notatka (dane uczestników zdarzenia),
 • opis okoliczności zdarzenia, które stanowiło podstawę interwencji, 
 • podpis funkcjonariusza. 

Warto wspomnieć, że w treści notatki policyjnej znajdują się nie tylko te informacje, które na miejscu zdarzenia funkcjonariusz ustalił samodzielnie, ale również informacje uzyskane od świadków, uczestników czy samego sprawcy zdarzenia.

Notatka jest więc cennym dowodem na wypadek ewentualnego postępowania. Najczęściej pozyskuje się ją w przypadku kolizji, wypadków, sporów sąsiedzkich czy spraw rodzinnych.

Przykładowo, notatka policyjna z interwencji domowej może okazać się bezcenna w trakcie rozprawy dotyczącej ograniczenia lub odebrania praw rodzicielskich. 

Czy można uzyskać dostęp do notatki policyjnej?

Wiele osób zastanawia się, czy może uzyskać dostęp do notatki z interwencji policji, na przykład w celu ubiegania się o wypłatę ubezpieczenia. Należy wiedzieć jednak, że brak jest podstaw prawnych do udostępniania notatek policyjnych na temat zdarzenia na etapie przeprowadzania czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenie.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewiduje możliwości wydawania stronom materiałów dowodowych na tym etapie prowadzenia sprawy  – o udostępnianiu takich dowodów przepisy mówią dopiero na etapie postępowania sądowego.

Mówi o tym art. 156 Kodeksu postępowania karnego w brzmieniu:

W toku postępowania przygotowawczego, stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie  przygotowawcze.

Inną możliwość przewidują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którymi można udostępniać dane dotyczące ustaleń dokonanych na miejscu zdarzenia w formie zaświadczenia. 

Jak uzyskać dostęp do notatki policyjnej?

Kopia notatki policyjnej może zostać wydana na wniosek o notatkę policyjną, a dokładniej na wniosek o wydanie zaświadczenia na temat ustaleń na miejscu zdarzenia. Takie pismo będzie zawierało wszystkie istotne dla strony informacje, w tym:

 • oznaczenie miejsca i czasu zdarzenia,
 • opis zdarzenia (charakter zdarzenia),
 • wykaz czynności przeprowadzonych przez funkcjonariuszy,
 • dane osobowe uczestników zdarzenia.

Dokładna treść notatki policyjnej zależna jest od okoliczności zdarzenia, dlatego na wniosek o wydanie kopii takiego dokumentu, zainteresowany może uzyskać też na przykład pisemne zaświadczenie o stwierdzonych uszkodzeniach pojazdów, które brały udział w kolizji czy wypadku. 

Czy policja ma obowiązek wydania notatki służbowej?

Wniosek o wykaz interwencji policji czy o wydanie notatki służbowej nie musi zostać rozpatrzony pozytywnie. Policja nie ma bowiem prawnego obowiązku udostępniania swoich notatek na etapie postępowania wyjaśniającego.

Dopiero w postępowaniu karnym kwestia dostępu do notatek służbowych jest regulowana przez odpowiednie przepisy kodeksu postępowania karnego. Na etapie postępowania przygotowawczego o udostępnianiu dowodów w sprawie decyduje prokurator, a na etapie postępowania sądowego – sąd. 

Należy pamiętać, że aby wniosek o wydanie kopii notatki służbowej mógł zostać rozpatrzony na korzyść wnioskodawcy, pismo w tej sprawie musi spełniać wymogi określone w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Kluczowe jest też jego odpowiednie uzasadnienie.

Jak napisać wniosek o wydanie notatki policyjnej?

Notatkę policyjną można uzyskać na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ponieważ taki dokument jest zaświadczeniem administracyjnym, a sama policja organem administracyjnym. O możliwości wydania zaświadczenia mówi art. 217 (kodeks postępowania administracyjnego) w brzmieniu:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Wniosek o wydanie notatki, czyli zaświadczenia administracyjnego, musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane adresata, czyli jednostki policji odpowiedniej ze względu na miejsce zdarzenia,
 • opis zdarzenia ze wskazaniem daty i miejsca, 
 • właściwą treść wniosku, czyli prośbę o wydanie dokumentu wraz z celem jego wydania,
 • podpis.

Aby upewnić się, że wniosek zawiera wszystkie niezbędne elementy formalne, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosek o wydanie notatki policyjnej z interwencji domowej, który sprawdza się też w przypadku innych interwencji.

Opłata za wydanie zaświadczenia

Udostępnienie notatki policyjnej powinno nastąpić – zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, czyli nie później niż w ciągu 7 dni.

Należy pamiętać jednak, że będzie to możliwe pod warunkiem poprawnego sporządzenia wniosku i wniesienia opłaty administracyjnej za wydanie zaświadczenia. Opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku, a do samego pisma dołącza się później potwierdzenie jej uiszczenia.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. Wnosi się ją w kasie lub przelewem na konto organu podatkowego, właściwego ze względu na siedzibę organu administracyjnego, który wydaje dokument, czyli policji.

*Procedura uzyskania notatki policyjnej uregulowana została w kodeksie postępowania administracyjnego

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wzór wniosek o wydanie notatki policyjnej z interwencji domowej
 1. Dziękujemy za pismo, udało się dostać od Policji notatkę z interwencji. Pozdrawiamy