Wzór umowy na prace dekarskie PDF

Kategorie: , ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać umowę na prace dekarskie? Umowa na prace dekarskie może dotyczyć wykonania dachu jego remontu lub rozbudowy. Nigdy nie będzie to jednak umowa zlecenie, a umowa o dzieło – lub najczęściej – umowa o roboty budowlane, będąca pochodną umowy o dzieło, która lepiej zabezpiecza interes inwestora i wykonawcy.

Oba rodzaje umów reguluje Kodeks cywilny i przepisy innych ustaw, ale ostateczny kształt współpracy między podmiotami zawsze nadają umowie zleceniodawca i zleceniobiorca. Jakie elementy powinna zawierać więc umowa na prace dekarskie i jak ją prawidłowo sporządzić?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy na prace dekarskie PDF, którą pobierzesz powyżej.

Jaki rodzaj umowy będzie odpowiedni na prace dekarskie?

Wzór umowy na wykonanie prac dekarskich nie powinien być wzorem umowy zlecenia. Prace dekarskie polegają bowiem na wykonaniu nowego dachu lub naprawie istniejącego już pokrycia dachowego.

W obu przypadkach chodzi więc o wykonanie dzieła, zatem inwestor i wykonawca mogą zawrzeć ze sobą zwykłą umowę o dzieło lub – korzystniej – umowę o roboty budowlane, która jest pochodną umowy o dzieło. Dlaczego umowa o roboty budowlane będzie w tym przypadku najlepsza?

Przepisy dokładnie precyzują obowiązki i prawa inwestora i wykonawcy, których łączy umowa dotycząca robót budowlanych. Przede wszystkim mówią one o tym, że przedmiot umowy – dzieło – powinno zostać wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z projektem inwestora, a następnie oddane w terminie.

Taka umowa na wykonanie dachu dobrze chroni prawa obydwu stron. Mówi między innymi o gwarancji wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy oraz o ewentualnych karach umownych za opóźnienia w realizacji prac czy wykonanie ich nieprawidłowo.

Warto pamiętać, że umowa o roboty budowlane powinna przyjmować formę pisemną pod rygorem nieważności, natomiast umowa o dzieło może mieć także formę ustną. Nie oznacza to jednak, że strony powinny zrezygnować z zawarcia pisemnego kontraktu.

Umowa w formie papierowej pełni rolę dowodową, zatem w przypadku ewentualnych sporów pozwala dochodzić swoich praw przed sądem. Poza tym, wypełniając wzory umów na prace dekarskie PDF – strony mogą zadbać o ustalenie precyzyjnych warunków współpracy i rozliczeń, opisując:

 • sposób wykonania robót budowlanych,
 • termin oddania prac,
 • należne wynagrodzenie.

Zawarcie umowy w formie pisemnej z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów współpracy jest więc korzystne dla obydwu stron, nie tylko dla inwestora.

Elementy umowy na prace dekarskie

Wzory umów na prace dekarskie, bazujące na umowach o roboty budowlane, wskazują podstawowe prawa i obowiązki stron, czyli inwestora i wykonawcy. Zgodnie z przepisami, wykonawca w takiej umowie ma obowiązek wykonania obiektu zgodnie z projektem i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Musi też oddać ten obiekt w wyznaczonym terminie. Natomiast inwestor ma obowiązek dostarczyć projekt wykonawcy, przekazać mu teren budowy, a potem odebrać projekt i zapłacić za niego ustalone wynagrodzenie.

Żadna umowa o roboty budowlane nie może obyć się także bez kilku elementów podstawowych, takich jak:

 • określenie stron umowy,
 • oznaczenie przedmiotu umowy, czyli dzieła,
 • określenie celu umowy, czyli wykonanie lub naprawa dachu,
 • ustalenie należnego wynagrodzenia,
 • określenie warunków: odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy, rozwiązania umowy,
 • określenie terminu realizacji umowy.
Jak widać, wzór umowy na wykonanie dachu przypominać będzie umowę o dzieło, stąd też zastosowanie znajdą w tym przypadku przepisy, które stosuje się do umów o dzieło.

Jeden z nich dotyczy możliwości odstąpienia od umowy, jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem realizacji prac lub z ich wykończeniem do tego stopnia, że prawdopodobnie nie ukończy dzieła w terminie.

Wynagrodzenie dla wykonawcy w umowie na wykonanie lub remont dachu

Umowa na remont dachu czy na wykonanie nowego dachu, bazująca na umowie o prace budowlane, powinna określać szczegółowo kwestie związane z wynagrodzeniem za pracę wykonawcy. Musi wskazywać nie tylko ogólną wysokość zapłaty, ale też termin i formę płatności.

Bardzo często w przypadku umów o roboty budowlane stosuje się harmonogram realizacji prac i związaną z nim płatność częściową. Wykonawca otrzymuje określoną część wynagrodzenia po realizacji każdego etapu prac w odpowiednim terminie.

Takie rozwiązanie jest korzystne dla obydwu stron. Inwestorowi pozwala kontrolować przebieg realizacji zleconego dzieła. Natomiast wykonawcy umożliwia bieżące rozliczenie się z pracownikami.

Jak zabezpieczyć się w umowie dekarskiej?

Umowa dekarska może zawierać zapisy dotyczące tak zwanych kar umownych. Są to postanowienia, które pozwalają inwestorowi nałożyć na wykonawcę kary, gdy ten opóźnia się z realizacją prac lub wykonuje je nieprawidłowo.

Kary umowne to kary finansowe. Pełnią one rolę motywującą – mobilizują wykonawcę do solidnej, ale też szybkiej pracy, czyli do pracy starannej i wykonania dzieła bez opóźnień.

Bez takich zapisów w umowie, inwestor nie może nałożyć na wykonawcę żadnych kar pieniężnych za opóźnienia. Musi cierpliwie czekać do wyznaczonego terminu oddania dzieła.

Rękojmia w umowie dekarskiej

Umowa dekarska w formie umowy o roboty budowlane obejmuje inwestora ochroną z tytułu rękojmi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, gdy stworzone przez niego dzieło ma wadę prawną lub fizyczną. Nie ma przy tym znaczenia, czy wykonawca wiedział o istnieniu wady.

Wadą fizyczną w przypadku obiektów budowlanych jest wykonanie dzieła niezgodnie z umową, to jest gdy:

 • obiekt nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 • obiekt nie ma właściwości, o których wykonawca zapewniał inwestora,
 • obiekt nie nadaje się do celu, do jakiego chciał stworzyć go inwestor,
 • obiekt został wydany w stanie niezupełnym.

Kiedy inwestor stwierdzi istnienie wady fizycznej, powinien wystąpić do wykonawcy z żądaniem:

 • usunięcia wady,
 • obniżenia ceny,
 • odstąpienia od umowy.
Rękojmia w przypadku robót budowlanych obejmuje okres 2 lat od dnia wydania obiektu. Dodatkowo wykonawca może udzielić inwestorowi gwarancji na wykonane dzieło. Jest ona nieobowiązkowa, a jej zasady ustala sam gwarant, czyli wykonawca.

Podsumowanie

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się oddać przewidziany w umowie obiekt, który zostanie wykonany zgodnie z projektem, natomiast do obowiązków inwestora należą czynności, w których inwestor, mając na względzie właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem terenu budowy, spełni następujące obowiązki w postaci:

 • dostarczenia projektu,
 • odebrania obiektu,
 • i przekazania zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Podstawa prawna:

Art. 647(1). Umowa z podwykonawcą o roboty budowlane. Kodeks cywilny.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wzór umowy na prace dekarskie PDF
 1. Druk w formacie PDF. Polecam zakup.