Aneks do umowy

Czym jest aneks do umowy?

Aneks do umowy jest dokumentem wprowadzającym określone zmiany do już podpisanej umowy. Na przykład z aneksem możesz się spotkać, gdy z jakichś przyczyn nastąpi zmiana w podpisanej umowie. Aneksem można więc zmienić okres obowiązywania umowy, szczegóły znajdujące się w umowie, aneksem można też przedłużyć umowę najmu mieszkania. Po sporządzeniu aneksu stanowi on nieodłączoną część pierwotnie podpisanej umowy i traktowany jest jako osobny załącznik do umowy.

 

Tak jak pisałem wyżej, istnieją różne rodzaje umów zawieranych w różnych okolicznościach. Warunki uzgodnione przez strony umowy nie są jednak do końca rygorystyczne i mogą zmienić się na skutek różnych okoliczności. Zmiany w umowach o pracę, umowach najmu mieszkania, umowach zlecenia i innych umowach mogą być dokonywane aneksem w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

Aneksowanie warunków umowy należy przeprowadzić zgodnie z postanowieniami tejże umowy. Co bardzo istotne: jeżeli forma, w jakiej została zawarta pierwotna umowa między stronami – została podpisana przez notariusza (stanowi akt notarialny), to aneks do takiej umowy również musi mieć formę aktu notarialnego.

 

A co jeszcze ważniejsze, zmiana warunków umowy musi być uzgodniona przez obie strony umowy – tylko wtedy aneks będzie miał moc prawną i zmieni postanowienia pierwotnej umowy.

Ile aneksów do umowy można sporządzić?

Nie ma limitu ilości aneksów sporządzonych dla jednej umowy, wprowadzać zmiany można wielokrotnie, np. zmiana najemcy poprzez aneks do umowy najmu.

Showing 1–16 of 44 results