Akt powołania na stanowisko dyrektora – wzór

Kategoria:

16.00 

Stanowisko dyrektora obsadza się za pomocą aktu powołania. Kandydata na dyrektora wyłania się zaś w drodze konkursu. Co do zasady, powołanie obejmuje okres pięciu lat. 

Kto zatrudnia dyrektora szkoły?

“Przełożonymi” dla dyrektorów szkół są jednostki samorządu terytorialnego. Dyrektora powołuje zatem organ prowadzący, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Konkretnego kandydata wyłania się w drodze konkursu. To z nim organ prowadzący nawiązuje współpracę na podstawie powołania. Konkurs na dyrektora prowadzi komisja konkursowa, jednak jej wybór zatwierdza organ prowadzący.

Kogo można powołać na dyrektora?

Nie każda osoba może zostać powołana na stanowisko dyrektora szkoły. Kandydat, który może ubiegać się o takie stanowisko, musi spełniać określone kryteria. Z reguły wymaga się, aby dyrektorem był nauczyciel posiadający stopień zawodowy nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Nie musi to być jednak pedagog pracujący w danej szkole.

Dyrektorem może zostać także osoba niebędąca nauczycielem, jeśli ma odpowiednie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Co ważne, po wybraniu kandydata na dyrektora, organ prowadzący musi zatwierdzić swój wybór poprzez zasięgnięcie opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (choć nie jest ona wiążąca).

Jak wygląda akt powołania na stanowisko dyrektora?

Akt powołania na dyrektora szkoły warto przygotować w oparciu o sprawdzony wzór aktu powołania na stanowisko dyrektora, pamiętając, że dla osoby, która nie jest pracownikiem danej placówki oświatowej trzeba sporządzić jeszcze inny dokument, prowadzący do nawiązania stosunku pracy – akt mianowania lub umowę o pracę.

Akt powołania na dyrektora szkoły zawiera między innymi:

  • datę sporządzenia,
  • dane szkoły,
  • dane kandydata,
  • datę powołania. 

Druk musi zostać podpisany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Z reguły powołanie obejmuje okres 5 lat – powołanie na krótszy okres wymaga uzasadnienia. Akt powołania nie może zastępować przy tym umowy na okres próbny dla osób, których kwalifikacje wzbudzają wątpliwości.