Kontrasygnata skarbnika – wzór

Kategoria:

16.00 

Kontrasygnata skarbnika, czyli głównego księgowego budżetu, jest potwierdzeniem rzetelności dokumentu, jego legalności, prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczej, a także ujęcia operacji gospodarczej w budżecie. Kontrasygnata świadczy o tym, że gmina posiada środki finansowe na zrealizowanie zobowiązania oraz że dana operacja gospodarcza została ujęta w budżecie jednostki.

Kiedy potrzebna jest kontrasygnata skarbnika?

Potrzeba dokonania kontrasygnaty skarbnika pojawia się w momencie, kiedy gmina chce dokonać czynności prawnej skutkującej powstaniem zobowiązania pieniężnego. Podpis skarbnika gminy musi pojawić się na każdej umowie, która związana jest z dokonaniem czynności prawnych o charakterze majątkowym, jeśli jej przedmiotem są pieniądze.

Nie ma przy tym znaczenia, czy świadczenie pieniężne pojawia się na początku zawarcia umowy, czy później – kontrasygnaty może wymagać też umowa przedwstępna, jeśli przewiduje ona kary umowne. Przykładowe umowy, które wymagają kontrasygnaty skarbnika dla swojej ważności to:

  • umowa zaciągnięcia pożyczki lub kredytu,
  • umowa udzielenia pożyczki, poręczenia, gwarancji,
  • emisja papierów wartościowych.

Jak dokonuje się kontrasygnaty skarbnika?

Należy wiedzieć, że wzór kontrasygnaty skarbnika to wzór oświadczenia wiedzy, a nie oświadczenia woli. Podpis skarbnika stanowi gwarancję, że gmina dysponuje środkami finansowymi potrzebnymi do wykonania zobowiązania.

Zanim skarbnik podpisze umowę, musi ocenić ją pod kątem legalności dokonywanej czynności, a także upewnić się, że gmina faktycznie dysponuje odpowiednim budżetem. Jeśli kontrasygnata zostanie dokonana, świadczy to o tym, że jednostka posiada środki finansowe na uregulowanie zobowiązania. 

Czy skarbnik może odmówić kontrasygnaty?

Dokonanie kontrasygnaty to duża odpowiedzialność. Podpis skarbnika świadczy o legalności czynności prawnej, a także o potwierdzeniu faktu, iż jednostka dysponuje odpowiednimi środkami na pokrycie danego zobowiązania. Jeśli skarbnik nie zgadza się z tymi twierdzeniami, może odmówić kontrasygnaty.

Co istotne, może dojść do sytuacji, w której skarbnik dokonuje kontrasygnaty na pisemne polecenie przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, o ile wykonanie takiego polecenia nie stanowi przestępstwa lub wykroczenia. W przeciwnym razie skarbnik musi zawiadomić o sprawie organ stanowiący JST i regionalną izbę obrachunkową.