Kosztorys powykonawczy WZÓR

16.00 

Jak sporządzić kosztorys powykonawczy? Kosztorys powykonawczy to szczególny rodzaj kosztorysu, ponieważ sporządza się go nie przed wykonaniem budowy, a po zakończeniu inwestycji. Jest on przedstawieniem faktycznie poniesionych kosztów, zatem wykorzystuje się go nie jako kalkulację oceny kosztowności czy opłacalności inwestycji, ale jako zestawienie realnych wydatków.

Kosztorys powykonawczy znajduje zastosowanie w rozliczeniach z wykonawcą, gdy nie został opracowany kosztorys ofertowy lub gdy zmienił się zakres robót budowlanych. Jak prawidłowo sporządzić kosztorys powykonawczy?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór kosztorysu powykonawczego, który pobierzesz powyżej.

Czym jest kosztorys?

Kosztorys budowlany to dokument, który określa koszty robót budowlanych, inaczej wartość zamówienia na roboty budowlane. Stanowi on podstawę określenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

Z reguły dzielony jest na grupy jednorodnych prac, na przykład na roboty ogólnobudowlane, instalacje centralnego ogrzewania czy instalacje elektryczne wewnętrzne, dla których sporządza się odrębną część dokumentacji.

Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje kosztorysów:

 • kosztorys inwestorski
 • kosztorys ofertowy
 • kosztorys powykonawczy
 • kosztorys zamienny.

 Czym jest kosztorys powykonawczy?

Powykonawczy kosztorys robót budowlanych przygotowuje się – jak sama nazwa wskazuje – po wykonaniu robót. Jest to dokument służący do określenia wynagrodzenia dla wykonawcy, jeśli nie sporządzono wcześniej kosztorysu ofertowego. Cena ujęta w takim kosztorysie jest więc ceną ostateczną.

Kosztorysy powykonawcze stosuje się w przypadku, gdy przed przystąpieniem do realizacji robót nie da się dokładnie określić zakresu prac. Kosztorys powykonawczy warto przygotować również w sytuacji, kiedy zakres robót uległ zmianie w trakcie realizacji inwestycji.

Ponieważ taki kosztorys sporządza się po zakończeniu robót, dokument stanowi odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów, nie kosztów szacunkowych.

Wynagrodzenie kosztorysowe

Kosztorys powykonawczy robót budowlanych wykorzystuje się do wyliczenia wynagrodzenia dla wykonawcy. Wynagrodzenie kosztorysowe sporządzane jest na podstawie zestawienia kosztów realizacji prac. Uwzględnia ono:

 • ceny jednostkowe,
 • stawki,
 • jednostki obmiarowe.

Jeśli wynagrodzenie kosztorysowe dla wykonawcy opiera się na kosztorysie inwestycyjnym, sporządzanym przed rozpoczęciem prac, to później konieczne jest zweryfikowanie wyliczonej kwoty za pomocą kosztorysu powykonawczego, który sporządza się po zakończeniu prac, dzięki czemu uwzględnia on faktyczny koszt zrealizowanych robót.

Rozliczenie na podstawie kosztorysu powykonawczego uwzględnia prace dodatkowe, których często nie przewiduje się w kosztorysie inwestorskim.

Jeśli kosztorys inwestorski zakłada kwotę niższą niż kosztorys powykonawczy, a dokument sporządził inwestor, to wykonawca może domagać się wyższego wynagrodzenia.

Jeżeli zaś kosztorys sporządził wykonawca, to ma on prawo żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, kiedy pomimo zachowania należytej staranności nie był w stanie przewidzieć konieczności wykonania dodatkowych prac.

Korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się więc ustalenie rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego, z pominięciem ustaleń na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W jakich sytuacjach kosztorys powykonawczy jest wymagany?

Należy wiedzieć, że kosztorys powykonawczy można sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej lub szczegółowej. Jest to dokument wymagany w sytuacji, gdy:

 • podczas wykonywania robót budowlanych wprowadzono istotne odstępstwa (art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane)
 • w trakcie realizacji robót budowlanych zmieniony został system ich wykonywania i nie wszystkie roboty budowlane zostały zlecone do wykonania, o ile nie sporządzono aneksu do umowy.

Zmiana systemu wykonania robót może polegać na samodzielnym zakupie materiałów budowlanych czy na wykonaniu niektórych robót własnym sprzętem zamiast ich zlecenia.

Jak przygotować kosztorys powykonawczy?

Do przygotowania kosztorysu powykonawczego warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór kosztorysu powykonawczego, który wystarczy uzupełnić informacjami pochodzącymi z:

 • dokumentacji projektowej,
 • dziennika budowy,
 • księgi obmiarów,
 • protokołów odbioru,
 • protokołów typowania robót,
 • dzienników montażu,
 • operatów geodezyjnych,
 • wykazu cen jednostkowych robót,
 • jednostkowych nakładów rzeczowych,
 • wskaźników kosztów pośrednich i narzutu zysku,
 • przepisów dot. podatku od towarów i usług.

W praktyce kosztorys powykonawczy PDF obejmuje grupy różnych robót, na przykład:

 • robót ogólnobudowlanych,
 • instalacji elektrycznych,
 • instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i tak dalej.
Każdy typ prac może realizować inny wykonawca, a wtedy dla każdego rodzaju robót wykonuje się osobny kosztorys.

 Pozostałe rodzaje kosztorysów

Warto wiedzieć, czym kosztorys powykonawczy różni się od innych kosztorysów budowlanych. Pierwszy z nich to kosztorys ofertowy, czyli kalkulacja oferty przygotowanej przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Znajduje on zastosowanie przede wszystkim w przetargach.

Drugi najpopularniejszy kosztorys to kosztorys inwestorski, szacujący średnią wartość robót budowlanych, sporządzany przed rozpoczęciem prac. Kosztorys inwestorski pomaga określić ilość niezbędnych środków finansowych na realizację inwestycji i często służy do zoptymalizowania kosztów budowy. Przydaje się także w relacjach z instytucjami, np. z bankami.

Ostatni rodzaj kosztorysu to kosztorys zamienny. Stosuje się go w przypadku zmian ilości jednostek przedmiarowych robót. Dokument odnosi się do kosztorysu ofertowego, który modyfikuje i zastępuje. Nie służy jednak do wyceny robót, których nie uwzględniono wcześniej (dodatkowych prac wynikających ze zmian w projekcie).

Wspólną cechą wszystkich kosztorysów jest możliwość wykorzystania ich zarówno przez inwestorów, jak i przez wykonawców. Kosztorys pozwala inwestorowi oszacować koszty budowy, zaplanować jej przebieg na poszczególnych etapach, ubiegać się o kredyt czy dofinansowanie, a także rozliczyć się z wykonawcą.

Z kolei wykonawcy również umożliwia kontrolowanie realizacji poszczególnych etapów budowy. Inwestor w porozumieniu z wykonawcą na podstawie kosztorysu może wprowadzać też zmiany w planach budowy, optymalizując koszty czy skracając czas potrzebny na wykonanie poszczególnych robót.

Warto dbać więc o to, aby kosztorys był rzetelny, pozbawiony błędów, a także zrozumiały i czytelny dla każdej ze stron.

Na koniec

Kosztorys powykonawczy najczęściej wykorzystuje się do określenia wynagrodzenia wykonawcy – wynagrodzenia końcowego, które w trakcie realizowania inwestycji mogło ulec zmianie na skutek zwiększenia zakresu prac budowlanych.

Zatem kosztorys powykonawczy jest końcową kalkulacją w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonane przez niego roboty.

Kosztorys powykonawczy stosuje się też w systemie zamówień publicznych.
Dla ułatwienia Ci przygotowania kosztorysu powykonawczego – sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór kosztorysu powykonawczego, który pobierzesz na samej górze.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Kosztorys powykonawczy WZÓR