Oficjalne pismo do sądu – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać pismo do sądu? Prowadzenie korespondencji z sądem nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza dla osób, które robią to po raz pierwszy. Wnioski czy innego typu pisma muszą spełniać bowiem wymagania formalne określone w przepisach. Konieczne jest odpowiednie oznaczenie dokumentu, a nierzadko również obowiązkowych załączników.

Czy istnieją uniwersalne wzory pism, którymi można posłużyć się w różnych przypadkach i jakimi zasadami należy kierować się, przygotowując oficjalne pismo do sądu?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy 7 gotowych do wypełnienia wzorów pism sądowych, które pobierzesz powyżej.

Podstawowe pismo do sądu

List do sądu to pismo sądowe, a często pismo procesowe, którego najważniejszym elementem są wnioski i roszczenia. Dokładny schemat pism kierowanych do sądu określają przepisy – Art. 126. – Ogólne warunki pism procesowych – Kodeks postępowania cywilnego.

Z ich treści można wywnioskować, że każdy dokument tego typu musi zawierać:

 • datę i miejsce,
 • oznaczenie sądu i wydziału, do którego jest kierowany,
 • jeśli nie jest to pierwsze pismo – oznaczenie sygnatury akt sprawy (dotyczy kolejnego pisma w sprawie),
 • oznaczenie przedmiotu sporu (w przypadku pozwu o roszczenie pieniężne),
 • oznaczenie rodzaju pisma (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew, pismo wyjaśniające, wniosek dowodowy, odpowiedź na wniosek),
 • oznaczenie stron postępowania,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania,
 • oznaczenie pełnomocników lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • osnowa wniosku,
 • uzasadnienie (fakty i dowody),
 • podpis.

Każde pismo do sądu musi zostać zakończone własnoręcznym podpisem jego autora.

Uzasadnienie pisma sądowego

Osoby, które nie wiedzą, jak napisać wniosek do sądu, największy problem mają zwykle z jego uzasadnieniem. Należy pamiętać, że ta część pisma sądowego powinna zawierać opis zdarzeń istotnych dla rozpoznania sprawy lub opis faktów.

W tym przypadku nie da się stworzyć uniwersalnego wzoru, który zawierałby uzasadnienie odpowiednie dla każdej sprawy. Jest ono zależne od okoliczności. Przykładowo, w sprawie rozwodowej uzasadnienie to opis wskazujący na trwały i zupełny rozpad małżeństwa.

Uzasadnienie pisma sądowego powinno być rzeczowe i zwięzłe. Jednak równocześnie warto dbać o jego szczegółowość, ponieważ dla sądu istotne mogą okazać się różne, nawet pozornie nieważne detale. 

Przeprowadzenie postępowania dowodowego

Prośba do sądu dotyczy najczęściej przeprowadzenia postępowania dowodowego. Sąd może bowiem przeprowadzić dowód zarówno z urzędu, jak i na wniosek.

Wnioski te najczęściej dotyczą:

 • dopuszczenia dowodu z przesłuchania świadka (na piśmie trzeba wskazać osobę i jej adres, a także okoliczność, na jaką świadek ma zostać przesłuchany),
 • dopuszczenia dowodu z wiadomości, np. SMS,
 • dopuszczenie dowodu z nagrania wideo,
 • dopuszczenie dowodu z opinii biegłego,
 • dopuszczenie opinii lekarza specjalisty.

Kiedy sporządza się pismo wyjaśniające do sądu?

Pismo wyjaśniające do sądu to szczególny rodzaj pisma sądowego, inny niż wniosek czy pozew. Jak sama nazwa wskazuje, dokument służy złożeniu wyjaśnień. Taki obowiązek sąd może nałożyć nie tylko na strony postępowania, ale również na jego uczestników, świadków czy biegłych.

Pismo wyjaśniające sporządza się też w celu usprawiedliwienia swojej nieobecności na rozprawie czy w obliczu popełnienia innych uchybień. Dokument powinien zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • oznaczenie sądu,
 • dane autora pisma,
 • oznaczenie sygnatury akt sprawy,
 • wyjaśnienie okoliczności (zwięźle, zależnie od sytuacji, np. usprawiedliwienie nieobecności ciężką chorobą).
Pismo musi zostać zwieńczone własnoręcznym podpisem.

Odpowiedź na wniosek lub pozew

Kolejnym charakterystycznym pismem sądowym jest odpowiedź na wniosek czy pozew. Jak sugeruje to nazwa dokumentu, takie pismo jest odpowiedzią na roszczenia czy wnioski drugiej strony. Musi zawierać zatem nie tylko niezbędne elementy formalne jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • oznaczenie sądu,
 • dane sporządzającego pismo,
 • oznaczenie akt sprawy,

ale również odpowiedź na roszczenia/wnioski drugiej strony. W ramach takiego pisma podmiot może uznać powództwo lub wnosić o jego oddalenie w całości lub w części.

Jeśli odpowiedź na pozew jest pozytywna, nie trzeba jej uzasadniać. Jeżeli zaś jest negatywna – dotyczy oddalenia roszczeń – musi zawierać argumenty, które stanowią podstawę przyjęcia takiego stanowiska.

Odpowiedź na pozew może zawierać wnioski dowodowe. 

Warto pamiętać, że pismo tego typu nie zawsze jest obowiązkowe. Sąd zawsze informuje adresata wezwania zarówno o zobowiązaniach, jak i o terminach, jakie nakłada na stronę. Należy więc dokładnie zapoznać się z treścią pism otrzymywanych od sądu, a przygotowując na nie odpowiedź, odnieść się do wszystkich wskazanych zagadnień.

Załączniki w piśmie do sądu

Wiele osób zastanawia się, jak napisać pismo do sądu (często pismo procesowe) nie zdając sobie sprawy z tego, jak istotne jest odpowiednie oznaczenie załączników, stanowiących część takiego dokumentu. Wyliczenie ich w treści wniosku, pozwu czy odpowiedzi na pozew jest konieczne, ponieważ samo umieszczenie dowodów w tej samej kopercie może doprowadzić do ich pominięcia.

Do pism sądowych doręcza się między innymi umowy, poprzednie wyroki, zaświadczenia, faktury, kopie wezwań zapłaty czy akty, na przykład akt stanu cywilnego.

Każdy dołączony do pisma dokument powinien zostać wyliczony na dole pisma, pod podpisem autora. Załączniki opisuje się numerem kolejnym oraz datą wydania.

Ile egzemplarzy pism sądowych należy przygotować?

Pisma sądowego prawie nigdy nie przygotowuje się tylko w jednym egzemplarzu – wyjątkiem jest pismo wyjaśniające.

Zasadniczo, obowiązuje reguła, że pisma kierowane do sądu należy sporządzić w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania lub stron postępowania plus jeden egzemplarz dodatkowy.

W sprawie rozwodowej pozew składa się w dwóch egzemplarzach – jeden dla pozwanego, drugi dla sądu. Natomiast w sprawach o podział majątku zawsze przygotowuje się po jednym piśmie dla każdego uczestnika i jeden egzemplarz dokumentu dla sądu. Kopiując wnioski, pozwy czy odpowiedzi, należy skopiować też załączniki.

Nic nie stoi przy tym na przeszkodzie przygotowania jednego dodatkowego egzemplarza pisma dla samego autora. Jest to dobra praktyka, pozwalająca zachować kontrolę nad przebiegiem całego postępowania.

Podsumowując:

Jak napisać pismo wyjaśniające do sądu lub inne pismo służące jako odpowiedź na już otrzymaną korespondencję? po otrzymaniu pisma z sądu często nie wiemy, jak na taką korespondencję odpowiedzieć. Zamiast więc zastanawiać, jak sporządzić prawidłową odpowiedź do sądu, lub jak wyjść z inicjatywą do sądu, warto pobrać przygotowane przez wzory pism sądowych, które pobrać można na samej górze.

Niemniej jednak każde pismo procesowe powinno spełniać wyznaczone przez art. 126. – Kodeksu postępowania cywilnego kryteria, aby pismo nie zostało odrzucone.

Tak naprawdę ważne są wszystkie elementy, o jakich mowa w powyżej przytoczonym przepisie, trzeba więc zawrzeć informacje na temat sygnatury akt sądowych, powoda, pozwanego, ich przedstawicieli ustawowych, należy zaznaczyć czy pismo wnosi pełnomocnik, czy bezpośrednio strona w sprawie, uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa.

Ważne jest też wymienienie załączników, oznaczenie rodzaju pisma, dowody na poparcie swoich twierdzeń, pismo przewodnie, odpisy załączników, osnowę wniosku, dane przedstawicieli ustawowych itd.

Elementów, które trzeba w piśmie zamieścić, w zależności od sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy – jest wiele. Myślę, że przygotowane przez nas wzory pism sądowych znacznie ułatwią Ci korespondencję z sądem.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oficjalne pismo do sądu – wzór