Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów – wzór skargi na adwokata

16.00 

Jak napisać skargę na adwokata? Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i aplikantów adwokackich wynika z art. 80 ustawy – Prawo o adwokaturze.

Odpowiedzialność dyscyplinarna grozi adwokatom i aplikantom za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.

Rodzaje kar

Karami dyscyplinarnymi są:

  1. upomnienie;
  2. nagana;
  3. kara pieniężna;
  4. zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat;
  5. wydalenie z adwokatury

Obok kary dyscyplinarnej można orzec dodatkowo obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego. Orzekając ten obowiązek, sąd dyscyplinarny określa sposób jego wykonania, odpowiedni ze względu na okoliczności sprawy.

Obok kary nagany i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat. Kary te dodatkowo pociągają za sobą utratę biernego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Kara zawieszenia w czynnościach zawodowych pociąga za sobą utratę biernego i czynnego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas sześciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Karę pieniężną wymierza się w granicach od pięciokrotnej do pięćdziesięciokrotnej podstawowej składki izbowej. W stosunku do aplikantów adwokackich nie orzeka się kary pieniężnej.

Kara wydalenia z adwokatury pociąga za sobą skreślenie z listy adwokatów bez prawa ubiegania się o ponowny wpis. Kara wydalenia z adwokatury w stosunku do aplikantów adwokackich pociąga za sobą skreślenie z listy aplikantów bez prawa ubiegania się o ponowny wpis na listę aplikantów adwokackich lub o wpis na listę adwokatów przez okres 10 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o karze wydalenia z adwokatury.

Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego 

Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły trzy lata, a w wypadkach naruszenia wolności słowa – sześć miesięcy.

Sąd dyscyplinarny wszczyna postępowanie na wniosek uprawnionego oskarżyciela.

Adwokat lub aplikant adwokacki, przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne, może być tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych przez sąd dyscyplinarny w szczególnie uzasadnionych okolicznościach sprawy. Postanowienie o w tej kwestii wydaje sąd dyscyplinarny z urzędu bądź na wniosek stron.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1513).

Podobne wzory pism:

Przemysław Grzegorczyk
Przemysław Grzegorczyk
Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, karnym i karnoskarbowym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów – wzór skargi na adwokata