Skarga na Radcę Prawnego do Izby – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać skargę na radcę prawnego do izby adwokackiej? Skarga na radcę prawnego do Izby może dotyczyć postępowania sprzecznego z prawem lub z godnością zawodu. Skargę można złożyć też na radcę prawnego, który narusza swoje obowiązki zawodowe.

Warto pamiętać, że osoby pracujące w tym zawodzie muszą przestrzegać zasad etyki radców prawnych – w przeciwnym razie powinni ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną. Jak złożyć skargę na radcę prawnego? i jakie elementy powinna zawierać skarga na radcę prawnego do izby?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi na radcę prawnego, który pobierzesz powyżej.

Jakie zachowania radcy prawnego podlegają zaskarżeniu?

Radca prawny musi przestrzegać przepisów, zasad etyki zawodowej, a także postępować na co dzień „ponadstandardowo”. Oznacza to, że skarga na radcę prawnego może dotyczyć zachowania związanego ze sferą zawodową lub z życiem prywatnym.

O złożeniu skargi na radcę prawnego należy pomyśleć, gdy ten:

 • łamie przepisy prawa,
 • nie przestrzega zasad etyki zawodu,
 • narusza godność zawodu,
 • narusza swoje obowiązki zawodowe.
Skarga na nieetyczne zachowanie radcy prawnego to skarga na zachowanie, które nie jest zgodne z postanowieniami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Jeśli więc nie mamy pewności, czy zachowanie radcy jest sprzeczne z tymi postanowieniami, powinniśmy zapoznać się z obowiązkami i ustalonymi zasadami postępowania osób pełniących ten zawód.

Najważniejsze z nich to:

 • postępowanie lojalne wobec klienta,
 • kierowanie się dobrem klienta – ochroną jego praw,
 • postępowanie niezależne, wolne od wpływów wynikających z nacisków zewnętrznych czy osobistych interesów,
 • zakaz nieprzestrzegania obowiązków zawodowych celem spełnienia oczekiwań osób trzecich lub klienta,
 • dochowywanie tajemnicy zawodowej,
 • unikanie takiego postępowania, które dyskredytuje zawód radcy prawnego w opinii publicznej,
 • dbanie o godność zawodu zarówno przy wykonywaniu czynności zawodowych, jak i w życiu prywatnym czy w działalności publicznej,
 • wykonywanie czynności zawodowych starannie, sumiennie, profesjonalnie,
 • odmawianie/zrezygnowanie z prowadzenia spraw, do których nie posiada się odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia,
 • zachowywanie powściągliwości w relacjach ze stronami czy uczestnikami postępowania,
 • traktowanie klientów z szacunkiem.
Należy pamiętać, że skarga nie może dotyczyć rezultatów prowadzonej przez radcę prawnego sprawy, czyli wyroku sądu, który jest dla klienta niezadowalający.

Skargę składa się wyłącznie na postępowanie radcy prawnego, jeśli było ono niezgodne z przepisami, zasadami etyki czy godności, a także, gdy radca prowadził sprawę bez zachowania staranności zawodowej.

Odpowiedzialność racy prawnego

Przed kim odpowiada radca prawny? Radcowie prawni mają obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej, ujętych w uchwalonym przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.

Dokument ten mówi o:

 • podstawowych wartościach zawodu, w tym między innymi o niezależności i obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej,
 • konieczności unikania konfliktu interesów,
 • kwestiach ochrony godności zawodu w życiu zawodowym, publicznym i prywatnym,
 • lojalności wobec klientów.

Za złamanie zasad etycznych radcom prawnym, a także aplikantom radcowskim grozi odpowiedzialność dyscyplinarna, którą wymierzają specjalnie powołane w tym celu organy samorządowe. Odpowiedzialność dyscyplinarna grozi im za postępowanie sprzeczne z godnością zawodu, zasadami etyki czy prawem.

Organami dyscyplinarnymi są:

 • na poziomie okręgowych izb radców prawnych – rzecznicy dyscyplinarni, którzy prowadzą sprawę przed skierowaniem jej do sądu dyscyplinarnego oraz okręgowe sądy dyscyplinarne, które rozpoznają sprawę w przypadku skierowania do sądu wniosku o ukaranie przez rzecznika dyscyplinarnego,
 • na poziomie krajowym  – Główny Rzecznik Dyscyplinarny i Wyższy Sąd Dyscyplinarny.

Gdzie skierować skargę na radcę prawnego?

Mało kto wie, gdzie złożyć skargę na radcę prawnego, dlatego wskazujemy, że odpowiednie pismo w przypadku stwierdzenia nieetycznego czy niezgodnego z prawem zachowania radcy należy kierować do odpowiedniej izby, a dokładniej do okręgowej izby radców prawnych.

Jej wykaz dostępny jest na stronie www.kirp.pl (znajduje się tam każda Okręgowa izba radców prawnych w Polsce).

Warto pamiętać również, że w przypadku przeniesienia czy likwidacji kancelarii, w której pracował radca prawny, sprawę należy zgłosić na policję.

Konsekwencje skargi na radcę prawnego

Skarga na radcę do izby adwokackiej dotycząca postępowania niezgodnego z prawem, zasadami etyki czy godnością zawodu może skutkować odpowiedzialnością karną. Kary dyscyplinarne, które grożą radcy prawnemu to między innymi:

 • nagana,
 • upomnienie,
 • kara pieniężna,
 • zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na okres od trzech miesięcy do pięciu lat,
 • utrata prawa wyborczego do organu samorządu radców prawnych na okres 3 lat,
 • pozbawienie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Krajowa Izba Radców Prawnych może orzec dodatkowo obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego klienta – w takim przypadku wyrok będzie określał też sposób wykonania takiej kary. Formą ukarania radcy prawnego bywa także zakaz wykonywania patronatu na okres od roku do pięciu lat.

Kara pieniężna, która grozi radcy prawnemu za nieprzestrzeganie przepisów lub łamanie zasad etyki wymierzana jest w granicach od półtorakrotności do dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w dniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego).

Warto wspomnieć również, że w przypadku kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, radca prawny zostanie wykreślony z listy radców prawnych bez możliwości ubiegania się o ponowny wpis na listę radców prawnych lub listę aplikantów radcowskich przez okres 10 lat.

Ile czasu na złożenie skargi?

Należy wiedzieć, że skarga do O.R.A. na radcę prawnego powinna zostać wniesione niezwłocznie, choć możliwość przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego przedawnia się po 3 latach od momentu popełnienia przewinienia. Jeżeli jednak przewinienie dyscyplinarne dotyczyło naruszenia wolności słowa – po 6 miesiącach.

Postępowanie dyscyplinarne wobec radcy prawnego wszczyna się na wniosek poszkodowanego. Na czas postępowania sąd może zawiesić radcę prawnego w jego czynnościach zawodowych.

Jak napisać skargę na radcę prawnego? Taka skarga powinna zawierać ogólny opis sprawy i nieprawidłowości, jakich dopuścił się radca. Dokument można przygotować w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia wzór skargi.

Kilka słów na koniec

Aplikantów radcowskich oraz radców prawnych obowiązują przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie swych obowiązków zawodowych, a także postępowanie sprzeczne z prawem i zasadami etyki zawodowej.

Jeśli zamierzasz złożyć skargę na radcę prawnego, właściwym do rozpoznania skargi będzie okręgowy sąd dyscyplinarny okręgowej izby radców prawnych, którego radca prawny jest członkiem.

Aby ułatwić Ci przygotowanie skargi na radcę prawnego, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi, który pobierzesz na samej górze artykułu.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Skarga na Radcę Prawnego do Izby – wzór