Odwołanie do SKO – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Samorządowe Kolegia Odwoławcze to organy wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.

Odwołanie do SKO składa się więc w przypadku odwołania od decyzji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Termin na złożenie odwołania do SKO wynosi zawsze 14 dni, licząc od daty doręczenia decyzji administracyjnej stronie. 

Odwołanie do SKO wnosi się za pośrednictwem tego organu, który wydał zaskarżoną decyzję. SKO jako organ drugiej instancji ma obowiązek ponownie rozpoznać sprawę administracyjną, czyli jeszcze raz pochylić się nad materiałem dowodowym w sprawie i dokonać oceny, czy decyzja wydana w pierwszej instancji jest prawidłowa. 

Jak napisać odwołanie do SKO? W piśmie mogą znaleźć się odpowiednio zarzuty dotyczące prawa materialnego lub przepisów postępowania. Dokument można przygotować w oparciu o nasz wzór odwołania do SKO.

Kolegium ma prawo uchylić decyzję w części albo uchylić decyzję w całości i orzec co do istoty sprawy, a także przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie do SKO – wzór