Wzór odwołania do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać odwołania do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego? Wnioski składane do MOPS i GOPS w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego często są odrzucane.

Jeśli taki wniosek nie zostanie uznany, mimo że wnioskodawca spełnia określone prawnie warunki, warto znieść odwołanie od negatywnej decyzji w sprawie świadczenia, a nawet ubiegać się o wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego po odwołaniu. Jak przygotować odwołanie i do jakiego organu je skierować?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, który pobierzesz powyżej.

Dlaczego wnioski o świadczenie pielęgnacyjne tak często są odrzucane?

Z reguły, wniosek o przyznanie świadczenia wnoszony do ośrodka pomocy społecznej zostaje odrzucony, gdy:

 • jest niepoprawnie wypełniony i nie zostaje poprawiony/uzupełniony w terminie,
 • wnioskodawca nie ma praw do świadczenia. 

W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego problemem bywa również sama wykładnia prawa, ponieważ do niedawna środki tego typu otrzymywali wyłącznie opiekunowie osób małoletnich. Obowiązujące przepisy mówią o tym, że świadczenie pielęgnacyjne może otrzymywać opiekun osoby, która:

 • straciła sprawność przed ukończeniem 18. roku życia,
 • straciła sprawność przed ukończeniem 25. roku życia w przypadku kontynuujących naukę. 

Jednocześnie należy podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny uznał te przepisy za niekonstytucyjne. Na podstawie wyroku TK można wnioskować więc o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego również w przypadku sprawowania opieki nad osobą pełnoletnią.

Niestety, MOPS-y i GOPS-y nadal mają problem ze stosowaniem się do wyroku Trybunału, stąd wiele wniosków o przyznanie świadczenia ciągle odrzucanych jest właśnie na tej podstawie.

Inne popularne przyczyny otrzymania decyzji odmownej to brak skutecznego wykazania, że podopieczny jest niezdolny do samodzielnej egzystencji oraz brak rezygnacji z pracy zarobkowej przez opiekuna.

Świadczenie pielęgnacyjne ma bowiem zastępować wynagrodzenie za pracę – stanowi rekompensatę za brak możliwości podjęcia pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad podopiecznym.

O ile w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę łatwo jest stwierdzić taką rezygnację, tak już w przypadku rolników nie jest to takie oczywiste. Warto wiedzieć więc, że nie wystarczy, aby rolnik zaprzestał wykonywania prac w gospodarstwie.

Musi również zupełnie przestać zarządzać gospodarstwem rolnym.

Gdzie złożyć odwołanie od negatywnej decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

Decyzje w sprawie zasiłków rodzinnych to decyzje administracyjne, a od tych zawsze przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego będzie to MOPS lub GOPS. Natomiast organem, który będzie takie odwołanie rozpatrywał – jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w skrócie SKO.

Odwołanie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 14 dni od otrzymania negatywnej decyzji. Pismo można sporządzić tylko raz. W przypadku odrzucenia odwołania wnioskodawcy przysługuje już tylko skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

SKO ma obowiązek rozpatrzenia wniesionego odwołania, ale należy pamiętać, że nie zawsze będzie ono rozpatrzone zgodnie z wolą wnioskodawcy.

Zawsze warto jednak podjąć taką próbę i wypełnić wzór odwołania do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego odpowiednimi argumentami, które przemawiają za przyznaniem wnioskodawcy świadczenia.

Jak napisać odwołanie do SKO?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego. Prawdą jest, że przygotowanie takiego dokumentu nie jest prostym zadaniem. Jedynie merytoryczne, prawidłowo opracowane pismo może okazać się skuteczne.

Wnioskodawca powinien pamiętać, że odwołanie nie służy do zmiany treści wniesionego już wniosku. W odwołaniu można jedynie uzupełnić informacje umieszczone w poprzednim piśmie.

Zatem wzór odwołania od decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego nie powinien zawierać danych sprzecznych z poprzednio złożonym wnioskiem, lecz dane dodatkowe, uzupełniające, odnoszące się do argumentów z decyzji MOPS czy GOPS.

Gotowy do wypełnienia wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uwzględnia między innymi:

 • dane organu, do którego odwołanie jest kierowane,
 • dane organu, za pośrednictwem którego wnosi się odwołanie,
 • dane wnioskodawcy,
 • oznaczenie decyzji, której dotyczy odwołanie,
 • wskazanie, czy wnioskodawca zaskarża całą decyzję, czy część decyzji,
 • uzasadnienie odwołania,
 • podpis,
 • załączniki.

Przygotowanie odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego jest trudne, ponieważ sytuacja każdego wnioskodawcy jest inna, a uzasadnienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy czy uchylenie negatywnej decyzji powinno zostać oparte na przepisach ustawy (ustawa o świadczeniach rodzinnych) i/lub na orzeczeniach sądowych, jak wspomniany już wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Czym skutkuje odwołanie do SKO?

Odwołanie do SKO w najlepszym przypadku skutkować będzie przyznaniem wnioskodawcy prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Jednak SKO nie zawsze podejmuje takie decyzje.

Na podstawie złożonego odwołania, jego uzasadnienia i całej dokumentacji może postanowić również o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ niższej instancji, czyli MOPS lub GOPS.

W przypadku takiego rozwiązania nakaże jednak jednemu z tych organów stosować się do własnej wykładni prawnej. 

SKO może też odrzucić odwołanie i wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. W takim przypadku wnioskodawca ma prawo w ciągu 30 dni złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA po rozpatrzeniu sprawy ma takie same możliwości jak SKO, co oznacza, że może:

 • uznać odwołanie i przyznać świadczenie wnioskodawcy,
 • skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia, 
 • podtrzymać negatywną decyzję SKO. 

Skuteczne odwołanie a wyrównanie świadczenia

Jeśli odwołanie od negatywnej decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego będzie skuteczne, oznacza to, że świadczenie od początku należało się wnioskodawcy. Ten zyska więc również możliwość ubiegania się o wypłatę wyrównania. 

Warunkiem otrzymania wyrównania świadczenia jest jednak złożenie wniosku o przyznanie świadczenia w ciągu trzech miesięcy od dnia uzyskania przez podopiecznego orzeczenia o niepełnosprawności.

Wyrównanie przysługuje od chwili złożenia przez podopiecznego wniosku o przyznanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Podsumowując

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego to szansa na dodatkowy, comiesięczny zastrzyk gotówki, jednak aby takie świadczenie otrzymać, trzeba czasami przejść przez prawdziwą mękę…

Niestety odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego ma miejsce bardzo często, bo budżet przeznaczony na wypłatę świadczeń nie jest z gumy, jednak tego typu zmartwienia nie leżą po stronie podatnika i nikt nie powinien mieć wyrzutów sumienia, walcząc o tego typu świadczenie.

Odwołanie przy odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego nie jest łatwym pismem, bo sporządzając je – należy spełnić szereg formalnych wymagań, dlatego polecam skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru odwołania, które pobierzesz na samej górze strony.

Na złożenie odwołania mamy aż 14 dni licząc od dnia otrzymania negatywnej decyzji z MOPS lub GOPS o nie przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wzór odwołania do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego
 1. odwołanie sporządzone starannie, z dbałością o szczegóły…