Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę – wzór

16.00 

Jak napisać odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę? Każdy pracownik, który uważa, że wręczone mu wypowiedzenie jest bezpodstawne, może dochodzić swoich praw w sądzie pracy. Jak prawidłowo napisać odwołanie dotyczące bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę, by określone w nim żądania zostały spełnione?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz powyżej.

Kiedy pracodawca nie może złożyć wypowiedzenia umowy o pracę?

Podstawą złożenia przez pracownika odwołania od wypowiedzenia do sądu pracy może być złamanie przepisów prawa. Zgodnie z ustawodawstwem istnieją bowiem sytuacje, w których zabronione jest wypowiedzenie umowy zatrudnionemu.

Pracodawca nie może podjąć takich kroków wobec:

 1. pracownika na urlopie wypoczynkowym, bezpłatnym, okolicznościowym bądź szkoleniowym;
 2. pracownika na zwolnieniu lekarskim;
 3. pracownika na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym;
 4. pracownicy w ciąży, nawet jeżeli zaszła w nią podczas okresu wypowiedzenia. Jeśli zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę (na czas określony albo okres próbny dłuższy niż miesiąc), która uległaby rozwiązaniu po upływie 12. tygodnia ciąży, umowa ta ulega automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu;
 5. pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, który zawnioskował o zmniejszenie wymiaru etatu (do wymiaru nie niższego niż pół etatu) w okresie, gdy mógłby korzystać z takiego urlopu. Wspomnianego pracownika ochrona przed wypowiedzeniem obejmuje przez 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku o obniżenie etatu;
 6. pracownika, który osiągnie wiek emerytalny za nie więcej niż 4 lata;
 7. działacza związkowego.

Kiedy nie obowiązuje ochrona przed zwolnieniem?

Od opisanych wyżej zasad istnieją jednak odstępstwa. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę niezależnie od innych okoliczności w razie:

 • likwidacji pracodawcy lub ogłoszenia upadłości;
 • uzyskania przez pracownika renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
 • ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, tzw. zwolnienie dyscyplinarne.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że możliwe jest też odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego.

Będzie ono zasadne, jeżeli pracodawca złamie przepisy art. 52 kp., czyli np. rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym mimo braku prawnych przesłanek lub zastosuje zwolnienie dyscyplinarne po upływie miesiąca od momentu dowiedzenia się o przewinie, która by je uzasadniała.

W takim przypadku pracownik może złożyć odwołanie do sądu pracy.

Procedury związane z odwołaniem się od wypowiedzenia umowy o pracę

Na złożenie odwołania do sądu pracownik ma 21 dni od otrzymania wypowiedzenia od pracodawcy. W tym terminie powinien wnieść pozew, w którym określi swoje żądanie. Pozew taki należy złożyć do wydziału pracy sądu rejonowego, przy czym nie trzeba uiszczać żadnej opłaty.

Można to zrobić w biurze podawczym sądu, ustnie do protokołu lub wysyłając list polecony na adres sądu. Jeżeli złożone pismo spełni wymogi formalne, sąd dostarczy jego odpis pozwanemu pracodawcy. Sprawa zostanie rozstrzygnięta podczas rozprawy.

Podstawowym żądaniem pracownika dochodzącego swoich praw jest uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. Jeżeli sąd się do niego przychyli, to może nałożyć na pracodawcę obowiązek zatrudniania powoda do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.

Roszczeniem alternatywnym jest roszczenie odszkodowawcze lub żądanie przywrócenia do pracy na starych warunkach (w pozwie może zostać wskazane tylko jedno z nich).

Jak napisać odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę?

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, a dokładniej pozew, musi spełnić określone wymogi formalne. Należy w nim zawrzeć następujące elementy:

 • datę i miejsce wykonania czynności;
 • wskazanie powoda – osoby wnoszącej pozew (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer PESEL);
 • wskazanie pozwanego – pracodawcy (w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko oraz adres siedziby firmy, a w przypadku spółki – nazwa oraz adres firmy);
 • oznaczenie rodzaju pisma – należy je zatytułować: „POZEW – ODWOŁANIE OD WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ”;
 • wartość przedmiotu sporu – kwota odszkodowania lub suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny,
 • określenie żądań, czyli wskazanie, czego domaga się powód: uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, zasądzenia odszkodowania lub przywrócenia do pracy na dotychczasowych zasadach;
 • przytoczenie okoliczności uzasadniających żądania, np. zwolnienie w okresie ochronnym;
 • dowody na wskazane okoliczności, wypowiedzenie umowy;
 • podpis;
 • spis załączników – do pisma należy dołączyć wspomniane dowody.
Jak widać, lista składowych jest długa, dlatego najlepiej wykorzystać wzór odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę przygotowany przez prawnika, by nie pominąć żadnej z nich.

Podsumowanie

Pracownik, który ma obawy, że złożone mu przez pracodawcę wypowiedzenie jest niezgodne z prawem, może wnieść odwołanie do sądu. By pismo takie zostało uznane, musi spełnić wymogi formalne oraz zostać złożone w ciągu 21 dni od otrzymania wypowiedzenia.

Należy przedstawić w nim m.in. swoje żądania oraz przytoczyć uzasadniające je okoliczności. Jako że struktura pisma jest skomplikowana, warto wykorzystać wzór odwołania do sądu pracy przygotowany przez prawnika.

Jeśli pracodawca bezzasadnie lub łamiąc prawa pracownicze, wręczy Ci wypowiedzenie zawartej umowy o pracę, masz tak naprawdę dwie opcje:

 • Jeśli nie upłynął okres wypowiedzenia – pracownik może wystąpić do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne.
 • Jeśli upłynął okres wypowiedzenia – pracownik może wystąpić do sądu pracy o odszkodowanie.

Do sądu pracy można zgłosić się przez różne bezzasadne przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, m.in.:

 • gdy pracodawca nie podał konkretnej przyczyny wypowiedzenia,
 • niezachowanie formy pisemnej wypowiedzenia,
 • błędy w wypowiedzeniu umowy,
 • nieuzasadnione wręczenie wypowiedzenia (tylko w przypadku umowy na czas nieokreślony)
 • gdy wypowiedzenie narusza przepisy o wypowiadaniu umów,
 • niepoinformowanie pracownika o prawach, które mu przysługują,
 • wypowiedzenie stosunku pracy, gdy pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • wypowiedzenie stosunku pracy, gdy pracownik przebywa na urlopie, lub z innych usprawiedliwionych powodów nie ma go w pracy,
 • itd.

Sądem właściwym w przypadku wszelakich spraw związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę – jest sąd rejonowy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę – wzór