Udzielenie prokury wzór

16.00 

Przedsiębiorca, który podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, udziela prokury poprzez złożenie oświadczenia woli. Oświadczenie to składa się na piśmie pod rygorem nieważności.

Co więcej, udzielenie prokury jest jawne, zatem trzeba zgłosić je do rejestru. Brak wpisu nie unieważnia jednak udzielonej prokury, dlatego prokurent może rozpocząć swoją działalność już w momencie jej udzielenia.

W celu udzielenia prokury przedsiębiorca może wykorzystać gotowy wzór udzielenia prokury, ponieważ – w przeciwieństwie do pełnomocnictwa – zakresu takiego umocowania nie określa treść aktu udzielenia prokury, lecz przepisy ustawy.

Zgodnie z prawem, prokurent zawsze umocowany jest do czynności sądowych i pozasądowych, które są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurę można ograniczyć w stosunkach wewnętrznych, ale dokonanie określonej czynności nie spowoduje jej nieważności, lecz jedynie narazi prokurenta na odpowiedzialność wobec przedsiębiorcy. 

Udzielenie prokury obowiązuje do momentu jej odwołania lub wygaśnięcia.

Prokura wygasa w momencie śmierci prokurenta, utraty zdolności do czynności prawnych, likwidacji przedsiębiorstwa, wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, ogłoszenia upadłości czy przekształcenia przedsiębiorcy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Udzielenie prokury wzór