Umowa o przejęcie długu – wzór z omówieniem

Kategorie: , , Tag:

17.00 

Umowa o przejęcie długu określa czynności polegające na przejęciu  długu od dotychczasowego dłużnika. Przejęcie długu zostało uregulowane w art. 519 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem „osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony”.

Umowa o przejęcie długu daje możliwość przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika. Przejęcie może nastąpić przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; bądź przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela.

Umowa powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. To samo dotyczy zgody wierzyciela na przejęcie długu.

Zgoda na przejęcie długu

Zasadniczą przesłanką przejęcia długu jest wyrażenie zgody na jego przejęcie (przez dłużnika lub wierzyciela). Każda ze stron umowy może wyznaczyć osobie, której zgoda jest potrzebna, odpowiedni termin do wydania potrzebnego oświadczenia. Bezskuteczny upływ terminu oznacza brak akceptacji.

W przypadku gdy skuteczność umowy uzależniona jest od zgody dłużnika, a ten zaś jej nie wyrazi, wtedy umowa uważana jest za niezawartą.

W przypadku natomiast gdy skuteczność umowy uzależniona jest od zgody wierzyciela, a ten zgody nie wyrazi, przejmujący dług będzie odpowiedzialny wobec dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia w przyszłości.

Prawa przejmującego dług wobec wierzyciela

Zgodnie z art. 524 § 1 k.c. przejmującemu dług przysługują przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które miał dotychczasowy dłużnik. Wyjątkiem są zarzutu potrącenia z wierzytelności dotychczasowego dłużnika.

Co więcej, przejmujący dług nie może powoływać się względem wierzyciela na zarzuty wynikające z istniejącego między przejmującym dług a dotychczasowym dłużnikiem stosunku prawnego, będącego podstawą prawną przejęcia długu. Nie dotyczy to zarzutów, o których wierzyciel wiedział.

Jeżeli natomiast wierzytelność była zabezpieczona poręczeniem lub ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym przez osobę trzecią, poręczenie lub ograniczone prawo rzeczowe wygasa z chwilą przejęcia długu, chyba że poręczyciel lub osoba trzecia wyrazi zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia.

Umowa o przejęcie długu – elementy umowy

Umowa o przejęcie długu przez dłużnika musi posiadać obligatoryjne elementy, takie jak:

  • oznaczenie stron umowy – stronami umowy są wierzyciel oraz przejmujący długu;
  • opis przedmiot umowy – przedmiotem umowy jest zawsze długu i jego przejęcie. Należy określić także podstawę powstania tego długu (np. umowa pożyczki);
  • wyznaczenie terminu dla wierzyciela lub dłużnika na wyrażenie zgody na przejęcie długu;
  • oświadczenie strony dot. przejęcia długu;
  • podpisy stron umowy
Przemysław Grzegorczyk
Przemysław Grzegorczyk
Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, karnym i karnoskarbowym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa o przejęcie długu – wzór z omówieniem